சங்க கால இனக்குழு சமூகத்தின் வேட்டை வாழ்க்கை முறை...!

இனக்குழு வாழ்வில் குழு வேட்டையே முதன்மையானது. மிகச்சில தருணங்களில் தனிநபர்களும் வேட்டைக்குச் சென்றார்கள் (நற். 59).

சங்க காலத்தில் உடும்பு, நுணல், ஈயல், முயல் போன்ற சிறு விலங்குகளைத் தனிநபர்கள் வேட்டையாடினார்கள்.
இதற்கு மாறாக #கானவர், #வேட்டுவர், #குறவர் முதலானோர் காடுகளிலும் மலைகளிலும் குழுவாகச் சேர்ந்து வேட்டையாடினார்கள்.

இனக்குழுச் சமூகத்தில் வேட்டையாடி உணவு சேகரித்தல் அடிப்படை வாழ்வாதாரமாக இருந்ததால், விலங்கினப் புரதமும் தாவரவினப் புரதமும் ஏறக்குறைய சம அளவு இருந்தன.
இது உலகளாவிய நிலையில் இனவரைவியல் கண்டுள்ள உண்மையாகும்.

சங்க கால இனக்குழுச் சமூகத்தினரும் இதனையே பிரதிபலிக்கின்றனர்.

சங்க கால #வேட்டுவர்கள் அனைவரும் சிறுவயதிலேயே #விற்பயிற்சி மேற்கொண்டனர்.

ஊகம்புல்லின் நுண்ணிய குச்சியில் புழையையுடைய வெள்ளிய முள்ளைச் செருகி, அம்புகளாக்கி...
வேட்டைக்குப் பயன்படுத்தினர்.

மரக் கயிற்றால் பிணித்துச் செய்த வில்லில் இந்த அம்புகளைப் பயன்படுத்தினர் என்பதை,

'புன்றலைச் சிறாஅர் வில்லெடுத் தார்ப்பிற், பெருங்கட் குறுமுயல்'

- எனும் புறநானூற்றுப் பாடல் (புறம். 322) கூறுகின்றது.
சங்க காலத்தில் பல்வேறு வகையான விலங்குகள் வேட்டையாடப்பட்டன. அதற்குப் பல்வேறு வகையான கருவிகளும் உத்தி முறைகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

▪︎ உடும்பு வேட்டை:

வேட்டுவச் சிறுவர்கள் வீட்டருகில் இருக்கும் மடுக்கரையில் உடும்பைப் பிடித்து வந்துள்ளனர் என்பதை பின்வரும் பாடலடிகள் வழி அறியலாம்
▪︎ பன்றி வேட்டை:

குறிஞ்சித் திணை வாழ்வில் பன்றி வேட்டை முக்கியமானது. சில வேளைகளில் பன்றிகள் தாக்கும் என்பதால்,

#வேடர்கள் அவை நீர் பருகச் செல்லும் வழித் தடங்களில் பதுங்குக் குழி அமைத்து அவற்றை வேட்டையாடினர்.
தினைப்புனத்தில் விளைந்த கதிர்களை மேய வரும் பன்றிகளைக் கற்பொறிகளை வைத்துப் பிடித்தனர். இக்கற்பொறி பின்வருமாறு அழைக்கப்பட்டது.

▪︎ முள்ளம்பன்றி வேட்டை:

சங்க காலத்தில் #முள்ளம்பன்றி வேட்டை ஆபத்தாக இருந்தது. சில சமயங்களில் முள்ளம்பன்றி தனக்கு ஆபத்து ஏற்படும் காலத்தில்...
உடலைச் சிலிர்த்துத் தன் முட்களால் வேட்டைக்காரனைத் தாக்கிவிடும்.

இவ்வாறு புண்பட்ட #வேட்டுவன் ஒருவன் வலிதாங்காமல் கூச்சலிட்டு அழுதபோது, அது கானகமெங்கும் எதிரொலித்ததை, பின்வரும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றன.
உடலைச் சிலிர்த்து எதிரிகளின் மேல் முள்ளை எய்வதால் #முள்ளம்பன்றி என்றும் #எய்பன்றி எனவும் அழைக்கப்பட்டது.

▪︎ மான் வேட்டை:

சங்க கால #வேட்டுவர்கள் புதுமையான முறை ஒன்றின் மூலம் மான் வேட்டையாடினார்கள். முதலில் பெண்மான் ஒன்றைப் பிடித்து அதனை இளைப்பாறச் செய்து...
விளாமரம் அல்லது பலாமரத்தில் கட்டி வைப்பர். அந்த மானைக் காண ஆண்மான் வந்தபோது அதனை வேட்டையாடினார்கள் (புறம். 320). #பெண்மான், #சினைமான் ஆகியவற்றை வேட்டையாடுவது இல்லை.

▪︎ பறவை வேட்டை:

அக்காலத்தில் பறவை வேட்டை எளிமையாக இருந்திருக்கிறது. #கானவர் தம் குடிசைகளின் முற்றத்தில்...
மான்தோல் விரித்து அதன்மேல் தினையைத் தூவி வைத்தனர்.

அதனைத் தின்னவந்த கானக்கோழி, பறவை, புறா முதலானவற்றைப் பிடித்துச் சமைத்துண்டனர் (புறம்.319).

▪︎ புலி வேட்டை:

சங்ககால #வேட்டுவர்கள் புலிகளையும் வேட்டையாடியுள்ளனர். அவை வரும் தடமறிந்து அங்கு வலைகளை விரித்துக் காத்திருந்தனர்..
வலையில் சிக்கியவுடன் அஞ்சாது பாய்ந்து தாக்கினர்.

இத்தகைய வேட்டையில் #வேட்டுவன் மீது #புலி பாய்ந்து மார்பைக் கிழித்துப் புண்ணாக்கியதும் உண்டு என,

பழந்தமிழரின் வீரத்தை #மலைபடுகடாம் பின்வருமாறு விளக்குகிறது.
▪︎ யானை வேட்டை:

சங்ககால மக்கள் #யானை வேட்டையிலும் ஈடுபட்டனர்.

தினைப் புனங்களில் கதிர்களைத் தின்ன வரும் யானைகளைப் பிடிப்பதற்குப் பரண் அமைத்துக் காத்திருந்தார்களாம்.

யானை வந்தபோது #கானவர் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு வளைத்துப் பிடித்தார்களாம்.
அப்போது ஏற்பட்ட ஆரவாரம், கூச்சல் எல்லாம் கானகமெங்கும் எதிரொலித்ததாம் (மலைபடு. 277-279).

அகநானூற்றுப் பாடலொன்று (13:5-9) குழி வெட்டி வைத்து யானைகளைப் பிடிக்கும் முறையை,

'குழியில் கொண்ட மராஅ யானை' - அகம்.13: 7 எனும் அடி விவரிக்கிறது.
வேட்டையாடிய யானையின் தோலும் தந்தமும் கலைப் பொருட்களாயின.

வேட்டை என்றாலே ஆதிக்கருவி 'வில்லும் அம்பும்' தான்.

சங்க காலத்தில் #வில் அதிகமாகப் பயன்பட்டுள்ளது என்பதை, பின்வருமாறு அறிகிறோம்

'விடுகணை வில்லொடு பற்றிக் கோடு இவர்பு' (குறுந். 274:3)
▪︎ முயல் வேட்டை:

சங்க கால #வேட்டுவர்கள் குறுந்தடி எறிந்து முயலைப் பிடித்துள்ளனர். இதனைப் #புறநானூறு (337) பின்வருமாறு விவரிக்கிறது.

'குறுங்கோ லெறிந்த நெடுஞ்செவிக் குறுமுயல்'

இப்பாடலில் வரும் #குறுங்கோல் என்பது #வளைதடி ஆகும்.
#ஐங்குறுநூறு (87) பாடல் ஒன்று மாலை வெண்காழை எறிந்து முயலைப் பிடித்தனர் என்கிறது. இவ்வகைக் குறுந்தடிகள் மரத்தாலோ இரும்பாலோ செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வேட்டையாடும் கருவிகளில் #குறுந்தடி என்னும் #வளைதடி மிகவும் தொன்மையானது, தனித்துவமானது. இது சங்க இலக்கியத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
மாலை வேளையில் தினைப்புனத்துக்குள் புகும் விலங்குகளை வெருட்டி ஓட்டுவதற்குக் குறுந்தடியைச் சுழற்றி எறிந்தனர் என்கிறது இப்பாடல்.

வெண்மையான வயிரம் பாய்ந்த இந்த வளைதடியைக் குறுந்தொகை #வெண்காழ் என்கிறது.

பின்வரும் #புறநானூறு (339: 4) இக்கருவியைக் #குறுங்கோல் எனக் குறிப்பிடுகிறது.
சங்ககால #வேட்டுவர்கள் வேட்டையில் நாயைப் பயன்படுத்தினர் என்பதை பின்வருமாறு அறியலாம்.

'கடுங்குரற் பம்பைப் கதநாய் வடுகர்' (நற். 212)

அதுபோல வீட்டில்
வளர்க்கும் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட பறவையைக் கொண்டு கூவ வைத்து மற்ற பறவைகளைப் பிடித்த முறையையும் காண்கிறோம்.
இப்பறவையை #நற்றிணை (212), 'பார்வைப் புள்' (புள் = பறவை) என்கிறது.

இவ்வாறே #கும்கி யானையை வைத்து யானையைப் பிடிப்பதும்,

வீட்டு முற்றத்தில் கட்டி வைத்திருக்கும் பார்வை மான்களைக் கொண்டு, மான்களைப் பிடிப்பதும் நிகழ்ந்துள்ளன (பெரும்பாண். 95-96).

- நன்றி.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with தஞ்சை ஆ.மாதவன்

தஞ்சை ஆ.மாதவன் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ThanjaiMadhavan

May 8
சங்ககாலத்தில் பயிர்த்தொழிற் கருவிகள்!

நீர் வளமும், நில வளமும் மிக்க தமிழ் நாட்டில் பண்டைக் காலந்தொட்டே நிலத்தின் தன்மைக்கேற்பப் பயிர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, செய்வனயாவும் செவ்வனே செய்து நல்ல வருவாய் பெற்று வளமுடன் வாழ்ந்தனர்.
பயிர்த்தொழிலுக்கு வேண்டிய கருவிகளான கொழு, கணிச்சி, கோடரி, அரிவாள், உளிவாய்ப் பாரை ஆகியவற்றைக் கொல்லர்கள் வடித்துக் கொடுத்தனர்.

▪︎ கொழு:

உழவுத்தொழிலில் நன்கு பயின்ற பெரிய எருதுகளை நுகத்தில் பூட்டி உழவர்கள் உழச்சென்றனர். பெண் யானையின் துதிக்கை போன்று வளைந்த வாயை உடைய...
கலப்பையில் பொருத்தப்பட்ட, உடும்பு முகத்தை ஒத்த #கொழு, நிலத்தில் முழுவதும் ஆழ அழுந்துமாறு உழுதனர்.

புன்செய் நிலத்தில் வித்திட வேண்டி வலிமையான கைகளை உழவர்கள் கடாக்களை நுகத்தில் பூட்டி உழுதனர்.
Read 13 tweets
Apr 25
சங்ககாலத்தில் கட்டிலும், சேக்கையும் (மெத்தையும்)...!

சங்ககாலத்தில் நகரங்களில் 'மாமதில் மஞ்சு சூழும்', 'மாளிகை நிரை விண் சூழும்' என்றவாறு உயர்ந்த மதில்களும் மாளிகைகளும் நிறைந்திருந்தன.

மன்னர்கள் வாழ் அரண்மனைகளும், நகர மாந்தர் வாழ் இல்லங்களும் மிகவும் அழகுற அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இவற்றில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கதவுகளில் தெய்வ உரு, குவளை மலர் ஆகியவை செதுக்கப்பட்டிருந்தன.

அக்கதவுகளில் பருத்த இருப்புப் பட்டைகள் ஆணிகளால் பொருத்தப்பட்டிருந்ததோடு, நுண் திறத்துடன் தாழ்க்கோல்களும் பொருத்தப்பட்டிருந்தன என்பன போன்ற தச்சுத் தொழில் நுட்பத்தைக் #கட்டுமானவியல்...
... என்ற பகுதியில் அறிந்து வியப்படைந்தோம்.

உரோமப்பேரரசு, எகிப்துப் பேரரசுகளின் மன்னர்களும் அவர்தம் குடும்பத்தாரும் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் என்பது உலகமறிந்த செய்தி.

நம் மூத்த குடியினரான சங்க மாந்தர் சொகுசு வாழ்க்கையில் அவர்களையும் விஞ்சியவர்கள் என்பதை...
Read 23 tweets
Apr 24
சங்ககாலத்தில் கண்ணாடி தொழில்நுட்பம்...!

#கண்ணாடி இரு வகையது. ஒன்று ஒளி ஊடுருவும் தன்மையது, மற்றொன்றோ ஒளியை எதிரொளிப்பது. பின்னதை முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்பர்.

இவ்விருவகைக் கண்ணாடிகளுமே சங்ககால மாந்தர் அறிந்தவை, பயன்படுத்தியவை என்பனவற்றைச் சங்கப் பாடல்கள்வழி அறிகிறோம்.
திருப்பரங்குன்றின் மீது, பேரழகு படைத்த ஆடல்மகள் ஒருத்தி கள்ளுண்ட மயக்கத்தில் நடனமாடுகிறாள்.

ஆடல்மகள் அழகிலே தன் கணவன் மயங்கிவிடுவானோ என்று அஞ்சிய ஒருத்தி, தன் கணவனைச் சினந்து நோக்குகிறாள்.
மற்றொருத்தி அந்நாட்டிய மகளிலும் தன்னழகு கூடி இருப்பின் கணவன் தன்னைப் பிரியான் என்று நினைத்துக் கண்ணாடியில் பார்த்து, தன்முகம், அணிகலன் ஆகியவற்றைத் திருத்திக் கொள்கிறாள்.

தலைவியின் தோழிகள் கேட்குமாறு, காதற்பரத்தை கூறுமாறு அமைந்த பாடல் மற்றொன்று.
Read 16 tweets
Apr 21
சங்க காலத்தில் #பொற்றொழில்!

உலோகங்களில் உயர்ந்தது பொன். ஈரம், காற்று ஆகியவற்றால் ஒளி மங்குதல் இல்லாமையானும், அமிலம் போன்றவற்றில் கரையாத் தன்மையானும் #பொன் உயர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

பண்டைக் காலம் முதலே அறியப்பட்ட உலோகம் #பொன்.
இவ்வுலோகம் #பொன் என்றும் #பொலம் என்றும் இரு சொற்களால் சங்க இலக்கியங்களில் பயிலப்படுகிறது.

"யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம் பொன்னோடு வந்து கறியோடு பெயரும்" (அகம் 149:9,10)

▪︎ கறி - மிளகு

#யவனர் செய்த அழகு மிகு மரக்கலங்கள் #பொன் கொணர்ந்து இறக்கி, #மிளகு ஏற்றிச் செல்லும்.
'ஆய்பொன் அவிர்இழை தூக்கி யன்ன' (அகம்- 364:4)

(சிவந்த பொன்னினால் ஆகிய அணிகலன்களைத் தொங்க விட்டாற் போல)

மேற்கண்ட அடிகளில் #பொன் என்னும் சொல் ஆட்சி பெற்றுள்ளது.

பொதுவாக #இரும்பு போன்ற உலோகங்களையும் #பொன் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுவதைச் சங்கப் பாடல்களில் காணலாம்.
Read 20 tweets
Apr 17
பழந்தமிழர்களின் #கட்டுமானவியல் தொழில்நுட்பம்!

சங்க காலத்தில் வானத்தைத் தொடும் வனப்புறு அரண்மனைகள், உயர்ந்த மதிற்சுவர்கள், காற்று உள்ளே வர சன்னல்கள் பொருத்தப்பட்ட இல்லங்கள், குழாய்களை மண்ணுக்குள் புதைத்து நீர்கொண்டு செல்லும் அமைப்புகள் இருந்தமையைச் சங்கப்பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.
#அரண்மனைகள்
அக்காலத்தே அரண்மனைகள் எவ்வாறு அமைந்திருந்தன என்பதைப் பத்துப்பாட்டில் ஒன்றாய #நெடுநல்வாடை வழிக் காண்போம்.
க) மனை அமைப்பு:

#அரண்மனை அமைக்கும் முன், நல்லதொரு நாளில் நல்ல நேரத்தில் மனைநூலில் கண்டவாறு மனையைப் பிழை ஏதும் வாராமல் நூலிட்டு அளந்து, அரண்மனைக்குத் திருமுறைச் சாத்துச் செய்வர் என்பதைக் கீழ்க்கண்ட அடிகள் புலப்படுத்தும்.
Read 10 tweets
Apr 13
வைகைப் பெருவழி!

ஆற்றங்கரை வழியாகச்சென்ற வைகைப் பெருவழியை வைகைவெளியில் கிடைத்த தொல்லியல் சான்றுகள், சமணத்தடயங்கள் மூலமாகக் கண்டுகொள்ள முயல்வோம்.

முசிறி, தொண்டி, கொற்கை, அழகன்குளம், பூம்புகார், அரிக்கமேடு, கோடிக்கரை முதலிய துறைமுகங்களிலிருந்து மதுரைக்குப் பெருவழிகள் சென்றுள்ளன.
வட இந்தியாவிலிருந்து மதுரை வழியாகக் கன்னியாகுமரி வரை வரும் தட்சிணப் பெருவழியும்,

பாலக்காட்டுக் கணவாயிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி வந்து மதுரை வழியாக ராமேஸ்வரம் செல்லும் பெருவழியும்,

கொங்கு நாட்டிலிருந்து அயிரை மலை, பழநி வழியாக மதுரைக்குச் செல்லும் கொங்குப் பெருவழியும்,
கொடைக்கானல் மலை நாட்டிலிருந்து மதுரைக்குச் செல்லும் மலைநாட்டுப் பெருவழியும்,

சோழ நாட்டிலிருந்து பொன்னமராவதி, திருமயம் வழியாகவும், கிழக்குக் கடற்கரையை ஒட்டி மணல்மேல்குடி வழியாகப் பாண்டிய நாட்டிற்குள் நுழையும் பெருவழியும்,
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(