My Authors
Read all threads
1) Doç.Dr. Abdurrahman Bozkurt'un "Trakya’nın İtilaf Devletleri Tarafından #Yunanistan’a Devri" makalesinden: #Bulgaristan’ın, #Neuilly Ant. doğrultusunda ırk, dil veya din azınlıklarına tanıyacağı haklar da #Trakya #Sevr’i ile GR tarafından üstlenilmiştir.
2) Buna ilaveten #Yunanistan, söz konusu azınlıkların haklarını teminat altına alacak ayrı bir antlaşma yapma taahhüdünde bulunmuş, #Yunan #Sevr’ini imzalayarak taahhüdünü kâğıt üzerinde gerçekleştirmiştir.
3) Trakya Sevr’i ve Yunan Sevr’i ile #Yunanistan’daki azınlıkların genel hakları kapsamında #BatıTrakya’daki #azınlık hakları da yine kâğıt üzerinde çifte teminat altına alınmıştır.
4) Ne var ki, Yunanistan elde ettiği kazanımlar için söz konusu antlaşmaları referans kabul ederken, üstlendiği yükümlülükler mevzubahis olduğunda bu antlaşmaları yok saymaya çalışmaktadır.
5) Yunanistan’ın yaptığı antlaşmaları imzalayan, bundan dolayı garantör durumunda bulunan devletlerin ise uygulanmayan hükümlerin takipçisi olmamalarının nedeni, ilerleyen süreçte değişen koşullarla birlikte bu devletlerin izledikleri dış politika...
6)...mantalitesindeki yeniden yapılandırma ve yaklaşımlarla alakalıdır. Açıkçası Yunanistan II. Dünya Savaşı öncesi, savaş esnası ve savaş sonrası ortamı fırsat olarak değerlendirerek üzerine düşen sorumlulukları objektif hukuki normlar ölçüsünde değil,
7) iç politikada belirlediği subjektif çizgiler çerçevesinde sınırlandırma eğilimi içerisine girmiştir.
Akademik çalışma ile #BatıTrakya'nın belirli şartlar altında devredildiğinin ispatı... GR bu şartlara uymamış, #BatıTrakya Neuilly'deki devletsiz statüye geri dönmüştür.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Hasan Özkan

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!