Profile picture
Robert A. García @Bretui_1064
, 20 tweets, 4 min read Read on Twitter
1) Anem a obrir un FIL sobre un tema estelar. Les pensions. Els partits unionistes utilitzen com a argument de campanya que perillarien les pensions en una Catalunya independent. El gran problema és que Espanya segurament no podrà pagar les pensions entre 2018 i 2019.
2) Preciso, pagar pagarà. El problema com sempre és quant pagarà. I no podrà garantir les prestacions actuals. Haurà de retallar. Encara que Catalunya continuï dins del sistema espanyol. Recordem uns pocs conceptes bàsics del funcionament del sistema de pensions.
3) El sistema de pensions actuals és de repartiment. Els treballadors actuals paguen les pensions actuals. La salut del sistema depèn, llavors, dels següents paràmetres: a) Quants treballadors contribueixen per cada pensionista; b) Quin és el salari mig dels treballadors;
4) c) Quina és la pensió mitjana; d) Quines són les projeccions de les magnituds anteriors.

Hi ha, a banda, algunes variables que es poden manipular per afectar les anteriors: i) Edat de jubilació (modifica la ràtio treballadors/pensionista);
5) ii) Competitivitat de l'economia, que afecta la productivitat, salaris i ocupació i taxa d'activitat; iii) Cost de la vida, que afecta la demanda social de pensions majors. iv) Existència de fonts alternatives d'ingressos al sistema (cobertura parcial via impostos).
6) La situació dels sistema de #pensions espanyol és una inversió de les seves reserves en deute públic espanyol. Si Espanya té problemes per tornar el #deute, les pensions no es podran pagar. Repeteixo.
7) Si Espanya hagués d'impagar o fer una quitança, impagaria les seves pròpies pensions. Així de dur.

I com ha evolucionat el sistema de pensions a partir de la crisi. El pes de les pensions respecte al PIB ha passat del 7 al 12%.
8) Des Ha caigut el número de contribuents per pensionista de 2,2 a 1,88. La creació d'ocupació és amb salaris moolt baixos. És a dir, amb poca capacitat de contribució al sistema.

Però no es preocupin. Espanya no impagarà el seu deute.
9) Va modificar la seva immutable Constitució per la porta de darrera per assegurar el pagament del deute a qualsevol altre obligació financera (salaris de funcionaris,...).

Anem a veure la perspectiva de l'any vinent.
10) El Banc Central Europeu ha estat finançant l'Estat espanyol de forma indirecta. Dóna finançament als bancs a canvi de títols de deute. Els bancs espanyols, mancats de liquiditat, compren deute espanyol i el cedeixen alb BCE a canvi de liquiditat.
11) Ha estat un mecanisme molt generós que es reduirà a la meitat a partir de gener de 2018. I a zero a partir d'octubre de 2018. Tot el deute espanyol haurà de ser comprat pel mercat. I això significaran pujades de tipus d'interès del deute espanyol.
12) Que poden incrementar-se més com a resposta a pujades de tipus de la Reserva Federal i el Banc d'Anglaterra. I això què significa? Que si el tipus d'interès del deute puja, el preu dels bons ja en circulació baixen.
13) En altres paraules, baixarà el valor del Fons de Reserva de les Pensions, és a dir, la seva capacitat per cobrir insuficiències en les cotitzacions.

I el 2018 l'Estat espanyol haurà de finançar el dèficit públic i venciments de deute més els majors interessos del deute.
14) A grosso modo, 160.000 milions d'euros més l'impacte de la pujada d'interessos sobre les noves emissions de deute. Aproximadament un 14% del PIB.

Pot fer Espanya més retallades en despesa? Poques. Augmentar el seu creixement? Difícilment. Les perspectives són de suavització.
15) Amb els problemes estructurals de productivitat i competitivitat de l'economia espanyola, hi ha poques probabilitats de millorar el creixement, l'ocupació i els salaris prou com per salvar la situació.

I no hem parlat de Catalunya. Hem suposat que continua al sistema.
16) La gestió de la situació a Catalunya ha suposat una crisi reputacional tremenda per a Espanya. La #MarcaEspaña, que ens la volien fer creure els de l'IBEX, està pel terra.

I això afecta a les inversions directes i a les financeres, entre les quals inversions a borsa i ...
17) ... en mercats de deute, com els bons. Financial Times, Wall Street Journal o The Economist tenen ja a Espanya fent-li un seguiment molt estret. I a Brussel·les també.

Això redundarà en tipus més alts per finançar el deute espanyol.
18) Doncs ara bé, imagineu-vos si Catalunya marxa o si la crisi catalana queda irresolta, perllongant la incertesa?

Recordeu, Catalunya té millors salaris i taxa d'activitat que Espanya i una població lleugeríssimament menys envellida que l'espanyola. És a dir, Catalunya ...
19) ... estabilitza el sistema de pensions. Sense Catalunya, els sistema de pensions és menys sostenible.

En definitiva, les pensions espanyoles patiran molt l'any vinent. Amb Catalunya a dins o a fora.
20) I amb Catalunya a fora, sense la seva aportació fiscal neta, els problemes escapen a tot control.

Curiosament, els pensionistes a Catalunya seran alguns dels que tenen més tendència a votar a favor de quedar-se en el sistema que els impagarà. Ironies de la vida.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Robert A. García
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!