My Authors
Read all threads
1-
#رشتو
معرفی کتاب #میکادونامه مثنوی حماسی در ستایش ژاپن، سروده شده در سال 1284 هجری خورشیدی
پس از جنگ‌های ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه قاجار و جدا شدن بخش‌هایی از ایران طی- معاهده_گلستان و معاهده_ترکمان‌چای، روسیه در نظر ایرانیان به دشمنی قدرتمند و شکست‌ناپذیر تبدیل می‌شود.
2- در سال 1283 جنگ‌های ژاپن و روسیه آغاز می‌شود که به پیروزی ژاپن و امضای معاهده پورت‌اسموث می‌انجامد. ایرانیان در روزنامه‌های ‌فارسی‌زبان آن دوره می‌خوانند که جزیره‌ای کوچک به نام ژاپون که به «مملکت شمس طالع» مشهور است نیروی دریایی روسیه را نابود کرده و دلگرم و امیدوار می‌شوند.
3- بسیاری از روشنفکران ایرانی درباره این جنگ می‌نویسند، اما در این میان، شاعری گمنام و مشروطه‌خواه به نام حسینعلی تاجر شیرازی در عرض دو ماه مثنوی حماسی بلندی درباره جنگ‌های ژاپن و روسیه مشتمل بر دو هزار بیت در بحر متقارب (وزن شاهنامه) می‌سراید و نام آن را میکادونامه می‌گذارد
4- ( #میکادو در زبان ژاپنی قدیم به معنای امپراطور است). حسینعلی شیرازی که احتمالاً از طریق روزنامه حبل‌المتین که در هند منتشر می‌شد با ژاپن آشنا شده است، جزئیات بسیاری را درباره ژاپن و جنگ این کشور با روسیه بازگو می‌کند.
5- او در آغاز مثنوی خود پس از ستایش باری‌تعالی و ذکر نام پادشاهان پیشدادی ایران، به اصلاحات دوران مِی‌جی در ژاپن می‌پردازد و بر نقش علم و دانش در پیشرفت کشور ژاپن تأکید می‌کند. بعد به ذکر نبردهای ژاپن و روسیه می‌پردازد.
6- او تمامی جنگ‌ها را با ذکر جزئیات دقیق، شامل تاریخ‌ها (همه به هجری قمری)، فرماندهان دوطرف، استراتژی‌ها، نتیجه جنگ، میزان خسارات و تلفات و غیره به تصویر می‌کشد. حتی مفاد معاهده پورت‌اسموث نیز به طور کامل در قالب مثنوی بیان شده است.
7- یکی از جذابیت‌های این کتاب ذکر تعداد زیادی از اسامی خاص ژاپنی، روسی، چینی، کره‌ای و اروپایی در قالب شعر فارسی است. شاعر از فرماندهان نظامی ژاپن نام می‌برد و آن‌ها را مانند پهلوانان شاهنامه می‌ستاید.
8- نام برخی فرماندهان و سپهسالاران ژاپنی که در کتاب آمده:

هِی‌هاچی‌رو توگو (東郷平八郎): توگو/توغو
ماره‌سوکه نوگی (乃木希典): نوگی/نوغی/نوگو
ایوائو اویاما (大山巌): اویاما
یاسوکاتا اوکو (奥保鞏): اوکو
میچی‌تسورا نوزو (野津道貫): نادژو/نودزو
تامه‌موتو کوروکی (黒木為楨): کروکی
9- #حسینعلی_تاجر_شیرازی مانند بسیاری از روشنفکران دوره #قاجار دلیل پیشرفت #ژاپن را #مشروطه، قانون و عدالت می‌داند:
چو مشروطه شد پایه سلطنت
فزونی دهد مایه سلطنت
ز مشروطه‌گی گشت ژاپون بزرگ
که شد چیره بر همچو خصمی سترگ
10- او آرزو دارد مردم ایران نیز راه مردم ژاپن را طی کنند و از آن‌ها بیاموزند:
نه ما کم ز ژاپون و آن مردمیم
چرا در ترازوی عزت کمیم؟
شاعر با این که نظری بسیار منفی به روسیه دارد، انگلیس و آمریکا را در کنار ژاپن می‌ستاید زیرا معتقد است این کشورها بر مدار مشروطه و عدالت حرکت می‌کنند.
11- میکادونامه نخستین بار دو سال بعد از سرایش یعنی درسال 1286 در کلکته چاپ شد و حدود صد سال بعد مؤسسه پژوهشی #میراث مکتوب در قالب مجله #آیینه_میراث این اثر را با همکاری دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا و به اهتمام علی میرانصاری پس از تصحیح و افزودن تصاویر و فهرست اعلام منتشر کرده است
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ayat Hosseini

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!