@TV9Marathi 1/n.दोन‌टन शेवंतीची फुले आणि बेल लागवडीसाठी कीती जमीन,पाणी,पंपाची घसारा किंमत,इलेक्ट्रिसिटी, नदीवरील बंधाऱ्याचा घसारा
आणि अनेक दिवसांची कष्टकरीऱ्यांची मेहनत,त्यात
फुले मंदिराकडे पोहोचवणे गाडी,डिझेल वगैरें
लेमब्रेन वा कोल्याच्या मेंदुच्या मनुष्य जनावरांनो
हे‌ सारे तुम्ही स्वतःच्या
@TV9Marathi 2/nSo-calledअद्ध्यात्माच्यानशांसाठीकरतायनां?
देवावरविश्वास जगात कुणाचाचनाही.आणि श्रद्धा?
तरबिलकुलनाही
आजपर्यत देवाने कुणालाही कपडे परिधान करवून
जन्म दिलेला नाही.शहरच काय गावं पाडे सुद्धा
बनवलेनाही,बनवले‌ते‌ सर्वत्रफक्तजंगल,त्यामद्धे
जंगलीप्राणीआणिशेवटी माकडापासूनउत्क्रांत
मनुष्य
@TV9Marathi 3/n.जंगलात निसर्गत:च उगवतात फुलं.
म्हणून जंगलात जाउन जनावरांबरोबर रहा!
देवाची योजना नंतर सांगेन!
तर1/nमधिल ‌पैसा,पाणी,जमीन,वीज आणि माणसांची मेहनत,उपाशीपोटी असलेल्या
माणसांच्या अन्नधान्याची ते ही त्यांच्या श्रमांकरता
राहुदे!
माकडापासून उत्क्रांतझालेलं मनुष्य(?)जनावर
ढोंगीआणिनशाखोर
@TV9Marathi 4/nनिसर्गानं/हवंतरदेवानेम्हणा,एकमेव श्रमकरु शकणारंशरीर,योग्यतऱ्हेने न वापरता,देवाचा अपमान करत इतर निर्बल जनावरांसारखे दुसऱ्यांच्या मेहनती वर जगत अहात!
देवावर श्रद्धाअसतीतर कुठल्याहि माडर्न,मनुष्य श्रम
निर्मितवस्तु,रस्ते,पक्कीघर,नळाचेपाणी,विज,रेल्वे,
कार्स,विमानं,हे सारे सैतानाचे
@TV9Marathi 5/n.वापरलं नसतं
हीमाणसं(?)मानवीसमाजातील‌ क्यांन्सर्स आहेत
आणि ह्यांच्याअस्तित्त्वामुळे,
६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियन वर्षापूर्वी आपल्याला माकडापासून उत्क्रांत झालेली, सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेली,आजपर्यत ची
Last&BestEverPossible,निसर्गातलाभलेली
ParticularGenomeअसलेलीHumanSpecis
अकाली
@TV9Marathi 6/nनष्टहोण्यासवेळलागणारनाही
OneGenomeOnenessConcept
ToSave BestEverPossible HumanSpeciesFromEarlyExtinction
हेहीवाचा श्रद्धालुह्याशब्दाचा अपमानकरुनका

शिक्षित,सुशिक्षित,तुम्हीस्वतःला समझतअसालतर, निसर्गात,InstinctOfSurvival, UniquenessOfDNA&Genome
नसतातर???
@TV9Marathi 7/n.शेवटी,शेवटी स्वामीविवेकानंद।ना उपरती
झाली.सांगुनगेले दारिद्रय़निर्मुलनासाठी,धर्मपोथ्या
वळचणीलाटाकून पुढेंया!
आणि हे सर्व चालले आहे,त्याला राजकारणी ही
खतपाणी देत आहेत, मतांसाठी.
पण ह्या साऱ्यांची ‌Implicationsम्हणजे, दारिद्र्यातवाढ,महागाईलापोषण,गुन्हेगारीचीही
वाढ एकुण काय??

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kishor Kochrekar

Kishor Kochrekar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Human_oneness

11 Mar
दहावर्षमैदानगाजवलेली राष्ट्रीयस्तरावरील व्हॉलीबॉलपटूबनलीप्लंबर! lokmat.news18.com/sport/national…
@ChristyDiyas
मुलीमीतुझ्याचनव्हेणण साऱ्याजगाच्याबापासारखा‌आहे बापालाचसर्व कुटुंबाचीकाळजीनिसर्गातीलएकमेव६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासूनउत्क्रांतझालेल्यासस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेल्याएकमेवमनुष्याला
2/n.PhysicalAbilityदिली,ज्यामुळे माणसां?ची ‌पोटं भरतात{(शेतात कष्ट करणारे शेतकरी,)नूसते ७/१२उताऱ्यावरनावंअसुन,कष्टकरीऱ्यांनालुटत ऐषोआरामात जगणारे राजकारणी, धर्मकारणी, नाचणारे,गाणारे, खेळणारे,कुठलाही इश्यु धंधा म्हणून करणारे निचोत्तम मनुष्य सद्रुष्य जनावरे नव्हेत}.तसेच ईतर कष्टकरी
3/nज्यांच्या शारीरिकश्रमांनमुळे‌ आपल्याला
घरे,घरात नळालापाणी,कुकिंगग्यास,वीज
त्यामुळेंअनेकसुविधा
हे‌सर्वमानवीसमाजाची"जीवनरेखा"आहेत
आणिWorkingAsPlumberतुहीत्यातीलएक.
I RespectYouAndAllSuchWorkingPeople🙏,तुम्हिच निसर्गाचा,हवंतर देवाचा म्हणा,मान राखताय.बाकिचे;मनुष्यसद्रुष्यजनावरे
Read 7 tweets
8 Mar
1/n.Today is International Women's Day
I am sure on this day,somewhere someone(?)Will committ some-sort of
Atrocity.
Will at least today be Autrocity-Free day for women?I doubt.
Every A spcial day for celibrasion
A Hypocrisy by hypochlorite animal called human(?)
Human,60million
2/n.YearsAgo,EvolvedFromMonkey,
ToConvert,Into Human
AnUniqueOneGenomeOnenessConcept
ToDealwithCrimes,From,Chainsnaching
Pickpoketting,Cybercrimes,Money-
Laundering,TrivialFightsToWorldWars,
Terrorism & Crimes,Autrocities Against
Women&Children
NoteThis:
3/n

Silence Is No Cure For Stalking
r.glance.com/?g=XWI0ZjUx
ScienceAndTechnologiesUsers
OutToKnow
HadThereBeenNothingSuchAs
InstinctOfSurvival,UniquenessOfDNA
&Genome;
WeWhouldHaveBeen,Floating,Drifting
InTheMoleculesOf Compound Of
Carbon-Hydrogen-Nitrogen
Read 6 tweets
7 Mar
@TV9Marathi 1/n.मुळात मनुष्य(?)हे६०मिलियनवर्षांपूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेलं,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेलंजनावरआहे.आजच्याघडिला,
शेवटचे.म्हणून कदाचीत सर्वजनावरांच्या
गुणदुर्गुणांचा परिप।क
जनावरे नशाखोर असतात मी अनेक लेखात उदाहरणे दिली आहेत,इतर जनावरांच्या शारीरिक
सीमा बेस्ट शारीरिकAbilities
@TV9Marathi 2/n.जी निसर्गानं माणसांना दिली तशी इतर जनावरांना नसल्याने त्यांची नशाखोरीला सिमित
आहे.मनुष्य जनावर पहा अगणित नशांची यादी मी
सादर करेन,निर्बुद्धाना आपण नशा करतोय हे माहितच नाही.
ट्वीट लिमिट करण्याकरता विषयाला धरुन येवढेच सांगेन!सर्व जनावरे Polygamous असतात
सो-इज ह्युमन
माकडापासून
@TV9Marathi 3/n.हे जनावर बहुतांशी जनावर च आहे.त्यात कधि कधि खरा मनुष्य जन्मतो,निसर्गात नितीमत्ता नितीमत्ता असं काही नसतं.पण जे क्वचित माणूस
म्हणून जन्मतात त्यांच्या डोक्यात नितीमत्ता अश्या
कल्पना आल्या.भारतीय संस्कृतित गोत्र निर्माण झाली, त्याला कारण आई-बाप,भाऊ-बहीण, बाप_मुली,आई-मुलगा अशी
Read 7 tweets
6 Mar
@News18lokmat 1/n.भाविक?माणसं नसतात?
भाविक अशी‌ कायवेगळी क्याटागिरी आहे‌
की,त्यांना टोल माफ़ी असावी,परंतु जमाखर्चाचा ताळमैळ जुळवण्यासाठी तो‌ इतरांनी‌भरावा.
मुळात भाविक‌ असं‌ काही‌ आणि‌ कुणिही नसतं,
साऱ्या नशा आहैत.आणि इतर जनावरां‌सारखे,
६०मिलियनवर्षांपूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेले,
सस्थन
@News18lokmat 2/n म्हणून वर्गिकरणकेलेले,निसर्गानं दिलेल्या, इतर‌ जनावरांपेक्षा वेगळया शारीरिक क्षमतेचा‌ दुरुपयोग,
आपल्या वेगवेगळ्या नशांचा अस्वाद घेण्यासाठी
करत,निसर्गाचा,हवंतर‌ देवाचाम्हणा,अपमान करत
इतरांना‌ त्रास देत जगतयं.
सर्व जनावरे स्वभावतः नशाखोर असतात.हे‌ ह्या आधी ‌मी‌ माझ्या ‌अनेक‌
@News18lokmat 3/n.लेखांत सिद्ध‌ केलेआहे.So Is Human AlikeAnimal.
मुळात ह्या सो-काल्ड भाविकांची,साईबाबांनवर
श्रद्धा बाजुला,साधा विश्वास जरी असता,तर ही नशाखोर जनावरे शिर्डीच्या साईबाबांनच्या दर्शनाला
गाड्या वापरत‌,पेट्रोल,डीझेल ची अनावश्यक नासाडी
करत,देशाच्या परकिय चलनाचा अपव्यय‌ करत,पुनः
दरवाढी
Read 8 tweets
6 Mar
onthisday.com/people/dmitri-…
1/n.🙏 Kishor Kochrekar @Human_oneness
Today6thMarch,RussianChemist, Inventor,PresentedFirstPeriodicTable
OfTheElements
[I],Representing,AllTheLifeParticles Together,Appeared700MillionYears Ago
Lamebrain,NASA,ScientistToNote
1*How?A chemical processes1*
2/n
[I] Take This Opportunity Through
And From [My] Negligible Portion,
The Writer.
Before Proceeding I writer is in Dilemma,Whether It Is Necessary To
Explain, Why I Called NASA Scientists
"Lamebrain "
For Their Unnecessary Expeditions To
"TITAN"
Are These Organisms' Lame And Or
3/n
Jakale's Genes?
I Pose Before Every Other So-Called
Human,Few Questions
1.In Ancient Era, Some ऋषी,Afterwards
Name ऋषी कणाद by German's
Conceived A Concept" That This Is Particle World
Q:How Human Can Think,One Is one-piece?
Do So-Called Literates' Know
Read 11 tweets
5 Mar
@In_Marathi 1/n.सायंन्स&टेक्नॉंलॉजी अडव्हान्स‌
होतअसताना,तीचाताबा"Lamebrain"
माणस(?)।नच्याहाती जातोय;ही शोकांतिका आहे!
पैश्यांच्या अनावश्यक महत्वांनमुळे
OneGenomeOnenessConcept ToSaveHumanSpecies
ह्या अद्वितीय InhabitablePlanetEarth
वरीलLamebrain'sच वर्चस्वामुळे
६४०मिलियनवर्षांनी६०मिलियन
@In_Marathi 2/n.वर्षापूर्वी आपल्याला निसर्गाच्या
InstinctOfSurvival,UniquenessOfDNA&
Genomeमुळेलाभलं
६५मिलियनवर्षापूर्वी डायनासोर एक्टिंक्ट होऊन
त्यानंतर ५मिलियनवर्षांनी माकडापासून उत्क्रांत झालं मानवशरीर,WHY?
RespectNature,UnderstandNature
InsteadOfWastingHARD-EARNED- MONEYbyLabourClass
@In_Marathi 3/nPacifyCommotions,TheResultOf
LAMEBRAIN HUMAN(?)ORGANISMS'
LustForWealth,Power,Supreemacy
WeCanComeTogetherAsHumans
ToControllTheseLamebrainOrganisms PlacingDNAwise,To MakeThisBeautiful,Rare,Inhabitable
PlanetEarth
ForComfortabeExistanceOurFinal
ExpressionAsHumans
TillHabitable
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!