Discover and read the best of Twitter Threads about #ژاپن

Most recents (3)

#رشتو

1- امروز 25 نوامبر پنجاهمین سالگرد خودکشی #یوکی‌ئو_می‌شیما نویسنده مشهور و جنجالی ژاپنی است. در چنین روزی می‌شیما با چهار تن از شاگردانش فرمانده یک پادگان نظامی را گروگان گرفت و پس از انجام یک سخنرانی پرشور برای سربازان هاراکیری کرد.

فیلم باقی مانده از آن حادثه ⬇️
2- می‌شیما سخت دلبسته فرهنگ و تاریخ #ژاپن، هنر و زیباشناسی ژاپنی و نهاد امپراطوری بود و در فضای بعد از جنگ، از انحلال ارتش، گسترش دموکراسی غربی، گلوبالیسم و نفوذ کمونیسم در بین جوان‌ها بیمناک بود و همیشه می‌کوشید جوانان را با سنت‌ها و ارزش‌های ژاپنی و شینتویی آشنا سازد و آشتی دهد ImageImageImageImage
3- می‌شیما برای رسیدن به اهدافش، علاوه بر نویسندگی، فعالیت اجتماعی و سیاسی هم می‌کرد. یک گروه میلیشیای غیرمسلح با نام «انجمن سپر» تأسیس کرده بود و آنجا به جوانان تعلیمات فکری و ورزشی-رزمی می‌داد. چهار جوانی که روز گروگان‌گیری و خودکشی همراهش بودند از اعضای همین انجمن بودند. ImageImageImage
Read 7 tweets
1-
#رشتو
معرفی کتاب #میکادونامه مثنوی حماسی در ستایش ژاپن، سروده شده در سال 1284 هجری خورشیدی
پس از جنگ‌های ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه قاجار و جدا شدن بخش‌هایی از ایران طی- معاهده_گلستان و معاهده_ترکمان‌چای، روسیه در نظر ایرانیان به دشمنی قدرتمند و شکست‌ناپذیر تبدیل می‌شود.
2- در سال 1283 جنگ‌های ژاپن و روسیه آغاز می‌شود که به پیروزی ژاپن و امضای معاهده پورت‌اسموث می‌انجامد. ایرانیان در روزنامه‌های ‌فارسی‌زبان آن دوره می‌خوانند که جزیره‌ای کوچک به نام ژاپون که به «مملکت شمس طالع» مشهور است نیروی دریایی روسیه را نابود کرده و دلگرم و امیدوار می‌شوند.
3- بسیاری از روشنفکران ایرانی درباره این جنگ می‌نویسند، اما در این میان، شاعری گمنام و مشروطه‌خواه به نام حسینعلی تاجر شیرازی در عرض دو ماه مثنوی حماسی بلندی درباره جنگ‌های ژاپن و روسیه مشتمل بر دو هزار بیت در بحر متقارب (وزن شاهنامه) می‌سراید و نام آن را میکادونامه می‌گذارد
Read 11 tweets
١/کشورهایG7 و رشد منفی پایدار #جمعیت موازنه ابرقدرتی را در دهه آینده تغییر خواهد داد. Image
٢/از سال ٢٠٠٠ میلادی آمار مرگ و میر از تولد در #ژاپن فاصله گرفته است و با ترند قابل توجهی این مسیر پایدار است
٣/همچنین #اروپا به شکل شدیدتر در مسیر اضمحلال تمدنی و رشد منفی جمعیت گام بر می‌دارد و بر اساس پیش بینی جمعیت شناسان ظرف دهه های آتی توسط شرقی ها و اهالی #خاورمیانه و ترک‌ها تسخیر فرهنگی و جمعیتی خواهد شد
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!