1/صادرات مخالفین مجعول مسبوق بسابقه ست، از دهه ۶۰ و فرار دلقکان استاد نما، مستور در خیلِ اساتید شرافتمند اخراجی #دانشگاه، تا نسل جدید سبز و بنفش سران طرّار خط امامی، همه با بیرق سلطنت و شاغل در مراکز پژوهشی سازمان سیا!
#اصفهان #تهران ImageImageImageImage
2/#بشیرتاش_گیت تلاش #اصلاح_طلبان ست در تطهیر نواده قجری پهلوی (مزورانه ترین مهره شجره خبیثه خط امامی وکارت برنده کرسی خلافت) پس از رسوائی سالها رقصِ ضحاک ستیزی و براندازی بساز شیاد خالق شهید آبراهام لینکلن!
#مشهد #تبریز #شیراز #قم
ImageImageImageImage
3/بلاد نفتخیز جهان سوم لقمه چرب ونرم سیاستمداران وسرویسهای امنیتی غرب ست،وانتظارانتخاب زمامداربه رای ملت،تحقیقاناممکن! تاریخ #ایران زمین مؤید نفوذ فراماسونری،نه فقط درکادر رهبری بل،اهمّ مناصبِ کشوری ولشکریست،عامل به فتنه گری،جنگ افروزی وشوراندن ملت در نیل باهداف شوم( #خودتحریمی) ImageImageImageImage
4/کشتار عامدانه عوام،ترفند جنایتکارانه بازیگردان پشت صحنه ست (cia mi6)درطبیعی جلوه دادن جایگزینی مهره پیش ساخته دین یا سلطنت،و ملت،مشعوف از سرنگونی ضحاک زمان!
رد پای روباه پیر از قاجار تا انتصاب و تبعید رضاخان وجانشینی فرزند،و انتقال ماسون هندی
#اهواز #یزد
ImageImageImageImage
5/درپوشش مذهب به بلادِ خرافه پرست #امام_زمان، وفتنه عامدانه در محو منتقدین، اظهر من الشمس ست (کشتار دهه۶۰).
دهه هشتادمصادف با اوج فتنه یاران وفادار الهندی ست به وَلَعِ خلافت نه معیشت ملت، جولانی بهزینه قتل عام عوام، وهمزمان، اتحاد با
#کرمان #البرز #زاهدان
ImageImageImage
6/خویشانِ همکیش قجری شاغل در رده های فرماندهی سازمان مجاهدین، و علم کردن نواده قجری پهلوی بهمتِ مخالفین صادراتی!
به بیانی همنشینی بازماندگان قجری” الهندی+پهلوی+سران مجاهدین“ نشان از اتحادی دربرافروختن اتشست واستمرار دو سده چپاول وجنایت نه رفاه واسایش ملت!

ImageImageImageImage
7/در حقیقت وفاداران الهندی ریشه اتحاد سرانِ”اصلاح طلب+مجاهد+سلطنت طلب“ست، ایل وتباری مشترک/#قاجار، همسو در خرافه دین، وعاملیت به جور و فجور، تدلیس و سالوسی، هم قسم درتجزیه وطن بفریب سیستم فدرالی،وهدف، ضحاک ستیزی وجلوس بر کرسی خلافت و دولت!
#کردستان #لرستان
ImageImageImageImage
8/علی رغم زبانی به عیان خصمانه، دم خروس متحدین، برامده از اخور مشترک ست و چتر حمایتی سیاستمداران وماموران امنیتی باجخوار غرب cia mi6!
ائتلاف سران فرقه مجاهدین باقاتلان اعضا (قتل عام #دهه۶۰ بفتوای الهندی، و دوران همایونی بفرمان شاه)، یاداور خدمات عباس شهریاری حزب توده به ساواک ست! ImageImageImageImage
9/به بیانی #پیمان_نوین تجدید عهدیست درپیِ پیمان نهانِ دیرین، نشان از وقوف و همدستی جنایات تا بامروز (قربانیان، اکثرا عوام مستقل غیر وابسته به فرقه و گروه، منتقد حاکمیت)!
#رشت #گیلان #زنجان #مازندران #دانشجو #فوری #کرج #معلم #کارگر #رشتو
ImageImageImageImage
10/دیدارسیاسی ام الفساد مسیحیت #پاپ و سیستانی وفتنه گری مرزی،طرح سازمان cia mi6 درحمایت اشکار ازسران خودساخته خط امامی ونواده الهندی ست در استانه #انتخابات
ختم کلام،هدف، #براندازیِ فساد و بیدادست نه ائتلاف غارتگران، تبدیل دستار به دراز اویز, سرانداز به عریانی،واستمرار جور و فجور! ImageImageImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hamidreza Ghazavi

Hamidreza Ghazavi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HR_Ghazavi_MD

13 May
1/وطن بر پرتگاه!
عدلیه به جور، زمامدار به فجور، نظمیه به شرارت،
فضائل به رذائل، علم به خرافه، نخبگان به سیاهچال، عاشقان خدمت بجلای وطن و گورستان، و شیفتگان قدرت بر مسند و فریفته به رشوه و عشوه!
ارزشها فنا، انسان به خسار، و نیرنگ به ریش و سرانداز و دستار، فساد بشرع و جنایت بدیانت
2/انسانیت غریب، جامعه به زوال، وطن به دمار و خاکی سوخته!
ملت به فقر، کودک به بردگی و نسلی تباه #اعتیاد #خودکشی
خرافه بتار و پود، فکر باسارت و عوام به وهم و خیال، یکسو، دل به سرابِ تُرشیده #دین و ظهور ناجی، و دگر، اوهام دوران همایونی و ازادی عَفَنِ غرب!
#قم
3/ویرانی وطن، پیامدِ غده سرطانی #فساد ست، میراثِ همایونی، متاثر از ولع و انحصارطلبی زمامداران (کانون عفونت) و فساد و نارسایی عدلیه، بازرسی و اطلاعات (گسترش فساد)، و پیامد، غارت و حیف و میل ثروت ملی، رکود بازار، زوال بهره وری…
#ایران #اصفهان #تهران #شیراز
Read 10 tweets
8 Feb
1/جور وفجور متجاوزین #دین نه دلیل مصرف معجون مسموم دفع شده بدست معدودفرصت طلب فرومایه واستمرارحاکمیت روبه زوال #خط_امامی، بل،هشداریست باهداف شوم اوباش بازیگردانِ پشت صحنهmi6 ciaو گردش بازیگران
بر ملت ست هوشیاری،خط بطلان بر تباهی،ازجشنهای۲۵۰۰ساله تا #دهه_فجر عیّاران و #دهه_زجر ملت ImageImageImageImage
2/مرور خاطرات زمامداران سلطنتی،نشان از نه فقط تغافل وتجاهل عامدانه به فاقه وناله ملت،بل،یاداور روزگاریست ازشرم وبدنامی،مغایر تبلیغات مجعول ومسموم فرصت طلبان ازدوران باصطلاح باشکوه همایونی!
یکسو،اوج فساد مالی اخلاقی از راس دربار تامجیزگویان
#ایران #اصفهان
ImageImageImageImage
3/گاه پنهان درپرده فریب دین، ودگر،عسر وحرج عوام،رعیتی ملزم به ضجه وسجده بدرگاه همایونی بامیدِگوشه چشمی وعنایت ذره ای ازحق!
دوران شکست و #ذلت_ملی،ازبیتفاوتی به حیات وحش وتخریب محیط زیست،تا شکاف طبقاتی، بحران معیشت و گرسنگی بیش از ۸۰٪ ملت علی رغم ثروت نجومی
ImageImageImageImage
Read 18 tweets
12 Dec 20
1/ملتی رنجیده و مرعوب از جور و فساد شرع،بامید فَرَج، بیخبراز پیوند فرصت طلبان دغلباز دین وسلطنت/طرّارانِ انسانساز و ایرانساز،در سوق #ایرانیان ازچاله به چاه!
دوقطبی کاذب وجنگ زرگری/اسلام-کفر،#اصلاح_طلب-#اصولگرا، گلوبالیست-انتی گلوبالیست، ترفندیست کهن، سرگرمی عوام و استمرار فساد ImageImageImageImage
2/ویرانی وطن پیامد زمامدارانی ست گماشته وجیره خوار اجنبی،از درباریان تا ۴دهه حاکمیت شجره خبیثه #خط_امامی، غارتگران مجیزگوی الهندی الخمینی، خِبره در سالوسی، عامل به جنایت، شهره به تن پروری و فساد مالی اخلاقی و پنهان در پرده موهوم خودساخته اصولگرایی
#اصفهان
ImageImageImageImage
3/بیرقهایی متمایز از یک تیره و تبار، درجَلا، بدشمنی و هتاکی، درخفا، سر به یک اخور
و غلام حلقه بگوش اوباش cia mi6 از سفارت نوردی و اتش جنگ تا خودمحصوری و خودتحریمی، و رویتِ دُمِ خروس در هدف مشترک، استمرار غارت در نمای عوامفریبانه #سلطنت!
#تهران #شیراز
ImageImageImageImage
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(