Discover and read the best of Twitter Threads about #بیشتر

Most recents (2)

#دگردیسی_عیسی_به_محمد (18)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش اول):
اسناد و مدارک امروزی ما به لطف پیشرفت های بشر در زمینه های مختلف، تاریخ سده هفتم میلادی را طور دیگری بازیابی میکند.
من چون یک مقدمه قبلا اوردم سعی دارم که از توضیحات جانبی بپرهیزم و به 👇
اسناد و مدارکی که در دست داریم بپردازم
در اینجا شیوه کاری که در پیش گرفتم، اینگونه است که در ابتدا #قوی_ترین اسناد از وجود محمد را بیاورم (قویترین از این لحاظ که به ما از وجود محمد خبر میدهد، نه به لحاظ صحت و سقم سند) سپس اسنادی که نشان میدهد خبری از محمد در این سده نیست.
👇
اسناد و مدارکی که در دست داریم بپردازم.
در اینجا شیوه کاری که در پیش گرفتم، اینگونه است که در ابتدا #قوی_ترین اسناد از وجود محمد را بیاورم، (قویترین از این لحاظ که به ما از وجود محمد خبر میدهد، نه به لحاظ صحت و سقم سند) سپس اسنادی که نشان میدهد خبری از محمد در این سده نیست.
👇
Read 38 tweets
خلاصه روم شنبه 20شهریور
تجربه_عکاسی_از_پرندگان_در_
طبیعت
باحضور
#مهزیار_غروی
#یاشار_صدف‌زاده

#عکاسی از #حیات_وحش ویترین حامیان طبیعت هست بنحوی که با یک عکس میتوان #تلنگری به جامعه زد و نسبت به موضوعی، موجی از آگاهی و #حساسیت_عمومی در جامعه راه انداخت.
کودکان و نوجوانان بخوبی میتوانند با طبیعت ارتباط برقرار کنند. و دراین سنین اگر شناخته و هدایت شوند میتوانند چهره هایی با فعالیت های خاص و منحصر بفرد باشند. امروز با دیده شدن کار کودکی، عشق به ادامه فعالیت فردا و به موازات آن، عشق به طبیعت پررنگ میشود.
عشق به طبیعت از کودکی در انسان شکل میگیرد و در مرحله ای نیاز دارداز نزدیک ببیند.بهمین دلیل عده ای بطور سنتی جذب شکار میشوند، اما عکاسی، پنجره ی دیگری برای درک طبیعت از نزدیک است و
جایگزین مناسبی برای این فعالیت مخرب.
امروز انسانها و بخصوص کودکان از طبیعت دورتر و دورتر میشوند
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!