بابک ِ وزیر Profile picture
#جاویدشاه را آرایه گفتار خویش سازید. ایرانی زرتشتی هستم.
Raha Profile picture 1 added to My Authors
10 Jul 18
1- در این #رشتو توضیح میدهم #مسیح_علینژاد چگونه جریان براندازی را در بزنگاه های تاریخی آن منحرف میکند و چه باندی از اصلاحطلبان با او همکاری دارد. از شکیباییتان در خواندن هر 12 توییت، صمیمانه سپاسگزارم. ⬇️
2- اوج اعتراضات خرمشهر و برازجان.مردم اصل نظام را نشانه گرفته اند.درگیری مسلحانه! اعتصابات هرروز گسترده تر میشود.ناگهان #مسیح_علینژاد دوخبر پخش میکند: دستگیری دختری بنام #مائده بخاطر رقص و ویدیویی از #شاپرک_شجری‌_زاده که شاپرک با گریه میگوید 20 سال زندان برایم بریده اند. ⬇️
3- طوری #شاپرک_شجری_زاده گریه میکند و میگوید "حکمم اومده 20 سال! 20 سال!" که دل هربیننده ای را به درد می آورد. شاپرک میگوید : "2 سالش تعزیریه، 18 سالش تعلیقیه که من باید 18 سال خفه زندگی کنم."⬇️
Read 12 tweets
24 Jun 18
"RIGHT NOW"
June 24, 2018
Tehran, Iran
Protests against the regime of mullahs!
Iranians ask shopkeepers to close their shop and join the protesters.
They chant" "Close your shop"
#IranProtests
"RIGHT NOW"
June 24, 2018
Tehran, Iran
Protests against the regime of mullahs!
Iranians chant:
"Let the Syria go, Think of us"
" We cannot afford to buy one dollar for 100,000 Rials"
"Enough is enough! We can't tolerate this anymore!"
#IranProtests
3- Update
June 25, 2018
Tehran, Iran
Protests against the regime of mullahs!
Iranians chant:
"We don't tolerate mullahs and their regime anymore."
#IranProtests
Read 49 tweets