قسمت دوم مقاله:
آنچه در اعتراضات ۶ ماهه #جنبش_ماهو_بلوچ گذشت از آغاز تا حرکت به سوی زوال

تا اینکه اولین اختلاف بین نیروهای برانداز_ملی و #مسجد_مکی ظهور کرد، و آن زمانی بود که #مولانا_عبدالحمید بر عکس خواسته کف خیابان که شعارها براندازانه و اصل نظام را هدف قرار داده بود
۱/ادامه👇
مساله تغییر قانون اساسی! را بیان کرد و این مساله به گونه ای در رسانه ها بازتاب یافت که گویا صحبت همه آزادی خواهان #بلوچ حاضر در کف خیابان است.

این مساله از نگاه #احزاب و جریان های برانداز به معنی نادیده گرفتن خواسته های ملی فرهنگی جنبش تلقی شد و جریانات ملی از آن لحظه
۲/👇ادامه
راهشان را رفته رفته جدا کردند چون نگران شدند که این مساله به سمت نادرستی حرکت کند

به همین خاطر #پلاکاردهای ملی را بر افراشتند و شعارهای مردم را سازماندهی کرده و اعتراضات زاهدان را به یک مدرسه سیاسی بسیار قوی تبدیل کردند و با این کار حضور جریان های #ملی را در کف خیابان
۳/👇ادامه
نشان دادند که این مساله تحسین ملتهای دیگر را در پی داشت و نقش مثبتی در صحنه سیاسی #ایران بازی کرد.

این مساله همزمان باعث ترس سپاه و ارگان های امنیتی شد وفشارها را بر آزادی خواهان افزایش داده و در #عملیات های بزرگ نظامی بسیاری از نیروهای ملی و #جوانان را در سطح شهر و
۴/👇ادامه
اعتراضات بازداشت کرد.

همزمان فشارها را بر مکی افزایش دادند و اینجا بود که با عقبنشینی مسجد مکی تیر دوم #اختلاف به پیکر جریان های مختلف مشارکت کننده در #تظاهرات های #زاهدان زده شد، و این در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ و زمانی خورد که مولانا عبدالحمید، در اثر فشارهای امنیتی
۵/ادامه👇
نیروهای سپاه از #مردم خواست «مرگ بر خامنه ای و مرگ بر سپاه» گفته نشود.

این مساله برای آن مردمی که جهت #سرنگونی رژیم برخواسته بودند شوک آور بود و باعث شد دسته ای دیگر از نیروهای برانداز نیز به تکاپو افتادند و این مساله را یک عقب نشینی تلقی کرده و راهشان را جدا کردند و
۶/👇 ادامه
بیشتر بر شعارهای براندازانه تاکید کردند شعارهای که روح #انقلاب و بنیاد تظاهرات از ابتدا بر آن بنا شده بود و در سطح کل ایران شنیده میشد.

تیر سوم و نهایی اختلاف زمانی خورد که سپاه متوجه شد علیرغم درخواست مولانا در #نماز_جمعه ، مردم همچنان بر شعارهای مرگ بر خامنه ای
۷/👇 ادامه
و مرگ بر سپاه و شعارهای براندازانه پایبند هستند و به همین خاطر فشارهای خود را بر مکی افزایش دادند. مسجد مکی نیز در مقابل فشارها کوتاه آمد و برای خاموش کردن #آزادی خواهان سیاست استفاده از نیروی انتظامات مسجد را در دستور کار قرار داد. #انتظامات به دستور مقامات
۸/👇ادامه
ارشد مکی همه پلاکاردها را به زور جمع کرده و از مردم در #بلندگو میخواست که فقط «الله اکبر» بگویند.

همزمان همه نشانه ها حاکی از این بود که نوعی توافق پشت پرده برای خاموش کردن #اعتراضات وجود دارد. چرا که نیروهای نظامی که تا هفته قبل تا دم درب مسجد مکی آمده بودند
۹/👇 ادامه
دیگر حضور نداشتند و انتظامات که تا دیروز هزینه گزافی داده بود اینبارخود عامل سرکوب اعتراضات ملی و سیاسی جریان های مترقی شده و پلاکاردهای عادی و معمولی دفاع از #ماهو_بلوچ را نیز جمع میکردند و این اقدام از سوی جریان های #مبارز تیر خلاصی بر #جنبش آزادی خواهانه ماهو تلقی گردید
۱۰/👇
به همین خاطر اکنون فعالان سیاسی #بلوچ به این باور رسیدند که رهبری قیام برای سرنگونی رژیم نباید علنی و یک جریان داخل کشور قرار داده شود ، بلکه باید رهبری مخفی و #تشکیلاتی باشد چون رهبری علنی و غیر تشکیلاتی داخل کشور در رژیم های دیکتاتوری امکان پذیر نیست و به راحتی سرکوب شده
۱۱/👇
یا کنترل میشود و در نتیجه با از بین رفتن اعتراضات نا امیدی که نیروهای رژیم میخواهند، در بین #مردم رشد میکند و این خود از سوی انقلابیون درسی بزرگ ماحصل انقلاب ۶ ماهه #بلوچستان تلقی شد.

مقاله کامل:
rb.gy/zzui1w
۱۲/👆

این ۱۲ ریشته تویت را نشر دهید

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with lalin_baloch93لالین بلوچ

lalin_baloch93لالین بلوچ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(