Dokładniej chodzi o administracyjną karę pieniężną nakładaną na właściciela pojazdu, jeżeli nie można bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia ustalić tożsamości faktycznego sprawcy. Właściciel może dochodzić zwrotu kary od faktycznego sprawcy wykroczenia lub złożyć odwołane... ⬇️
... w trzech przypadkach. Mianowicie:
1) uprawdopodobni, że pojazd był używany wbrew jego woli, a on sam nie mógł w sposób racjonalny przeszkodzić w tym używaniu, ⬇️
2) przedstawi umowę najmu pozwalającą na ustalenie, kto w dacie zdarzenia był najemcą tego pojazdu,
3) przedstawi dowód odciążający lub oświadczenie, z którego wynikało będzie, że w dacie badanego zdarzenia nie był już właścicielem lub posiadaczem pojazdu. ⬇️
Już w 1993 r. sprawę tę badał niderlandzki SN i stwierdził, że taka konstrukcja jest zgodna z art. 6 ust. 2 EKPC i zasadą domniemania niewinności. Wyważył dwa rodzaje argumentów. ⬇️
Z jednej strony:
– naturę ruchu drogowego i wynikający z tego fakt częstego łamania przepisów,
– ograniczoną możliwość zatrzymania sprawcy wykroczenia,
– interes publiczny wyrażający się w konieczności zapewnienia, by sprawcy wykroczeń byli pociągani do odpowiedzialności. ⬇️
A z drugiej:
– okoliczność, że w zdecydowanej większości przypadków sprawcą wykroczenia jest właściciel pojazdu,
– regulacje pozwalające właścicielowi sprzeciwić się wymierzonej karze,
– możliwość uzyskania od faktycznego sprawcy kosztów kary na drodze cywilnej, ⬇️
– niewielką wartość kary pieniężnej.

Wykroczenia drogowe karane są w Niderlandach na drodze administracyjnej i nie są uwzględniane w żadnym rejestrze mającym charakter karny. ⬇️
Jednocześnie właściciel ma aż 6 tygodni na odwołanie od momentu doręczenia decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

Oczywiście z punktu widzenia art. 6 EKPC nie ma znaczenia czy dolegliwość ma swoje źródło w mandacie, wyroku czy decyzji administracyjnej. ⬇️
W orzeczeniu z dnia 19 października 2004 r. w sprawie Falk przeciwko Niderlandom (skarga nr 66273/01), ETPC przyjął, że zasada domniemania niewinności nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczone domniemaniami faktycznymi lub prawnymi. ⬇️
Konwencja wymaga jednak, by domniemania te były ustanowione w rozsądnych granicach, z uwzględnieniem charakteru danego czynu i zachowaniem prawa do obrony. Tym samym, podobnie jak niderlandzki SN, ETPC nie stwierdził naruszenia art. 6 ust. 2 EKPC.⬇️
W 2019 r. zagadnieniem tym zajmował się też TSUE – co ciekawe, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne polskiego sądu. W wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r., Centraal Justitieel Incassobureau (Uznawanie i wykonywanie kar pieniężnych), C‑671/18, EU:C:2019:1054, TSUE stwierdził, że ⬇️
jednym z wymogów prawa do skutecznej ochrony sądowej są gwarancja faktycznego oraz skutecznego doręczenia orzeczeń oraz istnienie wystarczająco długiego czasu do przygotowania i wniesienia skargi na te orzeczenia. ⬇️
TSUE uznał, że termin 6 tygodni jest wystarczający, aby zainteresowany mógł zdecydować w sprawie wniesienia ewentualnego środka zaskarżenia od orzeczenia nakładającego karę pieniężną i przygotować swoją obronę. ⬇️
W ślad za ETPC, TSUE uznał również, że możliwość odwołania nie narusza unijnej zasady skutecznej ochrony sądowej. ⬇️
Komentarz ode mnie: Zwróćcie uwagę, że kwestia wykroczeń drogowych (w tym mandatów z fotoradarów) jest niezwykle ciężko uchwytna z punktu widzenia prawa do obrony. Jak prawie 30 lat temu wskazywał niderlandzki SN, sama natura ruchu drogowego i trudności w ściganiu sprawców ⬇️
Mogą uzasadniać istnienie takiego domniemania, że to właściciel pojazdu domyślnie odpowiada za sprawstwo. Jednak zwróćcie uwagę, że tego nie rozciąga się na wszelkie zachowania stanowiące wykroczenia, jak również, że właściciel ma pełne prawo do obrony i 6 tygodni na odwołanie.⬇️
W przypadku projektu #MandatPlus to jest tak nieudolnie skonstruowane, że chwytanie się argumentów z innych systemów prawnych (znane w środowisku Solidarnej Polski) tylko potwierdza, jak ułomny mechanizm chce się zaproponować. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. [koniec]

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Patryk Wachowiec

Patryk Wachowiec Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PatrykWachowiec

11 Jan
To jeszcze ja wtrącę dwa grosze ws. projektu o wykroczeniach. Część twierdzi, że policjant nadal będzie musiał udowodnić przed sądem winę sprawcy. Nadto, obecnie przyjęcie mandatu właściwie jest równoznaczne z brakiem możliwości jego podważenia przed sądem. Zgoda, ale... ⬇️
Sam fakt, że to ukarany ma inicjować postępowanie przed sądem i skarżyć mandat, który jest wykonalny z chwilą nałożenia oznacza, że mamy do czynienia z odwróceniem relacji państwo-obywatel w kontekście domniemania niewinności. ⬇️
Jakie dowody, jeśli nie te na swoją niewinność ma wskazywać ukarany w odwołaniu do sądu? Jeszcze jest to na tyle perfidnie skonstruowane, że musi on przedstawić wszystkie dowody, o których ma pojęcie. ⬇️
Read 7 tweets
1 Jan
[WĄTEK] Za Konstytucyjny.pl: WSA w Opolu w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Sanepid na zakład fryzjerski, w związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem RM:
🔹 RM nie wprowadziła stanu klęski żywiołowej, zatem dysponuje tylko zwykłymi środkami konstytucyjnymi i nie może ograniczać konstytucyjnych praw i wolności rozporządzeniami
🔹 ustawa nie wprowadzała ograniczeń praw i wolności ale delegowała te kwestie do uregulowania rozporządzeniem RM, a delegacja ta pozbawiona jest wytycznych, wymaganych przez art. 92 Konstytucji
Read 14 tweets
30 Dec 20
Komunikat przed zgromadzeniem zaplanowanym na 31 grudnia 2020 r., godz. 19:30 na Rondzie ONZ w Warszawie. Image
Przypominam, że organizator i przewodniczący zgromadzenia mają obowiązek zapewnić jego przebieg zgodnie z przepisami prawa. Każdy zainteresowany uczestnictwem w zgromadzeniu będzie mógł zatem wziąć w nim udział, o ile nie przekroczy to limitu 5 osób, włącznie z przewodniczącym. Image
Zastrzeżenie to nie dotyczy oczywiście przedstawicieli mediów i służb, którzy nie biorą udziału w zgromadzeniu.
Read 4 tweets
6 Jul 19
Jesteśmy pierwszym krajem wobec którego:
– zastosowano procedurę z "Nowych ram na rzecz praworządności"
– ustalono karę 100 tys. euro za niewstrzymanie wycinki Puszczy Białowieskiej
– uruchomiono artykuł 7
– zawieszono "reformę" SN
– TSUE uznał naruszenie zas. niezależności sądów
Ad. 1. "Nowe ramy na rzecz praworządności" to procedura poprzedzająca uruchomienie art. 7 TUE. Komisja wydała w stosunku do Polski jedną opinię i 4 zalecenia, dotyczące m.in. TK, SN, KRS czy sądów powszechnych. Ani jedno nie została zrealizowane.
Ad. 2. Po raz pierwszy w historii TSUE uznał, że może nałożyć karę pieniężną za niezastosowanie się do środka tymczasowego. Minister Szyszko za nic miał sobie postanowienie TSUE, więc trybunał zagroził karą 100 000 euro dziennie (!) za niewstrzymanie wycinki.
Read 6 tweets
12 Nov 18
As on 19 October the interim relief regarding law on the Supreme Court has been ordered (C-619/18 R), Polish authorities have up to 1 month to inform the Commission on all measures adopted to comply with the relief. Here's a brief state of play 1/18
Immediately after the interim measure has been granted, the First President of the SCt summoned all 22 judges affected by new laws. 2/18
A few hours before the same decision had been held by the First President of the Supreme Administrative Court (SAC) as the questioned laws apply directly to judges of this court (i.e. forced retirement and arbitrary prolongation proceedings). 3/18
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!