My Authors
Read all threads
Här kommer analysen av version 2 av FHM:s modelleringsäventyr: folkhalsomyndigheten.se/contentassets/… @Folkhalsomynd #Coronasverige #COVID19sverige #svpol @emanuelkarlsten (1)
I alla scenarier skattas parametrar för hur smittsamheten (b_t) beror på tiden. Denna skattning baseras på bekräftade fall fram till 10/4, så som rapporterats upp till 4 dagar senare och en konstant multipel av dessa som antas infekterade men okända. (2)
Såvitt jag kan se (vet inte om rådatat är tillgängligt) innebär detta att underliggande data uppvisar den berömda förflackningen de sista dagarna, som vi vant oss vid att alltid se (max i skattad data 1/4 tex, sedan avtagande). Retroaktivt (nu) finns ingen sådan avmattning. (3)
Även antagendet om konstant andel oupptäckta kan diskuteras (de bör öka över tid), men även om vi accepterar det betyder ovanstående att modellen ser en enormt kraftigt avtagande smittsamhet (R0 minskar med faktor 6), som en artefakt av eftersläpningen. (3).
Därav tidiga toppar och låga kumulativa andelar smittade i all scenarier. Parantetiskt kan nämnas att huvudscenariet (3) dessutom är orimligt: Med kända 9 ggr smittsamare än okända skull deras R0 från början varit över 50. (5)
Ingen överraskning, men det blir bakläxa igen. Det skulle vara ärligare att erkänna att det kvantitativa underlaget bara är ett alibi som FHM inte fäster någon vikt vid alls. (6)
Om jag har fått allt om bakfoten uppskattas förstås rättelser!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Martin Bender

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!