1/21
Er is -ondanks veel geklaag- onder leraren eigenlijk heel weinig goed bekend hoe en wat er in de Kamer precies aan onderwijsbeleid gedaan wordt. Ik heb me voorgenomen het beter te volgen en tracht hiervan verslag te doen.
Nu een (wat lange🥴) vooruitblik op komende week.
3/21
Mijns inziens zijn het meest interessant twee momenten waar de Kamerleden vragen zullen gaan inbrengen: Een “inbreng vragen” en een “schriftelijk overleg” (of “SO”.)
Het eerste is 'inbreng vragen' n.a.v. de Staat van het Onderwijs [“SvhO”] op dinsdag 18 mei.
4/21
Qua beleid is van belang dat er naast de SvhO op 14 april ook de beleidsreactie van de ministers gepubliceerd is. Ondanks de (helaas gebruikelijke) overmaat aan bla-bla-taal loont het deze beleidsreactie toch goed te bekijken.
tweedekamer.nl/debat_en_verga…
5/21
Eerst moet er even op gewezen worden dat gelijk met de SvhO ook het rapport "Themaonderzoek differentiëren in MBO" (jan. '21) aan de Kamer gestuurd is. Voor bv. @BVMBO mogelijk interessant. Ik weet er te weinig van om er nu inhoudelijk op in te gaan.
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
6/21
Dan de beleidsreactie n.a.v. de SvhO.
Op pag. 5 gaat het over de aanpak van het lerarentekort: "de sectororganisaties hebben een voorstel uitgewerkt. Met de sector- en vakorganisaties hebben wij afgesproken om gezamenlijk verder te gaan met de uitwerking."
-->
7/21
-> Ik heb sterke twijfels of dit een juiste voorstelling van zaken is.
Ook de suggestie hier dat "landelijk beleid minder effectief is" omdat "de onderwijsarbeidsmarkt in hoge mate regionaal georiënteerd is" lijkt mij een gotspe.
Landelijk falen naar 'de regio' afschuiven...
8/21
Ook wordt in de beleidsreactie (niet alleen n.a.v. de SvhO overigens, maar ook n.a.v. de recente 'peilonderzoeken' over schrijven en rekenen) ingegaan op de problemen rond de borging van de basisvaardigheden taal en rekenen (pag. 4).
-->
9/21
-> Opmerkelijk is dat @arieslob de aanpak van de problemen rond deze basisvaardigheden steeds maar weer tracht te koppelen aan #curriculum_nu.
De Kamer wil dit volgens mij helemaal niet en het frustreert de dringende aanpak van de ernstige problemen op dit gebied!
-->
10/21
-> Zo staat er in de beleidsreactie wat betreft de herziening van de referentieniveaus bijvoorbeeld: "Deze herijking is onlosmakelijk verbonden aan de bijstelling van de kerndoelen en eindtermen."
De Kamer heeft Slob er eerder al op gewezen dat dit een misvatting is...!
11/21
Dit laatste punt is een mooi bruggetje naar de volgende activiteit van de Kamercommissie die ik wil bespreken, namelijk het Schriftelijk Overleg (SO) over de brief van @arieslob van 8 maart.
tweedekamer.nl/debat_en_verga…
12/21
Dit punt behoeft verduidelijking:
Nadat de regering gevallen was is het dossier #Curriculum_nu controversieel verklaard (21 jan.).
Er waren echter enkele zaken die er weliswaar zijdelings mee te maken hadden, maar die in feite toch los van dit (omstreden) dossier staan.
-->
13/21
-> Het betrof:
1) de vernieuwing eindexamenprogramma wiskunde vmbo
2) de herziening indeling wiskundevakken bovenbouw
havo/vwo
3) de herziening referentieniveaus Taal en Rekenen.
4) de aanpak knelpunten eindexamens Nederlands en Moderne vreemde talen
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
14/21
In zijn reactie (brief 8 maart) tracht @arieslob een deel van deze punten echter toch weer nadrukkelijk aan #Curriculum_nu te linken. Dat blijkt alleen al uit de wat suggestieve titel van zijn brief "lopende trajecten curriculumbijstelling"
tweedekamer.nl/kamerstukken/b…
-->
15/21
->Zo suggereert hij opnieuw een "onlosmakelijke" samenhang tussen de herziening van de referentieniveaus en die van de kerndoelen.
En bij de herverdeling van de wiskundevakken havo/vwo (n.a.v. een plan van o.a. de vakvereniging) wil hij de Curriculumcommissie betrekken [?].
16/21
Er lijkt mij voldoende aanleiding voor de Kamerleden om een aantal kritische vragen in te brengen. Er lijkt toch alle aanleiding om o.a. haast te maken met de herziening van de referentieniveaus, zonder (juist zonder!) alle poeha van #Curriculum_nu.
Ik ben benieuwd...
17/21
[Overigens, even voor de volledigheid:
Zoals bekend is er wat betreft de examens Nederlands en Moderne vreemde talen tussentijds, 20 april, inmiddels een motie (bijna unaniem) aangenomen die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat.
tweedekamer.nl/kamerstukken/m… ]
18/21
Ondertussen is er echter enige onduidelijkheid ontstaan over #Curriculum_nu.
Dat dossier was controversieel verklaard, maar deze status is recentelijk tijdelijk teruggenomen, opdat de Kamer zich tussentijds kan uitspreken over wat er achter de schermen mogelijk gebeurt.
-->
19/21
-> Wellicht dat de Kamerleden hier bij het SO van a.s. woensdag vragen over stellen (waar het dus eigenlijk niet thuis hoort). Beter lijkt het mij echter dat er op aangedrongen wordt het uitgestelde (plenaire) VSO over de Curriculumcommissie binnenkort te agenderen.
-->
20/21
-> Dit zou immers de Kamerleden de gelegenheid bieden om direct klip en klaar in moties te formuleren welke werkzaamheden @MinOCW, @SLO_nl en Curriculumcommissie voorlopig wel en niet kunnen uitvoeren, om het dossier daarna weer snel controversieel te labelen.
21/21
Tot zover dit draadje.
(Op donderdag is er ook nog een videoconferentie met de @Onderwijsraad geagendeerd, maar daar valt nu nog niet veel over te zeggen. Het werkprogramma van de Raad komt aan de orde en ws. de gevolgen van Corona. Het advies "Tijd voor Focus" nog niet.)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wim van de Hulst

Wim van de Hulst Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(