از بین اقتصادهایی که دیدید بزریل و ترکیه و هند و چین که جای آلمان و ژاپن و چند کشور معتبر کنونی را در اقتصاد آینده خواهند گرفت بزرگترین مخرب محیط زیست هستند و خواهند بود.
هم سدهای بسیاری در دست ساخت دارند(13 سد بزرگ در هند چند 19 سد بزرگ در ترکیه و حداقل 200 گیگاوات چین و 1
چند سد بزرگ مثل بلو منوته در بزریل) هم سیاست های مخرب لند یوز دارند.
هم روی گاز و هسته ای(هسته ای هیچ مخاطره زیست محیطی ندارد.) بر خلاف تصور عموم مردم ایران حساب ویژه باز کردند.
حتی پاکستان با اقلیم مشابه ایران در حال ساخت دهها سد بزرگ برای ایجاد امنیت آبی است.
2
به اسم توسعه پایدار عده ای دقیقا جلوی توسعه می ایستند و با فقیرتر کردن مردم در آینده ما را به بیراهه می برند.
عزیزان سدسازی و آبخوان داری و آبخیزداری سیاست های ذخیره آب هستند.
سیاست ذخیره آب علیه محیط زیست نیست.باعث خشکی تالاب و رودخانه ها نمی شود.
حتی آورد طبیعی را هم دچار 3
تغییر آنچنانی نمی کنند مادامی که سیاست ذخیره باشد نه تخصیص بیشتر.
مثلا 7 8 میلیارد مترمکعب سد پیش بینی شده برای آینده حوضه آبریز خوزستان در صورت عدم تخصصیص آب باعث ایجاد امنیت آبی درآینده می شود.
یعنی درفصل سیلاب باعث کاهش انرژی جریان و در فصل خشکسالی باعث بالانس منابع خواهدشد.
4
سال 92 ساخت سدهای کشور در این حوضه با دستور مستقیم شخص ابتکار متوقف شد.
هجمه وحشتناکی بر روند سدسازی انجام شد و ما در مواجهه با ترسالی سال 97 و 98 دچار خسارت 4 میلیارد دلاری شدیم.
آب در کشور ما سرمایه است که اگر نبود چنین دعوایی برای هر لیترش انجام نمی گرفت.
ما باید آب ذخیره 5
کنیم.
اینکه مسائل را جوری بازگو کنیم که ما نباید سد بسازیم و سدسازی را با سیاست تخصیص بی حساب و کتاب یکی کنیم درست نیست.
ما در کشور هر چند سال یک بار پنجره ترسالی داریم و باید از این ترسالی استفاده کنیم.
اگر منتقد سیاست آبی و سدسازی خیلی روی سخنش اعتماد دارد یک سال فقط 6
یک سال سدها را از جریان خارج نماید. انتقال آب هم متوقف شود تا عیار سخن این افراد بیش از پیش مشخص شود.
اگر توسعه می خواهید مسیر مشخص است اما اگر دوست دارید همیشه دچار بحران باشید باید مسیر راحت تر را انتخاب کنید.
عدم توسعه لاجرم باعث عقب ماندگی خواهد شد. 7
عقب ماندگی خود علت آسیب بیشتر بر منابع طبیعی و محیط زیست است.
اگر واقعا مخالف رویکرد امثال ما در خصوص سدسازی هستید ما حاضر به مناظره با طرفداران به اصطلاح توسعه پایدار و در واقعیت عقب ماندگی هستیم.
8
اینکه عده ای آمریکا را مثال توسعه افسارگسیخته می دانند باید توجه کنند کشورهای جهان سیاست آمریکا را اصلاح کرده و اعمال می کنند.
پاکستان از بهترین انیستیتوها و دانشمندان آب جهت مطالعات پایه سدسازی استفاده می کند تا خطاهای مهندسی را به حداقل برساند.
ترکیه هند چین بزریل سوییس 9
اتریش و ایتالیا مقلد مدل سدسازی آمریکا نیستند بلکه سیاست بومی برای سدسازی دارند و سیاست خویش را تعریف کرده اند.
10
مسائلی مانند عدالت در توزیع منابع و توسعه متوازن و جغرافیای توسعه از رویکرد ذخیره آب جداست.
رویکرد ذخیره آب در ایران برای نیل به امنیت آبی در کشور است.
امنیت آبی یعنی پس انداز روزهای سخت غیر قابل پیش بینی
یعنی خروج از مدیریت بحران های مقطعی
ما طرفدار تخصیص بیشتر نیستیم.
11

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mr.Hamed (New Edition)

Mr.Hamed (New Edition) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MoharramiZare

10 Apr 20
لازم می دانم به این حجم وحشتناک حرف های غیرکارشناسی در خصوص توسعه تهران از طرف عده ای فیک و مغرض پاسخ دهم. در این #رشتو سعی می کنم از نظر بین المللی به آنچه در #شهرداری_تهران دوره جناب قالیباف اتفاق افتاده است بپردازم. با من در این رشتو همراه باشید.1
شهرداری تهران سال 85 بودجه ای بالغ بر 1850 میلیارد تومان داشت. این بودجه سال 86 بالغ بر 3300 میلیارد تومان بود. بودجه سال 87، 3500 میلیارد تومان و سال 88، 4400 میلیارد تومان و سال 89، 7900 میلیارد تومان و سال 90 ، 8354 میلیارد تومان و سال 91، 9000 میلیارد تومان 2
و سال 92، 10450 میلیارد تومان شد. ارزش تجمیعی همه این ارقام با ارزش دلاری وقت بدون احتساب هزینه های جاری شهرداری از سال 84 تا 92، 35 میلیارد دلار می شود. به این رقم نزدیک به 5 میلیارد دلار بدهی معوقه (ادعای جناب حناچی) شهرداری تهران را هم باید اضافه کنیم. یعنی ساخت تهران 3
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(