पूज्याय राघवेंद्राय सत्यधर्मरताय च।
भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे॥
ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ |
ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ||
Poojyaaya Raaghavendraaya satyadharmarataayacha
Bhajataam kalpavrukshaaya namataam kaamadhenave;
🙏🙏🙏

🧵
Above sloka is one of the most popular, meritorious and meaningful sloka on Mantralaya Guru SaArvabhouma Sri Raaghavendra Swamy; It is not an exaggeration that there is no devout Hindu household who doesn't know or recite this simple but powerful sloka; +++
It will B more devotional if this sloka is recited knowing its meaning/significance. For a common man it's a remedy, for a Vedanti (scholar) it speaks volumes about glory of GuruRayaru. Let's try to make novice understanding of this beautiful sloka yatha-shakti, yatha yogyata. ++
The very first word #POOJYAAYA gives a thrilling experience, a sensational feeling of humility and respectfulness towards Sri GuruRaAyaru who is Poojyaaya; who is Poojaniiya. He is the one who is venerable, worshipable, worthy of worshiping;
> Who is He? ++
He is D one whose name in D recent history of Hindu religion & spirituality is mesmerizing, very popular, a remedy, a healer, people will B longing 2 recite; He is #RaAGHAVENDRA Mantralaya Guru Sarvabhouma Sri Raghavendra Swamy popularly Rayaru undoubtedly D most acclaimed Saint+
‘Ra’ enne raasi doshagala dahisuva (burn heaps of our faults);
‘Ga’ enne Ghana Gnaana bhakutiyeeva (grant immense devotion filled with knowledge and wisdom);
‘Ven’ enne vegadi janana marana doora (helps in speedy liberation from the cycle of births and deaths);
(contd...)+
‘Dra’ enne dravinartha shruti padyana kaamba (blessed with a vision of Lord Sri Hari);

(Thus said, Sri #GopalaDasaru a prominent Saint from Haridasa tradition) ++
Sri #JagannathaDasaru an ardent devotee of Sri Guru Rayaru, in his composition Sri Raaghavendra Ashtaakshara Stothra extolled D significance of each letter as follows,

Ra - relieves one from all diseases (roga);
Ga - enhances longevity, glory & strength of the person; (contd.) +
Va - will result in gain of worldly riches;
Dra - will drive away the sins of the person chanting;
Ya - one will not be troubled by Yama-Dharmaraja;
Na - one will be bestowed with higher positions; and chanting of
Ma - one will be blessed with riches equaling that of Mahendra;++
What is his #MATHA?

#SATHYA - #DHARMA ➡️ He is #SatyaDharma-#Rathayacha;

#RATHAYACHA the one who is a practitioner, who is delighting in; intent upon; passionate to; one who takes pleasure…

in what? in #SATHYA, in #DHARMA...

➡️ What is SatHya? Who is SatHya?
++
➡️ What is #SatHya? Who is #SatHya?
Sathya means truth.
#SriManNarayana is the truth and is eternal.
His concepts and creations are truth.
His avatharas (incarnations) are truth.
He is an embodiment of truth and
Sathya is his costume.
He is Sathya-dharma-parayana, (contd...)++
He is the custodian of truth, virtue & justice.
He always protects his true devotees.
He is a personification of Dharma,
His avatharas R always for protecting Sathya & dharma.
He is D ultimate reality for his devotees.
Verily He is a true God🙏#SatHyaNarAyana🙏not an illusion;++
#Sathya is HARI SARVOTTAMA🙏🙏🙏
the primordial supreme God #VISHNU;

#RaAghavendra delights in #SATHYA the Hari Sarvottama; +++
➡️ WHO IS #DHARMA?

#RaAmo #VigraHavaAn #DharMah

#RaAma is dharma and his very nature is dharma and his incarnation is for the purpose of dharma. He is an embodiment of dharma and protector of dharma. He is the foremost and greatest among the knower of dharma. (contd.)++
RaAma is an epitome; a personification; a manifestation of Dharma. RAama is the very embodiment of righteousness.

RaAMA is an essence of all Vedas, Shastras, Ithihasas and Puranas etc...
(contd..) ++
RaAMA is not just a name. It is a Manthra, the only Manthra that is called Tharaka Mantra; the one that helps us to cross the ocean of Samsaara and free us from the bondage of cycle of birth and death.

(contd...)++
Raamo Viraamo Virajo Maargo Neyo Nayo-anayaH
Veerah Shaktimataam Shresshtah Dharmo Dharmaviduttamah
(# 43 VSNS)

contd...+++
#Raama is the one who keeps the entire living beings happy; the one in whose memory Yogis always revel (take pleasure) in the delight of Supreme Brahma. He is the one who is omniscient and full of bliss. He is the final place of rest for all the deserving souls. (cont.+++)
Raama is the one before whom all else becomes pale and insignificant. He is the one who has no desires for enjoyment or any luxuries. (contd...++)
RaAMA is the Lord who creates the path to the devotees to reach the zones of liberation and immortality. Raama is the one who wishes to do anything for his devotees. He conducts; monitors and leads everybody in this world. (contd...+++)
#Raaghavendra takes delight in #RaAMA who is #DHARMA;

#Raaghavendra is foremost among the devotees of #SATHYA-#DHARMA.

In real worship we just not do the ritualistic worship; but we try to imbibe the qualities of the one we are worshiping. ++
#Raaghavendra is the one who has imbibed the qualities of Sathya-Daharma; He is #SathyaDharmaRathayacha.
Sathya & Dharma are not only names but attributes of Paramatma #Vishnu (Sri Vishnu Sahasranama Stothram sloka # 56) adopted by Guru Sri #Raaghavendra; ++
Sri #Raaghavendra; is...
> ರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
> ರಾಮದಾಸಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
> ರಾಮಕಥಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
> ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಕ-ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
> ಕೃಷ್ಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ
> ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸುಹೃದೇ ನಮಃ
> ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ contd...+++
> What does He bestows upon?

➡️ BhajataAm #kalpavruksHaAya - namataAm #kaAmadHenavE;

For those who worship him with all sincerity #Raaghavendra is #KALPAVRUKSHA;

For those who chants (Namataam) his divine name with all humility #Raaghavendra is #KAAMADHENU;

contd...++
> What else we need? #Raaghavendra is #Bhavaroga #Vaidya - panacea for all illness; (contd...++)
This sloka (PooJyaAya RaAghavEndraAya....) is phala sruthi for Raaghavendra Stothra composed by Sri #Appanachaarya;

If only one surrenders at the lotus feet of GuruRaaghavendra and worships/serves Him with all humility, sincerity and devotion;
He (#Raaghavendra) will become +++
> #Kalpavruksha and #Kaamadhenu for such;
and also bestows upon, Hari Sarvottama Jn~aAna and Hari Bhakti which is #Sathya and which is #Dharma.

Such is the intrinsic meaning/significance of this famous Raaghavendra sloka.

Guru Sri #Raaghavendra is #Poojyaaya🙏
+++
naMbi keTTavarillavO ee gurugaLa |
naMbadE keDuvaruMTE ||

Sri RaghavendraTheertha Guruvantargata
Sri BharatiRamana MukhyaPranaAntargata
Sri Krushnarpanamastu
Hari Sarvottama-Vaayu Jeevottama
Sri GuruRajoVijayate🙏🙏🙏

What I know is limited - What I have to know is unlimited.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with bhargavasarma (krishna bhagavan nirikhi)

bhargavasarma (krishna bhagavan nirikhi) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bhargavasarma

Aug 9
Well within the ambit of Dvaita siddhantha #RAGHAVENDRA is a unique & matchless heritage
🙏🙏🙏
Had #Prahlada #Raayaru been selfish and returned back to Vaikunta when he was called by none other Bhagavantha in the form of Lord Narasimha what would have happened? +++
But, Prahlada Raayaru didn't do that. He politely refused and instead preferred to stay back on earth propagating the divine culture and bhakti of ParamaAtma SriManNarayana. +++
Read 24 tweets
Aug 8
➡️ #VisHnu the #SreEkaraNaAraAyana 🙏

sriidah sriishah sriinivasah sriinidhih srii-vibhavanah
śrīdharaḥ #śrīkaraḥ śreyaḥ śrīmān lōkatrayāśrayaḥ

(Sri Vishnu Sahasranama Stothram sloka # 65)

to be continued....
#SriIdaH: the one who bestows wealth (Sri)

#SriEsHa = Sri + Eesha = #SriEesha;
Sri means Goddess Lakshmi and Eesha means the Lord and SriEesha means the Lord of Goddess Lakshmi the Goddess of fortune and wealth. ++..
#SriInivaAsa (Sri+NivaAsa)

Sri means Goddess Lakshmi Devi; Nivaasa means the (abode) residence. SrinivaAsa means;

the one (Goddess Lakshmi) who always dwells (nithya-anapaayani) in the (Hrudaya) chest of Lord Vishnu inseparably poised; contd...+
Read 16 tweets
Aug 7
> शाकदान मंत्रः (श्रावण शुक्ल द्वादशी)

उपायनमिदं दॆव व्रतसंपूर्तिहॆतवॆ ।
शाकं तु द्विजवर्याय सहिरण्यं ददाम्यहम् ॥

> शाकव्रत समर्पण मंत्र (श्रावण शुक्ल द्वादशी)

वासुदॆव नमस्तुभ्यं प्रथमॆ मासि मत्क्रुतम् ।
शाकव्रतं मया तॆन संतुष्टॊ भव माधव ॥
> दधिव्रत संकल्प (श्रावण शुक्ल द्वादशी)

संकर्षणारविंदाक्ष करिष्यॆ‍हं दधिव्रतम् ।
द्वितीयॆ मासि दॆवॆश निर्विघ्नं कुरु मॆ प्रभॊ ॥
> ಶಾಕದಾನ ಮಂತ್ರಃ (ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ)

ಉಪಾಯನಮಿದಂ ದೇವ ವ್ರತಸಂಪೂರ್ತಿಹೇತವೇ |
ಶಾಕಂ ತು ದ್ವಿಜವರ್ಯಾಯ ಸಹಿರಣ್ಯಂ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ ||

> ಶಾಕವ್ರತ ಸಮರ್ಪಣ ಮಂತ್ರ (ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ)

ವಾಸುದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಥಮೇ ಮಾಸಿ ಮತ್ಕ್ರುತಮ್ |
ಶಾಕವ್ರತಂ ಮಯಾ ತೇನ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭವ ಮಾಧವ ||
+
Read 5 tweets
Aug 5
SRI MAHALAKSHMI DWADASANAAMA.....

1. SriDevi
2. Amruthodbhava
3. Kamala
4. Lokasundari
5. Vishnupatni
6. Sri Vaishnavi
7. Varaaroha
8. Harivallabha
9. Shaarnghani
10. Devadevika
11. MahaLakshmi
12. Bhargavi/Hari Priya
++
ಶ್ರೀದೇವಿ - ಅಮೃತೋದ್ಭವ - ಕಮಲಾ - ಲೋಕಸುಂದರೀ - ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ - ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೀ - ವರಾರೋಹ - ಹರಿವಲ್ಲಭೆ - ಶಾಜ್ಞ್ಗಣಿ - ದೇವದೇವಿಕಾ - ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಭಾರ್ಗವೀ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು; +
> MahaLakshmi Dwadasa Naamaavali...
1. Sree;
2. Padma;
3. Kamala;
4. Mukundamahishi;
5. Lakshmi;
6. Trilokeswari;
7. Maa;
8. Ksheerabdhisuta;
9. Aravindajanani;
10. Vidyaa;
11. Sarojaatmika;
12. SarvaAbheeshta-phalaprada; ++
Read 5 tweets
Aug 4
Sri VaraMahaLakshmi Vratha (05.08.2022) 🙏🙏🙏

Sri Lakshmi Devi chintana....

Lakshmi Devi should not be worshipped alone. She should always be worshipped along with Bhagavan Vishnu.
The are LAKSHMI-NARAYANA the Supreme God & Goddess. They always live together; where Lakshmi is not present Sri Hari will not be there & where Sri Hari is not there Lakshmi does not stay. Divine couple are inseparable. They are not separated even when they manifest as avatara's.+
This is explained in Vishnu Purana as follows,

RaAghavatway-abavat Sita, Rukmini Krishna janmani !
Anyeshu chavatareshu Vishno-resha-yanapayinee !!

Devatvey Deva-deheyam, Manushyatvey cha manushee !
Vishnor dehanu-roopam vai karoth yesha-yatmani tanum!!
+
Read 22 tweets
Aug 3
New #eBook release,

With Sri GuruRayara prerana/anugraha, my poorva janma sukruta, a sincere attempt (as per my yogyata) to bring out #15th #eBook (PDF) titled…

👉THEERTHA YAATHRA - A PILGRIMAGE (Part-1)

for the benefit of devout/novice society

Link👇
drive.google.com/file/d/1qhK3lE…
Chosen topic is very huge it's not possible 2 cover all in one attempt, perhaps in one birth. Trying 2 cover only very very imp. ones that too in parts. Current one is Part-1 covering Theertha Kshethras as per index given useful from religious, spiritual & tourist point of view.+
In this eBook with 192 pages with illustrations, I have not covered Tirumala, Hanumad Kshethras, Mantralya, and other Madhva Kshethras, they will be covered exclusively in Part-2. +
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(