, 17 tweets, 3 min read Read on Twitter
Chefs-/ledarskapet i sjukvården är föremål för viss kontrovers.

Två vanliga åsikter:
a) det är viktigare med goda ledaregenskaper än hög kompetens inom kärnverksamheten
b) ledare är ett yrke i sig, och som sådant ej lämpligt att kombinera med andra uppgifter

[tråd]
Jag håller helt med om a) (men måste få problematisera lite).
Jag håller bara delvis med om b).
(a)
Det är nog självklart att de flesta i sjukvården föredrar att ha en chef som är en utmärkt ledare men med låga medicinska kvalifikationer, hellre än en som är dålig ledare men t.ex skicklig läkare och kliniker.
>
Ovanstående konstruerade jämförelse har använts en del för att argumentera emot läkare som chefer.

Det må vara sant att ”läkare” är en i sig otillräcklig kvalifikation för chefskap, och att sjukvården sett många bristfälliga chefer med läkarbakgrund.
>
Jag har två förbehåll.

1. De flesta, oavsett yrkesgrupp, är faktiskt inte utmärkta ledare. De flesta är skapliga.

2. Det finns nog inget som talar för vare sig särskilt låg eller särskilt hög andel personer med lämpliga ledaregenskaper i någon enskild yrkesgrupp.
>
I valet mellan två personer med förmodat jämförbara (=skapliga) ledaregenskaper skulle jag därför, som medarbetare, vilja ha den med högst kompetens inom kärnverksamheten som chef.

Låter det rimligt?
(b)
Synen på ledaruppdraget som ”ett arbete i sig” tror jag i grunden är av godo. En hel del chefsskap i sjukvården har nog (förr) skötts ”med vänsterhanden” dvs på nära obefintlig tid och parallellt med annat arbete. Inte bra.
>
Ledarskapsutbildning, -handledning och mentorskap, kompetensutveckling, samt tillräckligt med tid och resurser för uppdraget som chef, är numera självklarheter på de flesta ställen.
>
Tyvärr, anser jag, har utvecklingen beskriven ovan gått för långt i ett avseende;
många chefsuppdrag anses numera vara heltidsåtaganden, omöjliga och/eller olämpliga att kombinera med andra uppgifter.
(Små privata verksamheter utgör här undantag)
>
Konsekvenser av ovanstående förändring:
1. Antalet chefer behöver utgöra en större andel relativt medarbetare i ”produktion”.
2. Frånvaro av tillräckligt med riktiga chefsuppgifter för att fylla ut ett heltidsarbete leder dels till att tid läggs på >
mindre värdeskapande aktiviteter (mindre behov av prioritering), t.ex meningslösa möten, dels risk för att en del okvalificerade arbetsuppgifter görs av chefen istället för av, billigare och duktigare, administrativ stödpersonal.
>
3. Förbudet mot att ha ”en fot i ledarskapet och en fot i verksamheten” gör dels att sjukvården går miste om många potentiellt goda ledare som inte är beredda att offra sin yrkesroll, dels att det skapas chefsgrupper som snabbt halkar efter i sakkunskap >
(medicin är färskvara som förnyad främst genom praktiskt arbete) och med sämre möjligheter att förstå medarbetarperspektivet på verksamhetens föränderliga förutsättningar.
4. Det faktum, att ett heltids chefsåtagande på mer än ett par år i praktiken innebär att >
det är omöjligt att återgå i kliniskt arbete, gör att den praktiska sjukvården går miste om värdefulla personer när de avslutar sina chefsuppdrag. Endast alternativa karriärer står ju till buds.
Utöver ovanstående påstår jag att man inte kan överskatta betydelsen av en chef som är ”en av oss”.
Det är ganska självklart att omfattande chefsuppdrag, högt upp i stora organisationer, inte kan utföras med mindre än heltidsarbete.
Verksamhetsnära chefsskap, t.ex klinik- eller vårdcentralschef, borde med lite vilja kunna vara en helt annan sak.
Min personliga slutsats:
Det är önskvärt, god resurshushållning och en kvalitetsgaranti att skapa förutsättningar för att kombinera verksamhetsnära chefsuppdrag med kliniskt arbete.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Andreas Thörneby
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!