YENİ BİR DEVRENİN KAPISINDAYIZ-1
Müslümanlar yeni bir devrin kapısındalar. Bu Hizmeti ele alacağım. Hizmet belki de 3. aşamasındadır. Nedir bu 3. aşama? Alman sosyolog Hans Freyer’in büyük dinler ve cemaatler için yaptığı tespitindeki 3. Aşamayı kast ediyorum.
1. Aşama : Tilmizler halkası. Bu aşamada karizmatik şahsiyetin büyük etkisi vardır. Cemaat üyelerinde güçlü bir imanla bağlılık vardır. Dayanışma ve fedakarlık duygusu en üst seviyededir. Dava ve davete bağlılık noktasında inananlar her şeyi terk etme kararına varabilirler.
2. Aşama: dini önderin vefatı, otorite boşluğu ve kardeşlik cemaati. Bu aşama cemaat için bir dönüm noktasıdır. Zira hayatı boyunca onu yöneten, destekleyen ve taşıyan en önemli unsur aradan çekilmiştir. Bu bazı sorunları beraberinde getirir ama bu durumda onun sıddikleri veya
gayret ve fedakarlıklarıyla temayüz edenler ortaya çıkar diğerleri onların etrafında kenetlerin ve bu aşama geçilir.
3. Aşamaya öğreti, ibadet ve merasimlerin sistemleşmesi ve teşkilatlanma. Bu aşama en önemli aşamadır. İlahiyat çalışmaları yapılır.
Dini metinlerin sürekli yorumu, tertibi ve sistemleşmesi çalışmaları hiz kazanır.
15 Temmuz kumpası, Hizmet Hareketi’ni, lideri henüz haytta iken 3. Aşamaya getirdi diyebiliriz. Şimdi sancı üstüne sancı sistem ve usul bulma çalışmaları var. Olmalıdır da.
Kanaatimce bu sistem bulma çabaları düşünce, anlayış ve inanç boyutunda başlamalıdır. İlk önce Hizmettekilerin bu boyuttaki dağınıklığı giderilmelidir.
Çünkü insanları büyük oranda şekillendiren düşünce ve inançlardır.
Onları iyi veya kötü yönde harekete geçiren, ileriye götüren veya perişan eden anlayışlar, düşünceler ve inançlardır. Kutsi bir kaynağa dayanan, basit, öz ve sade bir şekilde ifade edilen düşünceler daha kolay kabul görür ve kitleleri harekete geçirir.
Mesela, Hizmettekilere muazzam fedakarlıklar yaptıran anlayışın gelişmesi ve yerleşmesinde şu basit terkibin tesiri inkar edilemz. “yaşatmak için yaşamak”
Şimdi düşüncelerdeki karışıklığı gidermek için basit, sade bazı anlayışlar, prensipler veya yaşam biçimleri ortaya konmalıdır
Buna dair bir teklifim var ama evval şunu tespiti etmek lazım. Şimdilerde tarihimizde benzeri görülmemiş bir soy kırıma maruz kalmasına mukabil Türkiye’de hiç bir cemaat Hizmet hareketi kadar insanları harete geçirmedi. Hiç bir sivil toplum örgütü bu kadar güvene mazhar olmadı.
İnsanlar büyük fedakarlıklar gösterdi, paralarını, evlatlarını Hizmete verdi. Bu fedakarlıkların sebebi Hizmet hümanist veya bir iyilik hareketi ya da “demokrasi havarisi” olduğu için değildi. Allah rızası için “nefsimizi ıslah etme ve neslimize sahip çıkma” düşüncesiydi
Dahası iman ve Kur'an hizmetiyle Nam-ı Celil-i Muhammedi'yi afakı alemde şehbal açtırmak idealiydi. Bu Hareketin çıkış noktası budur, bunun üzerinde devam etmelidir.
Şimdi ey Hizmettekiler şu basit ifadeler içindeki prensiplere veya anlayışa ya da hayat felsefesine ne dersiniz?
Yaşın, mesleğin, mevkin ve cinsiyetin ne olursa olsun:
1-Allah, Allah Resulu ve İslamla alakalı bilgiyi DELİLLERİYLE öğren. Çünkü bilgi amelden öncedir
2-Bu bilgiyle amel et. Çünkü bilmeden yapılan bir amel dalalete götürür. Amel ile fiiliyata geçirirken bu bilgiyi,
peygamberimizin “güzel ahlakı tamamlamak üzere geldiğini”n de bilincinde olarak evrensel değerlere sahip bir ahlakı da (ki M.A.H.Ş.E.V. olarak kodlayabiliriz. Yani Mes’uliyet, Adalet, Hürmet, Şefkat, Emanet, Vatandaşlık. Bunların herbirisinin bileşenleri var.
Mesela adalet: Allah’a, nefsine ve insanlara adil ol. Emanet: sözünde durmak, doğru konuşmak, samimi ve sadık olmak. Sadık olmanın tehlikeli olanı vs. Vatandaşlık: faziveni yap, vergini öde meşru vatan müdafasında gerekirse hayatın pahasına yanında ol gibi) realize etmek
3-Delilleriyle öğrendiğin, Ahlakıyla amele döktüğün İslam’a insanları davet et.
4-Bu daveti yaparken karşılaşacağın eza ve cefaya sabret.
Aslında bu Asr suresinden süzülmüş prensiplerdir.
1-“Ancak iman edenler...” kısmı ilk prensibin
2-“Ve salih amel işleyenler...” kısmı ikinci prensibin
3-“Birbirine hakkı tavsiye edenler...” üçüncü prensibin
4- “Sabrı tavsiye edenler...” ise dördüncü prensibin kaynağıdır.
Bunlar, ahlak kısmı hariç bana ait düşünceler değildir. Bunlar çeşitli kaynaklardan derlendi.
Bütün bunların üzerinde de dupduru bir tevhid inancına sımsıkı sarılmak gerekmektedir.
Tevhidle alakalı Selefiye ve Kelamiye'den yaptığım derlememi bir sonraki dizinde paylaşacağım.
2 sene önce Hans Freyer'in üç aşama tesbitini baz alarak "Hizmet hareketi bundan sonra ne yapar" adıyla bir video yapmıştım

2. video bu
https://t.co/Y2w9LmQMZe
3. video

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with sacit arvasi

sacit arvasi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ArvasiSacit

9 Jun
Hapishanede 2 sene boyunca 12 haftalık parenting, ebeveyn, dersi işledim. Katılımcılardan biri bir gün ofisime geldi. Aramızda şöyle bir konuşma geçti.
mahkum(M), Sacit(S)
M-Çocuklarımın annesi(my childeren's mom, demek ki evli değiller) yıllardır çocuklarımla beni görüştürmüyor+
S-(Hiç bir şey söylemeden gözlerine baktım, beden diliyle "pür dikkat seni dinliyorum" mesajı verdim)...
M-3 yoldan başka ailemizle iletişimimiz yok. Mektup, ziyaret ve telefon. (Şimdi email de var) Çocuklarımın annesi ziyaretime gelmiyor, telefonunu ve adresini de değiştiridi.++
S-Ortak arkadaşlarınız var mı? Varsa, onlar yardımcı olabilir mi?
M-(Lafı ağzıma tıkadı) işe yaramıyor, işe yaramıyor. (Sonra gözleri doldu, bir müddet sessizce bekledi) 12 sene sonra çıkıyorum, çocuklarım büyümüş olacaklar. "Yıllarca bizi neden aramadın derlerse ne yapacağım?++
Read 8 tweets
30 Apr 20
BİZİM İÇİN ASIL TEHLİKE BUDUR VE BU TEHLİKENİN ÇANLARI ÇALIYOR-1
Bu yazıda muhataplarım genel olarak İlayı Kelimetullah için yurt dışına çıkanlar, özel olarak da Hizmet Hareketi’dir. Kitabın ortasında başlayacaksam:
Türkiye’de aile, okul, cami hatta TV programlarıyla temel dini bilgileri –iyi-kötü- veriliyordu. Bu bilgiler, akaid olarak umumiyetle Maturidi, amel olarak da Hanefi idi. Türkiye’deki cemaatlerin neredeyse tamamı -buna Hizmet de daildir- bu temel bilgiler üzerine inşa yapıyordu
Mesela günlük olarak Türkiye’nin her yerinde evlerde binlerce sohbet ile muazzam bir eğitim faliyeti yapan Hizmetteki hocaların didaktik bir şekilde akaid konularını işlediğini zannetmiyorum, buna belki ihtiyaç da yoktu o zamanlar. Veya o ihtiyaç hissedilmiyordu.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(