Discover and read the best of Twitter Threads about #قمیکلا

Most recents (2)

1. تیراندازی به مرکز "کوردها" در پاریس و سپس غارت و تخریب اموال عمومی/خصوصی در پاریس توسط همین "کورد"های PKK و اقلیم یک شوی تمام‌عیار بود که "دولت سایه" روی صحنه برد تا این گروه‌ها در رسانه‌ی مسلط بولد شوند! کل این شو خیابانی صحنه‌سازی است و توسط دولت سایه مهندسی شده.
2. در فرانسه به یکنفر انگشت بزنید پلیس شما را توقیف می‌کند، آنوقت این اراذل کل شهر را به آتش می‌کشند، پلیس آنجا ایستاده نظاره می‌کند و حتا یک گاز اشک‌آور نمی‌زند!
این بار اولی نیست که گلوبالیست‌ها شو به صحنه‌ی خیابان می‌برند. شاهکار نمایشی گلوبالیست‌ها چه بسا شورش ننگین 57 بود.
3. هر حرکتی که استقلال‌طلبی "کوردها" را در بوق می‌کند پشتش گلوبالیسم ایستاده، حال از تریبون‌دادن به سخنران کومله در تظاهرات‌های اخیر ریچموندهیل و برلین بگیرید تا ظاهرشدن قارچ‌وار پرچم اقلیم کردستان عراق در همه‌ی این تظاهرات‌ها! طرح و هدف مشخص است: عراقیزه‌کردن ایران!
Read 6 tweets
#۲۱تیر بازی دو سر برد ج ا و روش بر هم زدن میز بازی!
ابتدا بگویم من در فراخوان #حجاب_بی_حجاب شرکت میکنم و از دیگران هم میخواهم زنان را در پیگیری این اعتراض همراهی و حمایت کنند.
اما به رسم همیشه سعی میکنم زاویه دید جدیدی به شما بدهم که پروپاگاندای پر زور رئوس هرم قدرت سعی در کوری Image
آن دارد!
فرض کنید فردا رژیم ج ا با اعتراض به #حجاب_اجبارى سقوط کرد و ما هم هرگز این سوال را از خود نپرسیم چطور بر خلاف نوچه اش #بشار_اسد که چهارده هزار نفر را فقط زیر شکنجه در زندان کشت (دوبار بخوانید ۱۴۰۰۰ قتل فقط زیر شکنجه!) حکومت رو دودستی داد؟ و هزار سوال دیگر را نپرسیم! ImageImageImageImage
ده سال بعد اپوزیسیون و تونل زمان و... خواهند گفت که مردم به فساد و تبعیض و بی لیاقتی اعتراض نداشتند.
من ظلم به زنان را قبول دارم. باور کنید یا نه من و مردهایی مثل من اگر از سرکوب زنان به بهانه حجاب بیشتر زجر نکشیم کمتر نمیکشیم! قصد ندارم بیشتر از باب فلسفه دراینباره باز کنم. قصدم
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!