Discover and read the best of Twitter Threads about #روان‌شناسی_اجتماعی

Most recents (2)

دختر بغدادی که با جنازه آویخته سلفی می‌گیرد
مردانی که هزاران سیاه را در می‌سی‌سی‌پی شکنجه، اعدام و مثله کردند
شهروند عصبانی بهبهان که بانک را آتش می‌زند
پلیس پاریس که دانش‌جویان را جنون‌آمیز کتک می‌زند

همه تحت کنترل یک نیروی فرا-ارادی اند: فردیت‌باختگی! /۱

#روان‌شناسی_اجتماعی بغدادمی‌سی‌سی‌پیبهبهانپاریس
بعد از صحنه تکان‌دهنده اعدام جوانک عراقی، کاربری به شباهت آن با لینچ سیاهان در آمریکا اشاره کرد. اما چیزی بیش از شباهت بین این دو هست!

یکی از شوک‌آورترین یافته‌های #روان‌شناسی_اجتماعی پدیده فردیت‌باختگی است، و یکی از خیره‌کننده‌ترین پژوهش‌های آن مربوط به اعدام سیاهان است. /۲
#روان‌شناسی_اجتماعی یکی از دقیق‌ترین و آزمایشگاهی‌ترین علوم انسانی و نتایج آن از حیرت‌آورترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین دست‌آوردهای علمی قرن بیستم است.

چون این دانش مهم و پایه را در ایران کم‌تر می‌شناسیم بگذارید کمی مفصل بگویم:
- اول یک آزمایش مهم و معروف پدیده فردیت‌باختگی /۳
Read 25 tweets
#روان‌شناسی_اجتماعی می‌گوید هر فاجعه جمعی ۳ بار اتفاق می‌افتد:
اول. وقتی خود حادثه رخ می‌دهد
دوم. وقتی خبر آن منتشر می‌شود و شوک بزرگ وارد می‌شود
سوم. وقتی ترس و سوگ حادثه در جان جامعه رسوب می‌کند

به نظر می‌رسد وارد مرحله سوم حوادث تلخ این روزها شده‌ایم.
وقت‌ش بود آسمان هم ببارد
فرانک فارلی، روان‌شناس مشهور و رئیس سابق انجمن آمریکایی روان‌شناسی، درباره حوادث تروریستی و آشوب‌ها و کشتارهای جمعی می‌گوید: یک ملت و جامعه سالم باید پس از این حوادث، به جای فرو رفتن در ترس و ناامیدی، خودش را پیدا کند و حس تناسب‌ش رو بازیابد. (نقل به مضمون)

به نظر شما می‌توان؟
سؤال بالا استفهامی ست؛ لطفا پاسخ بدهید و بگویید واقعا می‌توان در میانه این حوادث تلخ، در برابر موج ترس و ناامیدی ایستاد و به درک «غیراحساسی» از موضوع رسید؟ اگر آری چه‌گونه؟ و ره‌یافت غیراحساسی شما در این شرایط چیست؟

(لطفا پاسخ‌هاتون رو به توییت نخست بزنید که همه ببینند.)
Read 48 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!