Discover and read the best of Twitter Threads about #Sevr

Most recents (2)

1) Doç.Dr. Abdurrahman Bozkurt'un "Trakya’nın İtilaf Devletleri Tarafından #Yunanistan’a Devri" makalesinden: #Bulgaristan’ın, #Neuilly Ant. doğrultusunda ırk, dil veya din azınlıklarına tanıyacağı haklar da #Trakya #Sevr’i ile GR tarafından üstlenilmiştir.
2) Buna ilaveten #Yunanistan, söz konusu azınlıkların haklarını teminat altına alacak ayrı bir antlaşma yapma taahhüdünde bulunmuş, #Yunan #Sevr’ini imzalayarak taahhüdünü kâğıt üzerinde gerçekleştirmiştir.
3) Trakya Sevr’i ve Yunan Sevr’i ile #Yunanistan’daki azınlıkların genel hakları kapsamında #BatıTrakya’daki #azınlık hakları da yine kâğıt üzerinde çifte teminat altına alınmıştır.
Read 8 tweets
#uikakademi yoğun, içerikli ve çok yönlü tartışmalarda zikredilen birçok noktadan biri de #SevrSendromu idi. Ulusal bağlamda ve siyasi güvenlik odaklı tartışılan bu konuda küresel ve ekonomi politik bir bakışın da gerekli olduğunu düşünerek naçizâne bu silsileyi yazıyorum.
Yanlış/haksız siyasetleri, otoriterliği meşrulaştırmak, “Batı” önyargılarını tekrarlamak veya güçlendirmek, milliyetçi/ulusalcı kitlesel mobilizasyon sağlamak vb. amaçlarla Sevr Antlaşması hatırlatıldığında, Sevr Sendromu denmesi iki nedenle sakıncalı görünüyor:
Birincisi, Sevr hatırlatması ile meşrulaştırılmaya çalışılan siyasetlerdeki sorunların gözden kaçmasına/azımsanmasına yol açıyor. İkincisi, sanki Sevr Antlaşması ilgisizmiş gibi yanlış izlenim veriyor: Ankara hükümeti savaşı kazanamasaydı #Sevr Antlaşması uygulanmayacak mıydı?
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!