בוקר אור ממשפט נתניהו - שבוע שני לשלב ההוכחות, עדות אילן ישועה נמשכת.
עדכונים יובאו כאן באופן שוטף.
תחילתו של #שרשור
עו"ד יהודית תירוש מטעם הפרקליטות.
אילן ישועה כבר על דוכן העדים.
מעלים על המסך את המצגת של התכתובות.
תאריך 2.2 שלוש אחה"צ.
תאריך 2.2.2015
פרקליטות: היינו בפעם האחרונה ב- "הבוס הנחה אותי לתת סיוע ארטילרי מלא".
יש התכתבויות שהן בלילה, 24:00
ב- 24:30 יש אמירה של העד לאבי אלקלעי "חוזר ומבקש לאשר כל אייטם רגיש איתי"
ואז 2.2.15 אחר הצהריים
ההתכתבות ביום זה מתייחסת ל-3 אירועים בנספח לכתב האישום.
ז'ק חן מבקש מהפרקליטות להסביר לאיזה אירועים מתייחסים הדברים.
שופטת: הבעיה מתחילה שחלק מעדות במשטרה, חלק במזכר שאינו מפורט, וחלק לא נמצא לא פה ולא פה. ובזה גם נתקלנו בדיון הקודם.
פרקליטות: לאחר החלטת ביהמ"ש שניתנה, לא נשאל דברים שלא נשאלו במזכר או בחקירה שאינם חבויים
ז'ק חן (פרקליט אלוביץ'): לא אנחנו יצרנו את הסרבול. אם העד נדרש להשיב מעבר לרוח הדברים...
פרקליטות: העד עוד לא נשאל שאלה... כבר מעכשיו לשים את ההתנגדות...
ז'ק חן: מציין שהדברים צריכים להיות בלשונם בחקירה ובמזכר, כי אם נכנס תוכן שלא קיבלנו לא בחקירה ולא בראיון, אנחנו מתנגדים.
השופטת: הראיון לא מתעד מילה במילה, המדינה הצהירה שלא תחרוג מהראיון או מהחקירה.
ז'ק חן: נקום בכל פעם שהדברים יחרגו, וכל פעם כשנחשוב שאנחנו שומעים דבר חדש.
שופטת: אתם תעירו ואנחנו נתקדם.
פרקליטות: העד כמו כל עד מעיד מעצמו. לא יכולים לשלוט מה העד יגיד. נגביל עצמנו לשאלות ששאלנו.
פרקליטות: אבקש מהעד להסתכל בתכתובת מהרגע שכותב שאול אלוביץ'...
שוב ז'ק חן קם להתנגד.
מתנגד לבקשת הפרקליטות לעיין בתכתובת ב- 2.2.15.
השופטת: על מה אתה מתנגד אם עוד לא נשאלה שאלה?
ז'ק חן: היא ביקשה ממנו לקרוא את כל ההתכתבות של אותו יום...
שופטת: מבקשת מכאן ואיך בלי הערות
שופט: אולי אדוני ישקול לתת לשאלות להישאל, ככה אי אפשר להתקדם לשום מקום. על מנת שנוכל לתת את הדעת על טענות ההגנה, צריך לתת רציפות הדיון
בעז בן צור: לא ייתכן שנשמע לראשונה דברים של העד...

(לא יאומןןןןןן שכל דיון ההגנה עושה את אותה הצגה! תבינו, אילן ישועה עוד לא אמר מילה הבוקר!)
שופטת: אי אפשר להתנגד שהעד יסתכל.
פרקליטות: נראה שחבריי יוצאים נגד החלטת בית המשפט. כי חברי יודע שבמזכר כתוב שלעד הוצגו מקטעי מסרונים מתאריכים ספציפיים, הצגנו, הודענו שהצגנו.
עצם הצגת הדברים - נמסרה.
יש תשובה בחקירה, וכל התכתובת הוצגה גם נמסר במזכר. אנו פועלים בהתאם להנחיית בימ"ש
שופטת: אני רוצה לשמוע את השאלה.
פרקליטות: האם עיינת בתכתובות?
ישועה: כן
פרקליטות בשעה 15:59 כותב לך אלוביץ': "מספיק עם הרצוג... יש לי קשיים עם 'הגדול' בעניין שלי..."
פרקליטות: מה זה "מספיק עם הרצוג", מה זה "קשיים עם 'הגדול' בעניין שלי"?
ז'ק חן: אני מתנגד.
ז'ק חן: ההתנגדות היא שהשאלה שהעד נשאל בחקירה, התשובה שנותן העד בדיוק לאותה שאלה...
פרקליטות: אם יהיו פערים בתשובה תחקרו בחקירה הנגדית
ז'ק חן: אני יודע שאני לא יודע, אני לא יודע מה התשובות בראיון ביחס למה שהוא אמר במשטרה.
שופטת: איך אדוני יודע? אולי העד יענה אותה תשובה?
ז'ק חן: התשובה עצמה אסורה על פי דיני הראיות
שופטים: הוא עוד לא ענה
שופטת: איך אפשר להתנגד לתשובה שלא ניתנה?
פרקליטות: חברי מניח שאם הייתה תשובה שונה ממה שנאמר בהודעה...
שופטת: גברתי תשאל...
פרקליטות: כשאומר שאול אלוביץ', "העניין שלי", קשור לוואלה?
ישועה: לא
פרקליטות: למה קשור? לבזק...
שוב התנגדויות של ההגנה, חוזרים על אותם טיעונים
פרקליטות: 21:45 באותו יום של התכתובת 2.2.15
למה נזפת באלקלעי, למה אתה אומר: "אני מבין איך הורסים חברה?"
למה הוא הורס חברה
ישועה: אני נמצא בלחץ כנראה, האמירה היא נזיפה לא מוצדקת, כעסתי שהוא לא ענה לי, ששמתי וידאו עם דגן, הייתי בלחץ שאני לא משיג אותו ולא מצליח לתקן מה שמבקשים ממני
פרקליטות: עד כמה ההתכתבויות תואמות את הלך הרוח שתיארת בשבוע שעבר?
התנגדות ההגנה...
ז'ק חן מבקש להצטרף להתנגדות: שאלה כללית שאומרת האם שורה ספציפית תואמת הלך רוח, כאשר העד העיד על הלכי רוח שונים, הקשרים שונים, אנשים שונים...
פרקליטות: עד כמה ההתנהלות ביום הזה תואמת את ההתנהלות שתיארת בחקירתך בשבוע הבא
ישועה: היא הדגמה במובן ש...
ז'ק חן: אני מתנגד!
העד יבוא וימסור גרסה שאנחנו לא מכירים.
שופט: אי אפשר למנוע מהעד לשמוע את תשובתו...
אדוני לא יכול להגביל את העד למה שענה בדיוק. צריך לאפשר את החקירה הראשית
שופט (ברעם): אם תהיה חריגה בשאלות מהחקירה... ניתן להתנגד. אבל איך אפשר להתנגד לתשובת העד...
אם העד מרחיב בצורה יוצאת דופן...
אי אפשר לסגור לעד את הפה! לא ניתן
השופטת מורה לעד להשיב:
ישועה: זו הדגמה לצורה שבה הסיקור המוטה עבד. לחץ שמופעל עליי ואני מפעיל לחץ כלפיי מטה.
הפרקליטות מבקשת להציג מסמך
ההגנה: התנגדות
בועז בן צור: החלטת בימ"ש מ 6.4. אשר לחומרים שנתפסו ממכשיר הטלפון של העד... מקריא. ביהמ"ש מצא שהואיל וניתנה הסכמה אז זה מרפא אם לא היה צו. זה שונה לגבי מוצג.. שם אין שאלה של הסכמה, אלא צו שהוצא בפרשת בזק יס. וזה לא רלוונטי ל 4,000
פרקליטות: מפנה להחלטת ביהמ"ש שלא קבע שנפל פה פגם, אין החלטה שנפלו פגמים. מקור המסמך מייל של אלוביץ', בהתאם לצו חיפוש, שבדק את המניע להטבות, אותה חקירה והצו לא מוגבל. לא נפל פגם בצווים. כדי לקבוע לטעמנו אם נפל פגם בצו, ואכן חקירה שונה, חושבים שצריך לשמוע עוד עדים.
בן צור פרקליט נתניהו ממשיך להתנגד: כניסה לחומר מחשב ללא צו ע"י רשות כדי לבסס אח"כ תשתית חקירה...
יש רגישות עצומה, לא ניתן צו ועכשיו אומרים זה לא נורא... הטענה שמעלה חברתי - בוא נדחה להמשך, נכשיר הכנסת חומר שהושג שלא כדין... זו לא הפרה קלת ערך. זו הפרת כבדת משקל...
בן צור: . כניסה לחומרים מחשב כדי לבסס תשתית לחקירה של אנשי ציבור שבימ"ש לא נדרש אליכן. זו לא הפרה יחידנית, מקרית שנעשו ע"י הרשות החוקרת בליווי הפרקליטות...
שופט: התוצאה היחידה האפשרית היא פסילה?
בן צור: לא היחידה, כן המתחייבת
בן צור: הצו לא התייחס לפרשה, לא התייחס לשוחד
אסביר למה זו התוצאה המתחייבת. החקירה נמשכה תקופה ארוכה עם המחדלים האינסופיים...
זה פגם העמוק ביותר שאפשר להעלות על הדעת במסגרת דיני הראיות והחיפוש... חיפוש שכזה טעון ולא ייעשה ללא צו.
שופטת: טענת המדינה שזו אותה חקירה
שופטת: לא חוזרת לטיעונים על החיפוש. טענתם. כל הטענות נטענו...
ההגנה ממשיכה לטעון נגד המסמכים
כעת ז'ק חן: המדינה אמרה בצו כתוב עבירות מחוק העונשין וניירות ערך... מכיוון שהצו מדבר על עבירות מחוק העונשין... התשובה היא לא קטגורית כי אז כל עבירה כלשהי הייתה מאפשרת שימוש באותם מסמכים
שופטת: אם שתי הפרשות קשורות, בהמשך. מקבלים את המסמך על תנאי. בשלב זה מתירים את חקירת העד.
פרקליטות: המייל הגיע אליך
ישועה: 23.2.15 בשעה 14:00 זאב רובינשטיין מזכיר גרטה.. חברה מצרף לינק של כתבה,
פרקליטות: מייל נלווה, מה אתה רואה שם?
ישועה: יש לינק לווידאו אובמה
פרקליטות: מה מבקש ממך?
ישועה: להעלות את זה
אני מיידע את שאול...
אתה כותב: "אני נותן ליטוף..."
פרקליטות: למה הליטוף?
ישועה: ידיעה מחמיאה
פרקליטות: אתה כותב על הידיעה שצריכה לרדת
ישועה: כנראה ידיעה שלא טובה.
כלומר נותן "ליטוף" ובמקביל מעדכן שהידיעה השלילית תרד לפני 7 בבוקר
פרקליטות: למה כתבת "מקל וגזר" "שלא יחשבו שאנחנו בכיס"?
ישועה: ניסיתי להכשיר ידיעות שליליות "שלא יחשבו שאנחנו בכיס"
פרקליטות:מי יחשבו?
ישועה:רה"מ
פרקליטות: עד כמה האמנת שלתת ידיעות רעות תשרת מול רה"מ?
ישועה:לא האמנתי בזה, ידעתי את אופי הדרישות, ידעתי שכל ידיעה שלילית מובילה לפיצוץ
פרקליטות: מצטטת, על רפורמה ברשות השידור... בדואר...
מי זה "אותו אחד"?
ישועה: רה"מ?
פרקליטות: מה ידעת באותה עת על הפניות לקבל אישור להעברת מניות יס מיורוקום לבזק?
התנגדות ההגנה...
פרקליטות: יש כאן ניסיון להלחיץ את העד, מבקשת שהעד יצא
ישועה יוצא
ז'ק חן: דוחה את הטענה שחושדת בנו מטרה להלחיץ את העד. דברי הבל לא דוברים ולא יער. חסר בסיס. חברתי חוקרת בשאלה ראשית, כשיש לה את התשובות בחקירת המשטרה.
שופטת: השאלה על משהו שנשאל בחקירה?
חן: כן
שופטת: מה הוא אומר
חן: תשובת העד היא - כלום...
דיון שלם על ההתנגדות
ההגנה חוזרת ומציינת את הראיון-הריענון
חן: בנסיבות הספציפיות, כשתובע שאלה עד, כשרואים שהתשובה היא לא מה שמסר במשטרה, אם נעשתה "השלמת חקירה" (הראיון)....
חן: כרגע מה שיש לנו זה פער בין מה שהתרחש שם (בראיון) למה שמתרחש כאן, ההתנגדות שלי לעצם הצגת השאלה...
השופטת: למה שלא נצא מנקודת הנחה שאם לא רשום שום דבר במזכר (על הראיון) כלומר אין דבר חדש
חן: אשרי המאמין... מבקש שביהמ"ש ינחה שתימנע משאלות על דברים...
השופטת: אתה עושה הנחה על הנחה, למה שנצא מהנחה שנעשה משהו לא תקין, למה זו הנחת הבסיס?
השופטים דוחים את העדות ומנחים את העד לענות.
הפרקליטות: מפנה למייל לחלק שבו שאול אלוביץ' כותב: אותו אחד שחותם על רפורמה ברשות הדואר חושש רפורמה בלווין בגלל הבחירות...
מה הבנת על הפניות של אלוביתץק' לנתניהו שנכהן באותו זמן כשר תקשורת על העברת המניות מיורקום לבזק
ישועה: ידעתי שרה"מ צריך לחתום... הוזכר מדי פעם, זה היה נושא ידוע, תקופה רגישה
פ]רקליטות: דיבר איתך בצורה מפורטת בדרך כלל?
ישועה: לא
פרקליטות: אתה עונה: לא יאומן... הוא פוחד... "הילד ישתולל"
ישועה: אני מרצה אותו. אני מביע סימפטיה, אל תהסס
פרקליטות: "ברור לי לחלוטין מה צריך לעשות?"
ישועה: חלק מה"מקל והגזר". גם ידיעות טובות וגם ידיעות רעות.
פרקליטות: מי זה "הילד"?
ישועה: הילד זה יאיר או ארדן... לא זוכר אם עוד היה שר התקשורת... יאיר אני חושב
פרקליטות: אירוע 11-12.3.15
ספר מזכרונך על הראיון של דב גילהר, מה שזכור לך
ישועה: הראיון הראשון ב- 11 לחודש. שבוע לפני הבחירות. תואם לדבגילהר ראין עם רה"מ בבית רה"מ. בשעות הבוקר נדמה לי. כשיצאו משם אבי אלקעי סיפר שהראיון היה טוב.
ישועה: אחכ הגיעו פניות גם מניר (חפץ) גם משאול ש"רה"מכועס מאוד" שהראיון היה עוין, הייתה טענה שלא עמדו בסיכומים קודמים... היה לחץ כבד... נדמה לי שגם זאב רובינשטיין הצטרף, שהדרישה הייתה לא להעלות את הראיון בשום אופן, הדרישה הייתה לעשות ראיון שני, תיקון, בעצם יומיים, לחץ אינסנטיבי
ישועה: הלחץ היה משאול, ניר, רויבנשטיין, זה היה מגה אירוע, כמה ימים לפני בחירות.
פרקליטות: ביקשו לשנות קטעים
ישועה:שלחתי לניר... שיעירו הערות, הייתי עם אבי אלקלעי שיבצעו את השינויים בעריכה,ף זה נמשך לתוך הלילה,
ישועה: בבוקר הקטע הערוך לאור ההערות שלהם, זה לא תקין שאנחנו שולחים למרואיין ערב בחירות לערוך את הראיון של עצמו, זה היום השני ועדיין לא מאשרים לי...
פרקליטות: עד כמה זה מקובל? האם הטלת וטו על פרסום ראיון זה דבר שקרה באתר שלך?
התנגדות ההגנה לשאלה...
פרקליטות: האם בעבר שלחתם למרואיין לצורך עריכה וקיבלתם חזרה ערוך?
ישועה: לא.
ישועה: ביום השני, רוצים להעלות את זה, מבין שאי אפשר להוציא את זה גם אחרי התקינים, שאול, ניר, הגענו לערב היום השני, אחה"צ הידיעה על זה שיש ראיון שבוצע ע"י וואלה ודב גילהר שלא משודר עקב לחץ ההנהלה
ישועה: ידיעה שעמדה לעלות או עלה בדה מרקר
אז החלטנו להעלות בערב של היום השני, אמרנו שהיה כאילו "אמברגו". הסיבה הייתה התנגדות שנשדר את הראיון.
פרקליטות מפנה לתכתובות מה- 11.3.15
פרקליטות: בשעה 15:19 מתחיל הדיון בראיון (בתכתובות)
מפנה את העד לקרוא את התכתובות באותו יום
הפרקליטות מקריאה - אלוביץ': "הקודקוד ציצל ואמר שלא נתנו לו להשיב תשובה... מבקש שוב"... "הוא בהיסטריה"
- מי זה הקודקוד?
ישועה: רה"מ
פרקליטות: מקריאה תכתובות - "אני נותן הבטחה זה יהיה חיובי לגמרי או שלא יעלה"
אתה אומר לרובינשטיין: "הכל יבוצע לבחירתם"
אתה אומר: "או שיעלה ראיון חיובי שביבי יאהב או שלא יעלה
אתה אומר בקבוצה שנקראת הראיון בוואלה
פרקליטות: למה אתה עונה כך?
ישועה: אלה ההוראות שקיבלתי, היה לחץ מטורף
פרקליטות לישועה: מקריאה - אתה מקבל תמונה מניר חפץ - (של כתבה) ואתה עונה שהנחית לדרדר
פרקליטות: בוקר 12 לחודש 9:42 בבוקר ואילך
הוא מעביר לך סרטון והודעה
אתה ב 10:12 שולח לחפץ שלחתי לך
פרקליטות רוצה להגיש שני מיילים זה מייל שאתה שלחת לחפץ?
ישועה: כן
פרקליטות: באותו יום בשעה 11:30 יש רצף התכתבויות עם חפץ. שאתה אומר לו: אל תגיד לאבי או דוביק כלום. אתה לא קיבלת את החומר מעולם. תיזהר. הוא עונה ברור. אתה אומר זה ממני, הפרה של סיכום מוקדם. חפץ, אם פעם מישהו יגיד משהו נתאם בינינו תשובה. אל תפיל אותי.
פ
רפקליטות: אתה מדברים שאסור שידעו? על מה מדברים?
ישועה: אני מעביר ליועץ רה"מ שייאשר את הראיון שנערך איתו (רה"מ) אחרי תיקונים שביקשו להכניס. אם המערכת הייתה יודעת הייתה רותחת. לא מעשה סביר.
פרקליטות: מה אתה יודע ממה שנאמר לך על תגובת נתניהו לראיון?
ישועה: בסופו של דבר יודע שמרוצים. המקור או ניר חפץ או זאב רובינשטיין.
פרקליטות: עוברים ליום הבחירות 16-17 למרץ 2015
היום מתחיל בשבע בבוקר בהתכתבות עם ניר חפץ...
פרקליטות: בשעה 12:31 בצהרים, באותו יום, אתה מעביר לחפץ תמונה בשעה 12:53 מעביר לך חפץ הודעת הליכוד: "הליכוד מביעים דאגה מאחוזי ההצבעה במגזר הערבי"
מציגים את הווידאו של נתניהו "הערבים נוהרים"
חפץ לישועה ביום הבחירות בסמס בצהרים: "הראיתי לביבי מה יש בראשית, מבסוט"
בשעה שמונה בערב אתה כותב לניר חפץ... העלו את דברי ביבי...
פרקליטות: מה ידעת ומה נאמר לך על שביעות הרצון של רה"מ מוואלה בבחירות?
התנגדות ההגנה: עדות שמיעה
זה לא הופיע בחקירת המשטרה, לא מוצא ביטוי מובהק בריענון העד.
זק חן: לא שואלים את העד מה אתה זוכר מהאירוע...
השופטת: התנגדות לא צריכה להישמע כל כך ארוכה. לא נתקלתי בתיק שבו כל התנגדות לוקחת חצי שעה.
בן צור: אנחנו כבר כמה פעמים, אמרנו שקרתה כאן תקלה איומה, הפערים שישנם (בין הריענון שנעשה לאחרונה לחקירה במשטרה)...
השופטת דוחה את ההתנגדות.
פרקליטות: מה נאמר מאלוביץ' או עדים, לגבי שביעות הרצון של רה"מ ורעייתו מהתנהלות וואלה בבחירות?
ישועה: דומני ששאול הזכיר - ששרה כתבה לאשתו והודתה לה מאוד. "על השירות שנתנו להם בבחירות"
הוא אמר "אני יודע מה היא כותבת לאשתי"
ישועה: על זה שעשינו להם שירות גדול והבאנו להם את הבחירות...
ישועה: אור אמר בפורום יועצים "שהבאת את הבחירות"
התנגדות ז'ק חן: כשקמתי להתנגד לבימ"ש אמרו לא שמענו את העד. אחרי ששמענו את דברי העד: "שמענו משאול, שסיפר שאיריס, אמרה לי ששרה, אמרה שמודים לנו". עדות של שמיעה על שמיעה על שמיעה...
עצם ההזמנה של העד להעיד על כך - פסולה
השופטת לז'ק חן: מה נשתנה מלפני חמש דקות? כשאדוני התנגד והתנגדותו נדחתה
(השופטת מאבדת סבלנות להתנגדויות הקלושות של ההגנה)
ישועה: סביב סרטון "הערבים נוהרים" שזו ידיעה שהעלינו בהתחלה לבקשתם... מי שביקש להעלות את הידיעה על "ערבים נוהרים" זה היה ניר חפץ, ואח"כ הוא ביקש לעשות תיקון ולומר שהביקורת של רה"מ לא הייתה על עצם זה שהם הולכים להצביע, אלא על המימון להבאתם נעשה "ע"י עמותות זרות"....
ישועה: בדיעבד, אחרי שחטפנו על זה, אמרו שהיו מרוצים...
שופטת: מי אמר?
ישועה: מנסה להיזכר... לא בטוח
פרקליטות: 17 למרץ לאחר הבחירות 22:09 בערב
אור אלוביץ' כותב לך: הצלת את ביבי.
אתה עונה: אל תצחק. מה שחשוב שהוא ידע להעריך ולומר תודה.
אלוביץ שאול: "נקווה שכן"
אור: "לא נקווה, נדרוש"
(וואו)
הפרקליטות: מה הבנת והתרשמת...?
התנגדות ההגנה: לא לשאול על התרשמות
הפרקליטות: מה הייתה ההבנה שלך לגבי האמירות שנאמרו בקבוצה?
שופטת: תחזרי על השאלה
פרקליטות: מה הייתה ההבנה שלך לגבי האמירות האלה בקבוצה באותו ערב...
ההתכתבות לאחר פרסום המדגמים בתום יום הבחירות 2015:
אור אלוביץ: "הצלת את ביבי"
ישועה: "אל תצחק. מה שחשוב זה שהוא ידע להעריך ולומר תודה"
שאול אלוביץ': "נקווה שכן"
אור אלוביץ': "לא נקווה, נדרוש"
הפרקליטות חזרה שוב על ציטוט השיחה, ההגנה משתוללת בהתנגדויות לא ברורות
בן צור מקריא את עמוד ההתכתבויות: אנו למדים שני דברים בסיסיים, האמירה "ניצחו להם את הבחירות" זה "קשקוש ראוותני"
השופטת: השאלה שנשאלה, נשאל גם במשטרה/ברשות. יענה מה שיענה. מה הבסיס להתנגדות?
בן צור: השוני בין התשובות שניתנו ברשות לניירות ערך
השופטת דוחה את ההתנגדות
הפרקליטות: אמרת בקבוצה, "מה שחשוב שהוא ידע להעריך ולומר תודה". למה אמרת? מה הבנת? מה חשת שהצדיק את האמירות האלה? מה התכוונת?
התנגדות ההגנה: תחושות!
הפרקליטות: מה הבנת?
ישועה: הייתה תחושה שאנחנו בצד המנצח, ניהלנו קמפיין עד הרגע האחרון עבור רה"מ
יוצאים להפסקה של חצי שעה
הדיון התחדש לאחר הפסקת צהרים.
פרקליטות: רצף תכתובות מיומיים 19-20.4.2015. אירוע 125. הבוס שלי מאוד ביקש שיעלה אייטם. זה חפץ. תגובת הליכוד, ההיתממות והדמעות של ענת וקסמן בראיון לרינה מצליח. ואתה גם מקבל את זה אחר כך משאול אלוביץ', הוא גם כותב לך שזה מניר. קרא את ההמשך 20.4
19:41, עם ניר חפץ. מבקשים שתכניסו תגובת ליכוד לכתבה בגלובס. התבטאויות השנאה של אודי פרידן. שאול: הבוס שלי ביקש שייכנס אצלכם, תגובת הליכוד מניר… אני שואלת על כל הדבר הזה שתי שאלות. 1. מפנה ליום ה-19, כותב לך ניר הבוס שלי מאוד ביקש שיעלה אייטם. מי זה הבוס שלו?
חן: מתנגד, לא מכירים את זה לא מהחקירה ולא מהראיות. יכול להיות שאני טועה בגלל היקף החומר.
פרקליטות: זה נמצא.
מי מבקש ממך ומי זה הבוס?
ישועה: ראש הממשלה.
23.6.15 פרקליטות: מועד חתימה על עסקת יס
ישועה כותב לאלוביץ': כותב גם בקבוצת היועצים - "ברכות".
שאול עונה לך - "תודה, יש לך תרומה לעניין"
אתה כותב לאיריס "מזל טוב"
פרקליטות: למה שאול אומר לך יש לך תרומה לעניין? מה הבנת, מדוע נאמר לך שיש לך תרומה לעסקה? עבדת בבזק?
התנגדות ההגנה
ז'ק חן: לא זוכר התייחסות של העד לעניין...
השופט ברעם לפרקליטות: יש לי תחושת אי נוחות כשאת שואלת על תחושות של צד ג
פרקליטות: זה צד שני לשיח
שופט: אבל איך הוא יכול לפרש מה הרגיש? את תחושותיו?
הוא מומחה לתחום הנפשי? בהיבט הזה שואלת
פרקליטות: התחושות שלו, מה הבין העד, אומרים לו תודה
פרקליטות: יש רלוונטיות כששני אנשים בשיחה למה העד הבין.
שופטת: הוא לא יכול להעיד למה הם התכוונו
ברעם: להיצמד יותר לעובדות פחות לתחושות
פרקליטות לישועה: איזו תרומה הייתה לך לעסקת בזק יס?
ישועה: שתי תשובות: ארבע שנים לפני כן סייעתי להציג לממונה על ההגבלים העסקיים, וזה שנתנו סיקור מוטה.
פרקליטות לישועה:
אתה אומר לשאול: "הכיף הוא בזה שיש ניצחון על הרבה רוע"
- מה זה אומר?
ישועה: "מתחנף"
הפרקליטות לישועה: 29 ביולי 2015
מה זכור לך ככל שזכור לך על האירוע (191) שעוסק באורי אריאל - אירוע אולטימטום של אורי אריאל?
ישועה: זה אירוע שבו התבקשנו לפרסם - שאול פנה אליי אמר לי שרה"מ דיבר איתו ואמר שיש איזו בעיה שאורי אריאל יוצא עם אוליטמטום להחלטה של רה"מ, שלמעשה רה"מ קיבל החלטה לעשות את אותו דבר בלי האולטימטום, נאמר שמבקשים שנעלה את זה ב 20:05 כי זה יעלה במקביל בחדשות 2.
ישועה: עשינו בדיקה שמה שהתבקשנו שיש אולטימטום, אצל אורי אריאל לא הצלחנו לקבל אישור לידיעה, אלקלעי בדק, במקביל כשבדקנו אצל אנשי ראש הממשלה - כי רה"מ דיבר עם שאול, לא רצינו לכתוב את זה - שאלנו את חייק האם בשם בכיר במשרד רה"מ אפשר לומר שיש אוליטמטום מפוברק כזה...
ישועה: אז לא היה לנו מקור, ומושא הידיעה מכחיש, הציר הרשמי לא מאשר, נוצר סביב זה משבר גדול שלא הצלחנו להעלות תוך 20 דקות, ובסוף הפתרון היה שלמחרת בבוקר, העלנו איזו ידיעה מפצה, שמתארת את האולטימטום המפוברק,
ישועה: זה האירוע שכלקח הוקמה הקבוצה של "שאול, איריס,אילן", כי צריך לנהל את זה יותר הדוק, איך יכול להיות שקיבלנו ידיעה ולא מעלים אותה מידף כביכול סקופ....
התנגדות של פרקליטת איריס אלוביץ' מיכל עוזר:
התנגדות לדברי הפרקליטות (עו"ד תירוש) שבהגנה "מאיימים".
הפרקליטות: בועז בן צור...
חן: שימו לב זריקת בוץ כוללת... זה לא מופנה רק כלפיכם (השופטים) הדברים
בן צור: אמרתי שזה פעם אחרונה שאת מפריעה לנו בדיון. להגיד זה שאיום... יש כאן חצייה של גבולות. הדיון צריך להיות יותר מתון ויותר רגוע. התשובה לא תשמש בביטויים שלא קשורים לשום דבר כשהיא מפריעה.
פרקליטות: הדברים נאמרו תוך כדי הרמת אצבע. חשנו איום.
ביהמ"ש העיר שזו אמירה שאינה במקומה
השופטת מבקשת להוריד את גובה הלהבות. "תשתדלו שלא להיתקל באי הבנות".
פרקליטות: 19:29 29 ביולי, לקראת מהדורת החדשות - הקלטה - שיחה בין אילן ישועה לשאול אלוביץ':
טלפן אליה, החבר מירושלים, הוא מספר שהיום הייתה החלטה בגץ על בית אל, הוא קיבל את ההחלטה של בגץ והוא הולך להרוס את הבניינים. החליט גם לבנות 500 יחידות דיור בירושלים ו 300 בבית אל.
הוא אומר בא אורי אריאל ששם אולטימטום שאם לא יעשה את זה יפילו את הממשלה. אז הוא אומר שבשמונה וחמישה יהי אייטם בטלוויזיה על האמירה... יטלפן אליך אחד בשם שי... וייתן לך את כל הפרטים
האייטם הוא
הוא מדבר שאורי אריאל לעשות על אדמה שהוא כבר החליט
הכותרת היא "האולטימטום המפוברק"
ישועה: היה פברוק? מה מפוברק?
שאול: רה"מ הודיע? רבע שעה אחרי שהוא הוציא, נתן לו אולטימטום על מה שהוא הפיץ
ישועה: אישר נתניהו...
שאול: נתניהו אישר בשעה 11 להקים 500 יחידות דיור ו 300 בבית אל
הקטע זה שפיברקו אולטימטום
ישועה: בסדר, הבנתי, הבנתי לאן זה מופנה
שאול: הכותרת היא לאן האולטימטום מופנה
אני אתן לך את כל הפרטים שאפשר לכתוב. אתן לך את זה מיידית
ישועה: ב 20:05 זה הולך לעלות בטלוויזיה, אז שיתן לי עכשיו
שאול: דיבר איתך שי
ישועה: לא יודע מי זה
שאול: מהדוברות של רה"מ...
פרקליטות: מי זה החבר מירושלים?
ישועה: רה"מ
פרקליטות: שי?
ישועה: שי חייק אחד הדוברים של רה"מ, יועץ תקשורת
פרקליטות: מה חשבת על הבקשה לפרסם על גניבת הקרדיט?
הפרקליטות משמיעה הקלטת שיחה בין ישועה לשי על "האולטימטום המפוברק"
19:48 עוד שיחה
"צ'יף, שי דיבר איתי..."
השיחה השנייה נקטעת - התנגדות של ההגנה
הפרקליטות מוותרת על השמעת השיחה
כשאלוביץ' אומר לך "רוצה, אסור, לא", מי זה הוא?
ישועה: ראש הממשלה
פרשנות על התנהלות ההגנה בעדות אילן ישועה:
נראה שהסניגורים מנסים למנוע מכותרות לצאת. הם לא מתמודדים בהכרח בזירה המשפטית, בה יש חומרים קשיחים, סמסים, הקלטות... הם מתמודדים בזירה התקשורתית ומנסים לעצור מעוד ועוד כותרות לצאת מעדות ישועה.
פרקליטות: אתה כותב לאלקלעי, על אוליטמטום מפוברק של אורי אריאל... שי חייק מעביר לך פרטים... אתה כותב לו תעשה כל מאמץ להעלות את זה, מטעם בכיר בלשכה, כמובן עם תגובה של אורי אריאל...
-למה אתה כותב תעשה כל מאמץ להעלות
ישועה: זו הפניה של שאול, רה"מ... ברור הלחץ
פרקליטות: מה חשבת?
ישועה: ברור שיש פה בקשה פוליטית.
השופט: האם זה סיקור מוטה או שמישהו רוצה לשים על תיקונו פירסום
פרקליטות: זוכר מה אמרת בהודעה?
ישועה: לא זוכר
השופט ברעם: זו דוגמא לסיקור מוטה?
הפרקליטות: שהעד יצא ואני אענה
הפרקליטות: סיקור מוטה הוא ביטוי של העד. במקרה הזה לא היה דיווח על אולטימטום, היה דיווח על החלטת בנייה. לרה"מ היה חשוב שיוצג דיווח שהקרדיט שאורי אריאל לקח לשא יהיה שלו. לא אומרת מוטה או לא. בקשה ספציפית של רה"מ.
השופט: להעמיד דברים על דיוקם.
פרקליטות: אלוביץ', למה הוא מבקש?
ישועה חזר לאולם. בשעה 20:39
אלוביץ' כותב לך: "מה קורה, שמעתי זאת בחדשות 2"
ב 20:44 יש שיחה
מוגש בביהמ"ש תמלול
פרקליטות: איך אתה מסביר לאלוביץ' שזה לא עלה?
ישועה: כי אף אחד בלשכה לא מוכן שזה יהיה ממנו ואורי אריאל מכחיש
מוצגות לישועה ההתכתבויות הבאות.
עם אבי אלקלעי
ישועה: אתה אומר: אבי תמצא דרך, זה עושה כותרות, זה מתחבר טבעית לאייטם, אני מבין את המורכבות...
פרקליטות: אתה מנסה לשכנע, למה?
ישועה: קיבלתי פנייה משאול שאומרת שרה"מ פנה אליו, שנמצא במדרג, גבוה, ברור שאני צריך להכניס את זה, לוחץ בטיעונים שונים, חלק מהטיעונים, טיעונים שהבנתי באותו רגע, הוא מצידו חשב שאין כאן תהליך תקין, הוא העיתונאי, חשבתי שזה אחד מאותם המקרים שלא נורא לציין אבל הוא רוצה לבדוק עובדות
ישועה: אני אומר לו תחזיק מעמד כי אני מבין את מצבו...
פרקליטות: האם כששמעת משאול אלוביץ' דרישה, האם היה הבדל בהתרחשות?
ז'ק חן: מתנגד
פרקליטות: כשהייתה פנייה של ראש הממשלה האם ההתנהגות שונה...
עוד התנגדות של ההגנה.
אילן ישועה יוצא
ההתנגדות נדחית. ישועה חוזר לאולם.
אילן ישועה: "בתור אחד שנכנס ויוצא: האוויר כאן מאוד דחוס"
פרקליטות: שאול אומר לך - "הגיעה שיחה מראש הממשלה", עד כמה היה הבדל בהתנהגות של שאול... לחץ... אבל גם במקרים אחרים... זוכר שמה שהיה קשור לשרה היה יותר לחוץ
כשהוא אומר "ראש הממשלה דיבר איתי" הלחץ אוטומטית הופך יותר גדול
משמיעים שיחה:
ישועה: הם העבירו לנו ברבע לשמונה, בכוונה, כדי לא לפגוע לעמית סגל, זה מ11 בצהרים, אני חייב לוודא, הם לא מוכנים שנכתוב... אז נשאר חמש דקות, אורי אריאל מכחיש, בינתיים מתפרסמת ידיעת עמית סגל, זה בסדר בשבילו להכניס, אני לא מספיק לדבר עם אף אחד,
ישועה: הוא מכחיש, אז מה נגיד, שעמית סגל, הידיעה של הצהרים, אני שורף את עצמי, בוא תעזור לי, תכניס את זה למשנה...
שאול: לא מבין
ישועה: הידיעות נכנסות בכרונולוגיה, עמית סגל מפרסם כי יש לו מהדורה. מה אנחנו מכניסים ידיעה של הצהרים?
ישועה: אם היה אומר שעה לפני... שלח את הפרטים ברבע לשמונה. לא יכולים להיות בובה על חוט... יכולים אבל לא בעשר דקות.
אז תגיד שהייתה לך הדלפה, לא מוכן. אין כאן אוטומט שכותב את הידיעה. עם עמית סגל דיברו בצהרים. הם לא מוכנים לתת גורם בכיר בלשכה. הכל אפשר לבשל אבל צריך כמה שעות...
ישועה: איך אני עושה ידיעה של 12 בצהרים שהתפסרמה בערוץ 12? אבל אני לא יכול לפרסם ביחד?
שאול: אמרתי לך תכתוב הכל
ישועה: מי יכתוב הכל?
שאול: יש
ישועה: צריך להגיד שעה לפני... למה קבעתם שרבע שעה זה בסדר... זה פיזיקה...
שאול: אתה רוצה שאגיד לך מסכים או לא?
ישועה: דיברתי איתו קשה, כשרוצים עושים
רבתי איתו, כולי רועד לי הגוף
סיכמתי איתו שמעלים את זה
אמר לי: אומר לי הכניסו לתוך רבע שעה, שי התנגד בכל תוקף לגורמים בכירים בלשכה, לא יודע מה להגיד, לא יודע לבחור את זה, עכשיו הידיעה בתחתית העמוד מהצהרים, תעלה לראש העמוד ותכתוב... שם שיש התחדשות תכתוב בחדשות 2
ישועה: ברוך שי שם בבעיה. אני אגיד לשי שפעם הבאה ידבר איתי...
(קשה לשמוע חלק מהמשפטים)
שאול: לי אין השפעה, לך אין השפעה, זה אתר שלהם שילכו להזדיין
ישועה: הייתי מכניס את זה למשנה של הראשית...
שאול: אפילו בנט אמר זה לא מכבודו...
ישועה: צריך לראות איך עושים את זה...
איריס מצטרפת לשיחה: שמעו את בנט אומר... אפשר לראיין את בנט? שבנט יגיד שרה"מ... שיתנו בכל זאת את הקרדיט לראש הממשלה?
ישועה: הנקודה שאין... הוא לא יודע איך לעשות את זה בעצמו... עושה פולואפ שברור שהיא שתולה...
אין פיזיקה לפרסם ידיעה בלי לוודא
איריס: שי העביר לנו את הידיעה...
ואם מישהו שהדליף לך דעה לפני...
ישועה: יש עבודה עיתונאית
איריס: הזנב לא יכול לקשקש בכלב
ישועה: את זוכרת שאמרו שיש בדיקה על מני נפתלי ובסוף לא הייתה להם
איריס: קיבלת הדלפה, יכולת בדקה לשמונה להעלות? וואלה יכלה להעלות?
ישועה: התשובה כן
איריס: אילן תיכף יחזור אליך
פרקליטות: שואלת - מה זה "יחשוף אותנו?"
ישועה עונה...
איריס אלוביץ' אומרת משהו באולם (לא שומעים)
השופטת אומרת לה שאם היא רוצה שתצא להתאוורר
פרקליטות: מבקשת הסבר על גרם מול טון
ישועה: ההודעה מול 100 טון נרטיב שבא לציין את חוסר המשמעות של נזק לוואלה מול נזק אפשרי שיכול להיגרם לבזק מהחלטות רגולטוריות.
פרקליטות: איך זה קשור?
ישועה: בגלל העבודה העיתונאית
התנגדות ההגנה, הפרקליטות עונה, השופטים: 10 דקות הפסקה
הפרקליטות מפנה להמשך אירוע: 29 ביולי 2015 21:41
תיאור התכתבות בין ישועה לאלקלעי
- עד כמה היה לעורך חופש? אתה אומר לו יש לך חופש לכתוב נגדם, והוא אומר לך אין לנו שום חופש.
פרקליטות: האם היה חופש לכתוב נגדם או לא?
ז'ק חן: מתנגד. לא מכיר תשובה כזו.
פרקליטות: יש בחקירה.
ז'ק חן מתנגד...
השופטת: אם עד היה חוזר מילה במילה בכל חקירה, הייתה לכם פחות עבודה. השאלה לגיטימית. תהיה לכם חקירה נגדית. שהעד יענה.
ישועה: אני נמצא במרתון של לחצים כדי לשכנע אותו, אני רואה את המשפט הזה "לנו יש חופש לכתוב"... ואז הוא אומר לי "אין לנו שום חופש לכתוב נגדם", ואז אני כותב לו "תחזיק מעמד". ברור שלא הייתה למערכת וואלה שום חופש. היה לה ההיפך מחופש. היא הייתה משועבדת.
פרקליטות, באותו יום 21:57
אילן ישועה מעיין בתמליל
פרקליטות: אתה מתחיל בהתחלה "מצאתי פתרון"
מה הפתרון?
הצעתי להעלות את זה כידיעה מסכמת בבוקר ואז אפשר להכניס את כל מה שרצו אולטימטום מפוברק
פרקליטות: מפנה לשאלה של איריס:
מה שאול חוזר ואומר להוא?
- מי זה?
ישועה: רה"מ
פרקליטות מצטטת מהשיחה:
ישועה: "מה זה משנה אם יצא עכשיו או בבוקר"
איריס: " 'הוא' רצה את זה בשמונה בערב וזה יוצא אחרי 12 שעות"
פרקליטות: אתה מסביר למה זה יכול לעלות בבוקר. מה הבנת שהבעיה בלהעלות את זה בבוקר מבחינת איריס אלוביץ'?
ישועה: היא אומרת. הוא ביקש שזה יצא בערב.
פרקליטות: "סופרים אותנו... גם במאני טיים סופרים אותנו"
שוב התנגדות ההגנה
השופטים דוחים את התנגדות ההגנה.
פרקליטות שואלת שוב: איריס אומרת לך: לא סופרים אותך, אתה אומר: סופרים אותנו בעשרות מקרים, אתה אומר לא נכון במאני טיים סופרים...
למה התכוונת?
ישועה: כשאנחנו נדרשים לעשות הטייה של הסיקור...
התפרצות של ז'ק חן עם התנגדות
שופטת: אי אפשר להתנגד לדברי עד
הפרקליטות: מהלכים איימים על עדים
שופטת: הוא לא נראה לי מאויים, וזה לא קשור אליך, אתה עונה על השאלות לפי מיטב זכונך, בסדר?
ישועה: כן
פרקליטת איריס אלוביץ' מיכל עוזר: מבקשת שתהיה הערה לעו"ד תירוש שהיא לא יכולה להתייחס לסניגורים כמי שמהלכים איימים
תירוש: אולי הביטוי מוגזם, אבל בכל פעם כשאומרים לעד, לקום בלהט, כובדכם ראה את הפערים, יש תחושה לעד שהוא צריך לענות...
ברעם: לא צריך להגזים... להתאפק... אווירה נעימה יותר
פרקליטות מזכירה שיחה:
שאול אלוביץ' אומר לך, אילן אילן... כולם מרמים, ואתה אומר גרם מול קילו בסדר?
ישועה: זו המטפורה ששאול קבע שהנזק לוואלה אינו מהותי לעומת הנזקים שעלולים להיגרם לבזק.
עו"ד תירוש מהפרקליטות: לגבי אמירה בעמוד - "אבל גם התהליך העיתונאי"
"כי עכשיו אני מתפללת שזה לא הוא על הקו"
- על מי מדובר?
ישועה: ראש הממשלה
פרקליטות: היא אומרת "... תעשה מעשה..." אתה אומר: "זה לא בינארי יש עשרות מעשים שעושים"
- מה זה?
ישועה: מקרים שאנחנו ממלאים הוראות של שאול, איריס...
למחרת 30.7 בשעה 14:11
- מה רואים?
ישועה: נוצרת קבוצת וואצפ של שאול ואיריס
פרקליטות: איריס אלוביץ' כותבת לך בשעה 16:28 אחהצ: תשלח את זה למי שצריך שיראו?
פרקליטות: למי היא מבקשת?
ישועה: ליועצי התקשורת של ראש הממשלה
פרקליטות: רואים שאתה מעביר את זה לשי חייק
ואתה כותב בקבוצה: שלחתי לשי הדובר הפוליטי של רה"מ
אני מפנה להודעה שאתה שולח ב- 17:10
לפני כן אתה מעביר עוד תמונה (משהו על הגרעין האיראני)
ואתה כותב: "ראשית פלוס טעימה שווה לפחות לגבעות"(לקבל הישגים מרה"מ)
השופטת מבקשת מהפרקליטות לסיים את הדיון.
הפרקליטות סיימה להיום.
אלא שז'ק חן קם להביע שוב התנגדות. הפתעה הפתעה.
"חקירה שאנו לא יודעים מה הגרסה, רצים אחר הכלב, פגיעה אנושה בזכויות הנאשמים!"
(שוב אותה התנגדות שחוזרת שוב ושוב בכל דיון)
בעז בן צור: מבקשים לקצר מחר את הדיון בשל ערב יום הזיכרון מחר. כדי שנוכל לקצץ בהתנגדויות שזה יהיה לפי מה שהיה בחקירה ובריענון.
השופטץ העד עונה מה שהוא עונה.
השופטים: הדיון יסתיים מחר ב- 13:00
הסתיים הדיון להיום במשפט נתניהו.
ממבט על ובהערכה גסה - דברי הסניגורים המתנגדים והקוטעים את העדות של אילן ישועה, נשמעו יותר מדברי העד עצמו. אין לתאר.
עוד מעט מבזק מסכם.
תודה על ההקשבה.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

5 Apr
בית המשפט המחוזי בירושלים פתיחת שלב ההוכחות במשפט נתניהו.
מצעד הנכנסים:
השר אוחנה, הנאשם נוני מוזס.
#שרשור דיווחים מבית המשפט
מצעד הנכנסים:
שאול אלוביץ', אסנת מארק
אוחנה ומארק יצאו מבית המשפט
Read 113 tweets
28 Sep 20
בטח כחול לבן חושבים לעצמם:
נתמוך בסגירת ההפגנות רק לתקופת הסגר. בסה"כ שבועיים. לא יקרה כלום. אמנם לא ראינו הוכחות להדבקות בהפגנות, נכון, אבל אומרים לנו "נראות, "נראות", אז נסגור את ההפגנות לשבועיים. זה רק שבועיים. לא יקרה כלום".
מה שכחולבן לא רואים ולא מבינים (שרשור):
נתניהו משחק בהם ועובד עליהם בשיטת הסלמי. כל פעם הוא לוחץ אותם עוד קצת, להסכים לעוד משהו, ועוד משהו, ועוד ספין, ויש הדבקות, בעצם אין הדבקות, זאת ה"נראות", אבל זה עוד ספין בולשיט של שקרן, וכחולבן בולעים כל שטות של הנוכל, ואז בוקר אחד הם יקומו עם דיקטטורה שעליהם הם עצמם חתומים!
בהתחלה זה יהיה איסור הפגנות רק לשבועיים. ואז ביבי, ששולט בניהול הטיפול בקורונה, יארגן מציאות היסטרית אף יותר, עם הצדקה להאריך את הסגר בעוד שבועיים. ואז עוד שבועיים. וכבר היום בחדשות התחילו לדבר על סגר של חודש. או 6 שבועות. או שיגבילו את ההפגנות עד שימצאו חיסון לקורונה...
Read 6 tweets
28 Sep 20
מול כוונת נתניהו להעביר מחר תוך ניגוד עניינים ואי חוקיות(!) את החוק הדיקטטורי לאיסור על הפגנות, הערב משמרות מחאה זועמות מול בתי גנץ, אשכנזי, ניסנקורן, גיזנבורג ויולי אדלשטיין.
שרשור תמונות וקטעי וידאו,
ממליצה להתחיל בדברים שאמר לפני כמה דקות ח"כ יאיר גולן ליד ביתו של גנץ:
מיצג הצוללות גם בהפגנה סמוך לביתו של גנץ הערב:
מול ביתו של יולי אדלשטיין
Read 8 tweets
26 Sep 20
שרשור השידורים החיים מהערב >
חלק א: השיירה ההיסטורית העולה לבלפור. המלצת צפייה חמה, כבר הלילה 157k צפיות.
השיירה המרגשת, השיחות עם נוסעי הרכבים, ההתרגשות, השלטים, הנחישות, האמונה, עם ישראל חי כל הדרך לבלפור.
#ביביהביתה
וגם סקירת השיירה ממבט אופנוע, צפו:
m.facebook.com/story.php?stor…
בלפור חלק ב: החלק האחרון של השיירה בתוך רחובות ירושלים, ותחילת ההפגנה. אל תחמיצו את דברי דורון בורנשטיין, טייס לשעבר, החל מדקה: 15:50
m.facebook.com/story.php?stor…
בלפור חלק ג: 4 שעות שידור של החלק הארי של ההפגנה. עשרות ראיונות, תיעוד שמירת המרחק בהפגנה והמסיכות, ותיעוד הפרובוקציות המשטרה, החרמת מערכות ההגברה בניגוד לפסיקת בג"ץ, האלימות והמעצרים המופרכים:
m.facebook.com/story.php?stor…
Read 5 tweets
26 Sep 20
יש הרגשה שהמחאה היום והערב תהיה משהו חדש ואחר. השיירות היוצאות חסרות תקדים: 3,000 רכבים נרשמו לשיירת ענק לכיוון ירושלים. יש גם הסעות לבלפור, אנשים מגיעים עצמאית, קבוצות המחאה יקפידו על שמירת מרחק ועטיית המסיכות, והצעקה: נתניהו הנאשם הנמלט אשם במחדל הקורונה וריסוק הדמוקרטיה - לך! Image
אוטובוסים למוצ"ש בבלפור:
hafganot.org/buses?k=mkjyteW

טרמפים למוצ"ש בבלפור:
hafganot.org/rides?k=Njm91Z…
הרשמה לשיירת הענק העולה לירושלים
forms.gle/rBNiQ4qKfzNntL…
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!