, 8 tweets, 2 min read Read on Twitter
Intresserad av ett resonemang* om finansiering (ersättningsmodeller) vs prioritering vid sjukvård?
Häng med i så fall. Det blir kul**!
[tråd]

(* ja, det är förenklat)
(** eller, nja, nej, kanske inte just kul)
>
1. Finansiering genom fast summa per individ/patient (s k kapitation);
Fördel: kostnadskontroll, incitament för effektivisering och behovsprioritering.
Nackdel: ju mer du gör desto större ekonomisk förlust, låg tillgänglighet.
>
2. Finansiering genom rörlig ersättning per insats (s k prestation);
Fördel: hög tillgänglighet, kostnadsneutralt att producera mer.
Nackdel: skenande kostnader (om kostnadstak saknas), incitament för ineffektiv (eller onödig) vård.
>
3. Prioriteringsordningen gör gällande att utöver svår akut sjukdom skall vård av personer med nedsatt autonomi och vård av svår kronisk sjukdom ha företräde till vård (I). Även bl.a prevention och rehab (II).
>
Nuvarande dominerande ersättningsmodell för det högst prioriterade vårdinnehållet (I+II) är kapitation.
Typexemplet är vårdvalsmodellerna för primärvård (innefattar eg grupp I-IV).
>
Typexempel för prestationsmodellen (utan kostnadstak) är fristående digital utomlänsvård, som (nästan) uteslutande sysslar med prioritetsgrupp III+IV.
>
I själva finansieringen har man alltså valt att gynna hög tillgänglighet med obefintlig kostnadskontroll för de lindrigast sjuka,
medan vårdgivare för de med högst prioriterade behov får en godtycklig, fast summa som skall täcka ”allt” oavsett faktiskt vårdbehov.
>
Ett tankeexperiment: det borde kanske vara tvärtom.

Prestationsersättning, hög tillgänglighet och god kostnadstäckning för vård av de sjukaste;
kapitationsersättning, incitament för god prioritering och kostnadskontroll för de friskaste.

Sjuk idé, jag vet.

[end of rant]
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Andreas Thörneby
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!