Waing'a the great medicine man.
⁽ᴺᵈᵃʰᵘ̂ⁿʸᵘ̂ᵏᶦ̂ᵗᵉ👏🏽 ⁿᵍᶦᵘᵐᵃ👏🏽 ᵏʷᵃ👏🏽 ʷᵃᶦⁿᵍ'ᵃ⁾ ײ
ᴺʲᵉᶜū👏🏽 ᴬᵏiⁿʲᵒʸᵃ,👏🏽
ᴬᵍᶦ̂ᵗʰᵃᵐᵇᶦᵃ👏🏽 ʷᵉᵍᵃ,👏🏽
ᴬᵏᶦ̂ʰᵃᵏᵃ👏🏽 ᵐᵃᵍᵘᵗᵃ,👏🏽
ᴬᵏᶦ̂ʰᵘᵐᵇᵃ👏🏽 ⁿᵍᵘᵒ👏🏽 ʸᵒʰᵒⁿᵒᵏᶦᵒᵒᵒ.👏🏽
ᴷʷᵃ👏🏽 ʷᵃᶦⁿᵍ'ᵃ👏🏽 ⁿᵈᶦᵍᵃᶜᵒᵏᵃ.👏🏽
ᴷʷᵃᵏᵉ👏🏽 ʳᶦ̂ⁿᵍᶦ̂👏🏽 ⁿᵈᶦᵍᵃᶜᵒᵏᵃ👏🏽 ᵃᵃᵃ.👏🏽

This is a song from a historical moment in Gîkûyû history.
The year is 1889, where Tumutumu mission stands today, you can only see a medicine man's hut (Waing'a).
In previous years, his compound wouldn't be as full as it is today. Many people know natural herbs, and the diseases they cure/remedy so visiting a medicine man is a last resort.
But today, the compound is full. It has been this full for a few weeks or so ago, and it might continue to be this full for several months to come.

There is a strange disease in the land. A disease the Gîkûyû nation hasn't seen before.
If this disease gets to you, your skin gets itchy, hot, and it develops rashes. People have called it Mûhare. If you get this disease, you'll keep scratching yourself. You'll be so itchy that, your hands wouldn't be doing a good job and you'll opt to use a mûratina (the plant).
If you stand from a far, and watch those people coming out of Waing'as but, you'll they come out covered in white dust. From this far, it is difficult to differentiate whether the whiteness is from ashes or ira.
Waing'a, a renowned medicine man, has never seen this disease before. None of the knowledge passed down to him through the word of mouth, as collected by our forefathers can help cure this disease.
Waing'a, only has a remedy to the itchiness. Covering them in the white soil, or sometimes ashes. Patients can then go home and wait to heal naturally or die.

As you turn to go on with your Journey, you see another relatively new hut. It's also has some patients.
Word has it that the hut belongs to Njecû (Jesus), and his servant is a white Scottish man, whom locals have nicknamed Nyaruta.

Nyaruta also says he has a remedy to the disease. Apparently Njecû can heal them, and any other disease that they have.
Nyaruta is calling on all Waing'as frustrated patients calling them to his hut. When a patient accepts the invitation, they will wash the whiteness off, apply oil on the patients, give them new clothes, and give them medicine.
His patients actually have a lower motarity rate than Waing'as. When asked he says it is the power of his master Njecû.
He openly tells people, that they should gauge the powers of Njecû, and Waing'a and decide for themselves. Evidence says Njecû is stronger than Waing'a.
Important history or events in Gîkûyû land are recorded through songs. So, Nyaruta's patients, turned followers, have now created a new song to record this historic event.. They're singing it at every opportunity they get;
ᴺᵈᵃʰᵘ̂ⁿʸᵘ̂ᵏᶦ̂ᵗᵉ ⁿᵍᶦᵘᵐᵃ ᵏʷᵃ ʷᵃᶦⁿᵍ'ᵃ × ²
ᴺʲᵉᶜᵘ̂ ᴬᵏᶦ̂ⁿʲᵒʸᵃ, ᴬᵍᶦ̂ᵗʰᵃᵐᵇᶦᵃ ʷᵉᵍᵃ,
ᴬᵏᶦ̂ʰᵃᵏᵃ ᵐᵃᵍᵘᵗᵃ, ᴬᵏᶦ̂ʰᵘᵐᵇᵃ ⁿᵍᵘᵒ ʸᵒʰᵒⁿᵒᵏᶦᵒᵒᵒ. ᴷʷᵃ ʷᵃᶦⁿᵍ'ᵃ ⁿᵈᶦᵍᵃᶜᵒᵏᵃ.
ᴷʷᵃᵏᵉ ʳᶦ̂ⁿᵍᶦ̂ ⁿᵈᶦᵍᵃᶜᵒᵏᵃ
UNBEKNOWNST TO MANY this disease that Njecû was healing was brought by the white men, the tribesmen of Nyaruta. They had lived with this disease for so long and have even developed medicine and remedies to it.
It is the same disease they had used as a biological weapon of genocide against native Americans about 2-4 centuries before. They even knew you should wear new clothes, since they spread it to local communities by giving out already infected blankets and clothing.
With time, all people will leave Waing'as hut and go to Njecû's. Waing'a will lose all the people he was helping. His own people will turn against him, and what he stands for.
The location where his hut is located, will be taken by Nyaruta, and Nyaruta will create a mission center there, WITH THE HELP OF WAING'AS OWN TRIBESMEN.
As if that is not enough, his knowledge, which his people have relied on for 100s of years will be lost. His name will become the Gîkûyû's name for a new evil supernatural being (Satan) that is being introduced into Gîkûyû's psychic by Nyaruta.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Agikuyu Women

Agikuyu Women Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AgikuyuWomen

28 Aug
Definition of terms; Post credit to Kikuyu Council of elders

1. Mūiti wa mbūgū (diviner)- ūyū nīwe mūndū mūgo na nīarī mbūthū ya mwano na nī aragūraga na mbūgū.
2. Kīoni - (seer) ūyū ndarī mwano na oonagio maūndū kumania na indo na andū. No arore mbakī, matu, njata, ona mara ma mbūri kana nyoni na ahote kūheywo ndūmīrīri nī Ngai kana ngomi.
3. Mūgongoni (priest) - ūyū no akorwo e mūthuuri o woothe mūhe guoko gwa kūgongona...ona no akorwo e mūthuuri wa kīama kana kīgotho wa mūciī. Nī mekīraga ngotho ya mūgwongo guoko kwa motho.
Read 6 tweets
27 Jun
DEFINITION OF TERMS

✓ MÛHÎRÎGA----Nî rûciaro rwa mûirîtu ng'ania wa arîa kenda mûiyûru a gîkûyû na mûmbi, rîmwe na rîmwe andû a mûhîrîga ûmwe nîmeitaga a nyûmba îmwe.

✓ MBARÎ---Nî rûhonge rwa mûhîrîga.

✓ GÎTHAKU---Nî rûhonge rwa mbarî.

.
✓ RÛRÎRA---Andû a rûrîra rûmwe nî arîa oothe makuruhanîtio na thakame ya aciari aao.

✓ NDÛGÛ----Andû a ndûgû nî gîkundi kîa arîa oothe makuruhanîtio nî mîhîrîga na ndîra ona moothoni, rîmwe na rîmwe mûgîkûyû oigaga andû aitû, handû ha ndûgû ciitû
.
✓ RIIKA--- Nî gîkundi kîa andû maciarîtwo hamwe hingo îmwe kana maruîte hingo îmwe ta mwaka ûmwe.

✓ NYARÛME----Mûrû wa nyina na mûndû wanja nîwe nyarûme wa mwana wa mwarî wa nyina ûcio.

✓ MÛIHWA---Mwana wa mwarî wa nyina na mûndû mûrûme nîwe mûihwa wa mûrû wa nyina ûcio.
Read 5 tweets
22 Jun
Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.

1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.
2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari

4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)
5. Mbūri ikūmi cia Ūihwa
Kìrathimo Kìaa Mama (maternal uncles) kwì Mūirìtu

6. Ngoima cìa Mūhìrìga
Kìrathimo kìa Mūhìrìga kwì Mūiritū

Ngoima cìa Mūhìrìga ciarì ithano na nicio ici;
1.Ndatha mbūri
2.Thenge ya kìrìge
3. Ndūrūme ya Atumìa
4 Kihūnyūro Kìa mwengū
5. Horio
Read 5 tweets
23 Nov 20
Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.

1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.
2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari

4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)
5. Mbūri ikūmi cia Ūihwa
Kìrathimo Kìaa Mama (maternal uncles) kwì Mūirìtu

6. Ngoima cìa Mūhìrìga
Kìrathimo kìa Mūhìrìga kwì Mūiritū

Ngoima cìa Mūhìrìga ciarì ithano na nicio ici;
1.Ndatha mbūri
2.Thenge ya kìrìge
3. Ndūrūme ya Atumìa
4 Kihūnyūro Kìa mwengū
5. Horio
Read 5 tweets
8 Aug 20
MAWEGA NA MAURU MA MIHIRIGA YA AGIKUYU

O Muhiriga niwari Mawega na mauru maguo ,no Ruriri ni rwendaini muno.

✓ Wanjirũ

Wanjirũ nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Anjirũ, Mũnjirũ acukagwo atĩ e kaũndũ na kangĩ. Ũguo nĩ kũũga atĩ matigaga mbũthũ ya mĩthaiga ĩrĩa ĩ rũgoci thĩ.
✓ Wambũi

Wambũi nĩwe nyina wa Ambũi. Ambũi ni macukagwo atĩ matithiragwo nĩ mũkuru ũrĩ nda. Nĩaara mũno nĩamu hĩndĩ ya ng’aragu meendirie kahĩĩ njahĩ. ĩni makahumbĩte ta kairĩtu.
✓ Waceera kana Wanjeri

Waceera kana Njeri nĩwe nyina wa mũhĩrĩga wa Aceera. Nĩ etagwo na rĩtwa rĩngĩ rĩa kũnanio Wanjeri. Mũhĩrĩga ũyũ ũĩkaine nĩ ũndũ wa waara wao wa mũcarĩrie na uramati wa indo. Mũceera acukagwo atĩ ndaceraga na ũngĩ.
Read 11 tweets
18 Sep 19
New members, this is a useful post for you, especially if you are planning a Rūracio soon👇👇👇👇

Makinya ma Ūgūrani wa Ūgìkūyū ( proper)

Rūracio nì thogora wa ìrathimo, ti thogora wa Mūirìtū. Uthoni ūrūmagio ni Ndūgū.
1. Njohi ya Njūrio
Yaheanagwo nìūndū wa kìrathimo kìa ndugu ya mwanake na mūirìtu. Nìgetha ndūgū na ūrata wao ūtonye thìini wa aciari ao.

2 . Njohi ya Karìki- ìnì
Kìrathimo kìa uhani wa na riuhanìro rìa mwanake na mūirìtū

3. Mbūri mìrongo kenda mūiyūrū Kìrathimo kìa aciari
4. Mbūri ikūmi cia ūgendi
Kìrathimo kìaa baba wa mūirìtū ( Paternal uncles)

5. Mbūri ikūmi cia Ūihwa
Kìrathimo Kìaa Mama (maternal uncles) kwì Mūirìtu

6. Ngoima cìa Mūhìrìga
Kìrathimo kìa Mūhìrìga kwì Mūiritū
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(