My Authors
Read all threads
1- #BatıTrakya Neuilly anlaşması ile önce devletsiz (non-state) bölge olarak ilan edildi, sonrasında Yunanistan'ın imzaladığı Sevr ile Yunanistan'a bırakıldı. Yunanistan'ın Müslüman Türk Azınlığın özerklik haklarına riayet edeceği anlaşmayla koruma altına alınmıştı.Fakat ne oldu?
2- Yunanistan anlaşmayla koruma altına alınan özerklik haklarını gasp etti. İç hukukunda bir sürü düzenleme yaparak bunu yaptı. Dolayısı ile imzaladığı uluslararası anlaşmayı hiçe saydı, #BatıTrakya topraklarını kendisine katmak dışında diğer maddeleri usulen reddetti.
3- ViyanaAndlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 27. maddesinde, “Bir taraf bir andlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine başvuramaz…” ifadelerine yer verilmektedir.; bununla, andlaşmaya taraf bir devletin, andlaşmanın geçersizliğinin değil;
4- andlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin gerekçesi olarak, iç hukuk hükümlerini ileri süremeyeceği belirtilmektedir. Yani Yunanistan kendi iç hukukuna göre, yani kafasına göre bu anlaşmanın maddelerini uygulamıyorum deme HAKKI YOKTUR.
5- Uluslararası Hukuk düzeni, bazı hallerde ilgilisine hukuksal işlemi tek taraflı olarak iptal edebilme imkânı da tanımaktadır. Burada, yalnızca yararı o hukuk düzenince korunan kişinin haklarının çiğnenmesi söz konusudur.#BatıTrakya Türklerinin haklarının çiğnenmesi söz konusu.
6- O, isterse işlemin geçerliliğine razı olur, isterse belirli şartlar çerçevesinde geçersiz kılar. Yani uluslararası hukuk, #BatıTrakya Türklerine, Yunanistan'ın haklarını çiğnemesinden ötürü Sevr anlaşmasını yok sayması HAKKI TANINMAKTADIR. Sevr anlaşması YOK HÜKMÜNDEDİR.
7-Dolayısı ile #BatıTrakya yeniden Neuilly anlaşması ile devletsiz (non-state) bölge konumuna geri dönmektedir. DEVLETSİZ bölgede #BatıTrakya Türkleri hükümet kurabilir, kendi kaderini tayin hakkını KULLANABİLİR. Uluslararası hukuk buna müsaade etmektedir.
8- Yok hükmündedir olmaz diyen çıkabilir, uluslararası hukukçuların anlayacağı şekilde söyleyelim: MUTLAK BUTLAN. Nedeni: uluslararası hukukun emredici normlarına (jus cogens) aykırılık.
9- Anlaşma jus cogens'e aykırı değil ki? diyen de çıkabilir, zaten mesele şu ki anlaşmaya uymamak jus cogens'e aykırı, insan hakları ihlalleri jus cogens'e giriyor. Yunanistan anlaşmaya uymazsa jus cogens'e aykırı davranıyor demektir.Anlaşmaya uymuyorsa #BatıTrakya onun DEĞİLDİR.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Hasan Özkan

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!