١/١٠ -در نقده چه رخ داد؟
وضعیت شهر نقده در آذربایجان غربی تاسف بار است. به سبب درگیری های امروز، تاکنون دو نفر از شهروندان کرد جان باخته و سه نفر به شدت زخمی شدەاند.
#نقده #ایران #کردستان #آذربایجان
٢/١٠ -صبح امروز یک شهروند کرد (اهل اشنویه) به منظور تعمیر خودرو خود بە نقده میرود. بنا به گفته شاهدین، در مکانیکی با یکی از اباش شناخته شده نقده (کە ترک بوده) درگیر میشود. سپس با قمه کشی او روبرو میشود. در نهایت این شخص کشته میشود و همراه او به شدت زخمی میشود.
٣/١٠ -پس از این حادثه پلیس در محل حضور پیدا میکند و ضارب را دستگیر میکند. سپس اقدام به شلیک تیر هوایی و پرتاب گاز اشک آور کرده و سعی میکنند کە شهروندان کرد را پراکنده کنند.
٤/١٠ -کردها اقدام به راهپیمایی صلح آمیز به سمت کلانتری ١١ شهر میکنند کە در مرکز شهر واقع شده و فرد ضارب به آنجا انتقال یافته است. در آنجا شعارهای بر ضد نماینده شهر "زنجانی" سر میدهند. شهروندان کرد نقده، زنجانی را از عوامل حمایت از اباش و ایجاد تفرقه بین کرد - ترک میدانند.
٥/١٠ -سپس چند شخصیت مذهبی کرد و دادستان نقده در تجمع حضور پیدا میکنند و مردم را دعوت به آرامش میکنند. مردم شعار میدادند "زنجانی بی شرف" و "عدالت، عدالت".
٦/١٠ - - اما همزمان با این گردهمایی آرام و صلح آمیز بخشی از ترک های نقده به محلەهای کردنشین حمله میکنند و اقدام به تخریب مغازه ها و منازل کردها میکنند. در همین زمان نیروهای گارد ویژه به نقده میرسند و ضمن حمایت یا چشم پوشی از اعمال شهروندان ترک، به سمت کردها آتش میگشایند.
٧/١٠ -به سبب شلیک ساچمه توسط نیروهای گارد ویژه تاکنون یک شهروند ٢٧ ساله کرد جان باخته است و جنازه او در سردخانه بیمارستان حضرت فاطمه نقده است. همچنین بنابر دانسته های من حداقل دو نفر دیگر هم به شدت زخمی شده اند.
٨/١٠ -تا کنون دهها مغازه و خانه های مسکونی شهروندان کرد نقده توسط ترک ها و گاها نیروهای گارد ویژه تخریب شده اند.
فعالین کرد در سالهای اخیر بارها و بارها نسبت بە احتمال رخدادن همچین حوادثی هشدار داده بودند.
٩/١٠ -به گفته کردها در آذربایخان غربی حکومت سایه کە توسط ترک ها اداره میشود، از حکومت مرکزی قدرتمندتر است و همین امر موجب فشار مضاعف به کردها شده است. مردم کرد نماینده شهر را شخصی با ذهنیت "حسنی" توصیف میکنند کە دارای افکار پانترکیسم است.
١٠/١٠ - در این لحظه کە من مشغول نوشتن این توئیت هستم، بخشی از شهروندان ترک با همراهی نیروهای امنیتی در خیابان بالغچی نقده مشغول تخریب اموال کردها هستند. خیلی ها مغازه هایشان را رها کرده اند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Omid Barin | ئومێد بەرین

Omid Barin | ئومێد بەرین Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(