Discover and read the best of Twitter Threads about #سربازی

Most recents (3)

«بی‌فرهنگیِ مردم در حوزه‌یِ زبانی!»

مردمان از میراثِ عظیمِ پیشینیان اگر هیچ نداشته باشند، «حرّافی و ادبیّاتِ جنسیّت‌زده و تبعیض‌آمیز» را به خوبی به ارث بُرده‌اند.
همین مردمانی که امروزه آنان را متمدّن می‌نامیم، وقتی می‌خواهند به دیگری توهین کنند، او را با «افغانی» و «عرب»...
و «تُرکِ‌خر» تحقیر می‌کنند.
هنوز هم نفهمیده‌ام چرا مردم به کسانی که معلّم و دکتر و پزشک و کارمند و... هستند «فرهنگی» می‌گویند؟ این افراد را «فرهنگی‌نامیدن»، توهینی بزرگ به شعورِ سایرِ افرادی است که اینکاره نیستند. به‌عبارتی کسانِ دیگر همه بی‌فرهنگ و متوحّش و بربرند...
مگر این‌که از صنفِ این‌ها باشند! هیچ‌کسی به‌صرفِ «پزشک‌بودن» و «معلّم‌بودن» و... نه فرهنگی می‌شود و نه خِرَدمند.
مردم با بِکاربُردنِ این واژه‌هایِ تبعیض‌آمیز، تمامِ کثافاتِ پزشکان و کارمندان و نظامیان و... را ماست‌مالی می‌کنند و به این افراد جرأتِ بیشتری می‌دهند تا...
Read 16 tweets
من #سربازِ داروخانه بودم. حوالیِ ظهر یک سربازِ کم‌سن آمد و گفت «اسپری لیدوکائین بهم می‌دی؟» آشفته و ترسیده بود. پرسیدم «می‌خوای چکار؟» سرش را آورد نزدیک‌تر و گفت «می‌خوام دستمو از این‌جا (به ساق دستش اشاره کرد) بشکونم، یه چیزی بده کم‌تر درد بکشم.» ۱

#سربازی
از چشم‌هایش مشخص بود دروغ نمی‌گوید و لاف نمی‌زند و تصمیمش را گرفته است. وقتی با حیرت، دلیلِ کارش را جویا شدم گفت مرخصی نمی‌دهند. برایش توضیح دادم که اگر چنین کاری کنی دیگر این دست برایت دست نمی‌شود و جای مرخصی باید روزها و شب‌های زیادی را در بیمارستان سپری کنی و… اما قانع نشد. ۲
و آخرش گفت «لیدوکائین می‌دی بهم یا نه؟!» و من گفتم نه. و سرباز گفت «کون لقت.» و از داروخانه خارج شد.

شبِ همان روز نوبتِ پاسبخشیِ من بود. ساعت حدود دوصبح صدای شلیک آمد و چند دقیقه بعد آمبولانس وارد بهداری شد. درهای آمبولانس که باز شد رفتم عقب. ۳
Read 5 tweets
چند نکته درباره #سربازی_اجباری که شاید ندانیم:
- قانون سربازی کنونی موقت و فقط برای دوران جنگ بود
(دولت موقت در سال ۵۸ سربازی را یک‌ساله کرد ولی با شروع جنگ سربازی با ۱۸ ماه بعلاوه ۶ ماه برای احتیاط رسید)

-جنگ تمام شد اما سربازی به حالت قبل برنگشت؛ شد منبع درآمد دولت/۱
- در پایان جنگ با پرداخت ۱۶ هزار و ۳۰۰ دلار می‌شد سربازی را خرید. البته جزئیات دیگری هم داشت.

-در شش سال، ۷۰ تا ۷۶، حدود ۶۵ هزار نفر سربازی خود را خریدند.

-سال ۷۷ و در دولت خاتمی دوباره خرید سربازی از راه رسید؛ تامین بودجه هزار میلیارد ریالی دولت با فروش سربازی ۱۰۰ هزار نفر/۲
- نتایج یک پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۰ و درباره #سربازی می‌گوید:

در هیچ کشوری در دنیا سربازی به بدی ایران است. گزارش می‌گوید روند کنونی فاجعه و آسیب به سرمایه جوان کشور است/۳
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!