Discover and read the best of Twitter Threads about #تاج_محل

Most recents (2)

رشتوی جدید:
ـ #تیمور_لنگ، که بود و چه کرد؟

بریم ببینیم این آقای تیمور لنگ چه اصل و نسبی داشت و افتخاراتش متعلق به کدوم ملته!

تو آسیای میانه یه بابایی زندگی می‌کرد به اسم تراغای. کجا؟ شهر کَش. کَش کجاست؟ امروز تو ازبکستانه. این آقای تراغای، تو شهر کَش برا خودش برو و بیایی داشته
و یکی از ملاک‌های بزرگ بوده که از کردن خون مردم تو شیشه، دارایی و مال و املاکی به هم زده بود. تراغای از قوم برلاس بود. برلاس قومی بود با زبان تُرکی و اصالت مغول. تراغای ادعا میکرد از نسل چنگیز هست ولی هیچوقت ادعاش اثبات نشد. با این حال خودش رو آغازاده می‌دونست و خوب پولی هم

2
از آغازاده‌بازی به هم زده بود.

این بابا یه پسری داشت به اسم #تیمور که سال ٧٣۶ هجری به دنیا اومد. تیمور تو جوونی زخمی شد و پاش آسیب دید. چطوری؟ معلوم نیست. ابن‌عربشاه میگه تو یه جنگ (دعوا) محلی ضربه خورد و منابع دیگه میگن اتفاقای دیگه افتاد مثلا گوسفند دزدید و چوپان با

3
Read 22 tweets
رشتوی جدید
ماجرای حمله #تیمور_لنگ به ایران

تو شهر کَش حوالی فرارود (دور و بر دو رودخونه جیحون و سیحون رو میگن ماوراءالنهر یا فرارود)، سال ٧٣۶ هجری قمری یه موجودی زاییده شد که وقتی بزرگ شد به تنهایی جمعیت زمین رو درصدی کم کرد! این موجود اسمش تیمور بود! تیمور به فارسی یعنی آهن!
٢-
خونواده تیمور از طایفه برلاس بودن. یه طایفه ترکی-مغولی که همراه بقیه بیابان‌گردان آسیای مرکزی، از شمال چین به حوالی جیحون کوچ کرده بودن.

دوران کودکی، نوجوانی و جوانی تیمور چیز خاص نداشت! مثل بقیه مردم زندگی می‌کرد و گهگداری به خدمت این امیر و اون امیر درمیومد و سربازی می‌کرد.
٣-
تیمور وقتی بزرگ شد ادعا کرد که از نسل #چنگیزخان_مغول هستش. ولی زر می‌زد. یه نکته مهم دیگه درمورد شروع کار تیمور این بود که اوایل نوجوونی تو یه نزاع احتمالا قبیله‌ای، پاش زخمی شد. واسه خاطر همین زخم بود که شَل شد و تمام عمرش پاش لنگ میزد و به تیمور لنگ معروف شد.
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!