Raoul Beunen Profile picture
Jan 5 16 tweets 5 min read
Eindelijk tijd gehad om het concept Beleidskader Doelwijziging #Natura2000 te lezen. Het komt over als de zoveelste zoektocht naar een geitenpaadje om de ambities voor natuurbehoud en -herstel zoveel mogelijk te minimaliseren. #Biodiversiteit #Natuurbeleid
De zin:

"Wat moet je doen om een behoudsdoelstelling te kunnen schrappen of verlagen?” (p. 27)

illustreert heel goed de intenties van het beleidskader.
Het is het vooral een zoektocht naar de (on)mogelijkheden om met doelen te schuiven of deze doelen te verlagen.
Die zoektocht kenmerkt zich door creatief oprekken van regelgeving en een boekhoudkundige benadering van natuur, waarbij het vooral draait om oppervlakte en populatieomvang en weinig tot geen aandacht is voor de kwalitatieve dimensie van natuurbehoud.
En dat is vreemd want het zijn juist knelpunten zoals de overmatige belasting door stikstofdepositie, verdroging en pesticiden waardoor de staat van instandhouding van veel habitats (zeer) ongunstig is.
Het document verwijst naar de Fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn, waarin staat dat lidstaten de uitvoering moeten verbeteren. Heel vreemd is echter de conclusie dat voor Nederland een gewenste verbetering moet worden gezocht in actualisatie van het doelensysteem.
De implementatie in Nederland faalt namelijk omdat Nederland de uitvoering flink heeft vertraagt door gebieden te laat of niet aan te wijzen, door regelgeving niet op orde te brengen en af te zwakken en doordat er structureel te weinig instandhoudingsmaatregelen worden genomen.
In de afgelopen dertig jaar is de wet- en regelgeving voor natuurbescherming zodanig afgezwakt dat het nog maar de vraag is of deze wel voldoet aan de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn sciencedirect.com/science/articl…
Het beleidskader gaat ook heel expliciet voorbij aan verplichtingen die er op gebiedsniveau zijn om habitats en soorten te behouden en te herstellen. Het staart zich blind op de landelijke staat van instandhouding die vrij simplistisch wordt gezien als een optelsom van gebieden.
Uit de guidlines van @EU_Commission en jurisprudentie van het @EUCourtPress volgt namelijk dat het concept gunstige staat van instandhouding op meerdere niveaus kan én moet worden beoordeeld worden. Het gaat om een samenhang van EU, tot nationaal, regionaal én gebiedsniveau.
In diverse uitspraken verwijst het @EUCourtPress expliciet naar de verplichting op op gebiedsniveau te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding.
curia.europa.eu/juris/document…
Die focus op gebiedsniveau is ook logisch omdat veel soorten en habitats voor hun voortbestaan juist van dat gebied afhankelijk zijn. Als gevolg van versnippering geldt voor veel soorten dat een gezonde populatie op gebiedsniveau gerealiseerd moet worden.
Een ander punt waarop het beleidskader de plank misslaat is het verslechteringsverbod. In het beleidskader draait alles om het voorkomen van verslechtering ten opzichte van het moment van aanwijzing.
Dat klopt niet. “Indien een betere staat is bereikt, moet deze verbeterde staat als referentie dienen voor het verslechteringsverbod van artikel 6, tweede lid”

Simpel gezegd: je mag resultaten van natuurherstel niet teniet doen.
En zo staan er nog wel meer "foutjes" in het beleidskader. De mensen die het hebben opgesteld hebben of geen kennis van de materie of ze hebben bewust zaken verdraait om nieuwe geitenpaadjes mogelijk te maken.
Met het opstellen van dit beleidskader zijn weer de nodige tijd en publieke middelen verloren gegaan die ook ingezet hadden kunnen worden om dat implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn daadwerkelijk te verbeteren.
Reageren op het concept beleidskader kan nog tot 9 januari.

Naar mijn idee zou dit concept de prullenbak in kunnen en zouden overheden gewoon op basis van de huidige kaders aan de slag moeten met maatregelen voor natuurbehoud en herstel.
natura2000.nl/nieuws/beleids…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Raoul Beunen

Raoul Beunen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @raoulbeunen

Nov 17, 2022
De verontwaardiging over deze stikstofhandel is begrijpelijk, maar de huidige situatie is precies wat verwacht kon worden toen twee jaar geleden afspraken werden gemaakt over de wijziging van de Wet natuurbescherming en de provinciale regels voor saldering nos.nl/l/2452706
Op 17 januari 2021 bespraken we dit scenario al bij @pointer_kroncrv.
nporadio1.nl/fragmenten/poi…
Het was tijdens een bewuste keuze om dit achterdeurtje in de vergunningverlening open te zetten en de redenen daarvoor zijn nu vast niet anders dan toen. Provincies zullen zelf meer regie moeten nemen als ze dit niet willen.
Read 7 tweets
Nov 16, 2022
Rijkswaterstaat koopt boeren op vanwege stikstof, provincies zijn woedend: 'Niet de afspraak' eenvandaag.avrotros.nl/item/rijkswate…
Een belangrijk aandachtspunt is dat het intrekken van een vergunning (bv. van een bedrijf dat is opgekocht door Rijkswaterstaat) ook kwalificeert als een zogenaamde passende maatregel: een maatregel die nodig is om de natuur te beschermen (Habitatrichtlijn 6.2).
Uit de jurisprudentie volgt dat zo'n maatregel alleen bij een vergunningverlening van een nieuw project ingezet mag worden als het behoud van natuurwaarden is geborgd. Of te wel eerst natuur beschermen en dan pas nieuwe uitstoot toestaan.
Read 6 tweets
Nov 16, 2022
@RuudMerks @provgelderland Vanuit oogpunt van effectiviteit is het in ieder geval onwenselijk om het aan de markt over te laten. We hebben gezien dat dat niet werkt.
@RuudMerks @provgelderland Het creëert ook een situatie waarin partijen met het meeste geld de meeste natuurschade kunnen veroorloven, ten koste van activiteiten die maatschappelijk ook gewenst zijn (bouwprojecten, duurzame energie), maar waarvoor minder financiële middelen beschikbaar zijn.
@RuudMerks @provgelderland En je krijgt overheden die met elkaar gaan concurreren om dat schaarse goed, in plaats van samen te werken aan een integrale oplossing die ook op de lange termijn werkt.
Read 4 tweets
Jun 17, 2022
De startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied presenteert geen stikstofplannen: het is juist aan de provincies om die te maken. Hebben de provincies de documenten wel goed gelezen? @IPO_Provincies @ProvOverijssel @provgelderland @provfryslan trouw.nl/ts-b944b517 @trouw
De uitleg bij startnotitie is zeer gebrekkig en het kaartje met globale reductiedoelstellingen erg verwarrend, maar juist voor provincies zou de aanpak helder moeten zijn; ze zijn immers zelf betrokken geweest bij het ontwikkelen van de aanpak.
Zo klopt het niet dat er "gebieden" zijn waar de uitstoot van ammoniak met 95% naar beneden moet. Dat percentage betreft slechts een modelmatige invoer voor de beschermde natuurgebieden.
Read 10 tweets
Jun 16, 2022
Dhr. Hordijk vergelijkt de selectieve en onjuiste kritiek op het stikstofmodel met de tactieken van de tabaks- en fossiele industrie die ook jarenlang twijfel zaaide en de wetenschap aanvielen #twijfelbrigade
De tactieken van de twijfelbrigade zijn uitgebreid beschreven in het boek Merchants of Doubt en.wikipedia.org/wiki/Merchants…
Dat boek laat zien hoe bedrijven bewust twijfel creëren, wetenschappers intimideren en alternatieve feiten creëren om te voorkomen beleid wordt gemaakt tegen schadelijke stoffen en milieuvervuiling.
Read 5 tweets
Jun 15, 2022
@pointer_kroncrv maakte een item over twee bedrijven die ondanks de stikstofproblematiek meer ammoniak zijn gaan uitstoten #stikstof #natuurbescherming #ammoniakstijgers pointer.kro-ncrv.nl/de-ammoniakemi…
Het item laat zien dat provinciale overheden hun wettelijke taak tot het beschermen van natuur en milieu niet altijd zorgvuldig uitvoeren.
De vergunningplicht voor activiteiten met negatieve gevolgen op beschermde natuurgebieden bestaat al sinds 1967. wetten.overheid.nl/BWBR0002611/20… Image
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(