Discover and read the best of Twitter Threads about #ازبکستان

Most recents (2)

رشتوی جدید:
ـ #تیمور_لنگ، که بود و چه کرد؟

بریم ببینیم این آقای تیمور لنگ چه اصل و نسبی داشت و افتخاراتش متعلق به کدوم ملته!

تو آسیای میانه یه بابایی زندگی می‌کرد به اسم تراغای. کجا؟ شهر کَش. کَش کجاست؟ امروز تو ازبکستانه. این آقای تراغای، تو شهر کَش برا خودش برو و بیایی داشته
و یکی از ملاک‌های بزرگ بوده که از کردن خون مردم تو شیشه، دارایی و مال و املاکی به هم زده بود. تراغای از قوم برلاس بود. برلاس قومی بود با زبان تُرکی و اصالت مغول. تراغای ادعا میکرد از نسل چنگیز هست ولی هیچوقت ادعاش اثبات نشد. با این حال خودش رو آغازاده می‌دونست و خوب پولی هم

2
از آغازاده‌بازی به هم زده بود.

این بابا یه پسری داشت به اسم #تیمور که سال ٧٣۶ هجری به دنیا اومد. تیمور تو جوونی زخمی شد و پاش آسیب دید. چطوری؟ معلوم نیست. ابن‌عربشاه میگه تو یه جنگ (دعوا) محلی ضربه خورد و منابع دیگه میگن اتفاقای دیگه افتاد مثلا گوسفند دزدید و چوپان با

3
Read 22 tweets
۲
دستیابی به وحدت چقدر شبیه مبارزه با لشکریان انبوه، مدرن و کاملاً برتر در همه چیز، جز ایمان است. این چیزی است که ما با حواس شش‌گانه در افغانستان لمس کردیم و با معیار انسانی غیر ممکن است، ولی در افغانستان در مقابل چشم ما تحقق
یافت. از افغانستان آموختیم که جار و جنجال جهاد
۳

هر چند که زیاد و گوشخراش باشد و دیوارها را بلرزاند، به هیچ وجه به این معنی نیست که ما در برابر یک اقدام صحیح جهاد گرایانه با رهبری مخلصانه اسلامی قرار گرفته‌ایم. افغانها قومی هستند که ما معاشرت با آنها غیر ممکن است! این ارزیابی غیر منصفانه در گذشت سالیان دراز به اثبات رسید
۴
گلبدین حکمتیار مردی فعال و باهوش و تیزبین بود و از بهترین، فعالترین و انقلابی ترین تشکیلات برخوردار بود. ولی تمام این ها به سمت وقوع فاجعه پیش می رفت و کاملاً در اختیار منفعت یک قدرت خارجی یعنی #پاکستان و منافع و گرایش های سیاسی آن بود که نه با اسلام و نه حتی با ملی گرایی در
Read 42 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!