@aajtak @mausamii2u 1/n.यह सही है।कपड़ों के पहनावोंसे इंन्सान संस्कारित नही‌ होता।फिर,किससे संस्कारित होता है?सिनेमासे होता है?जया बच्चनजी!
सिनेमा वालोंने तो काफ़ी ‌हदसोंसे इंन्सानोंपे‌ गलत संस्कार ‌किये‌ है।
मराठीमे‌ एक कहावत‌ है। "पोवळ्यासंगे ढवळा बांधला, गुण नाही पण वाण लागला"
६०मिलियन साल पहेले,
@aajtak @mausamii2u 2/n.बंदरसे पैदाहुआ(evolved)जानवर, अभितक
लाख कोशिशों के बादभी;बिना पुछ,सिंग,खतरनाक दांत और नाखुन; एक बदतर जानवर है।
कुदरत ने‌ सिर्फ़ इंन्सान को,मेहनत‌ करनेकेलिये
बेहतरीन बदन दिया,पर वो जानवर होनेकी वजहसे
आलसी, कामचोर,दुसरोंकी मेहनत पे जीता है।
उसमे‌ पहेला नंबर‌ कलाकार और क्रीडापटू
@aajtak @mausamii2u 3/n.येगुण तो इंन्सान समेत सब जानवरोंको दिये
है।(AnimalsCircusजरूर देखी होंगी,उनको
ऐषोआरामासे जीनेकेलिये पैसा नही लगता।)
कलाकारोंको‌,ऋषियोंने गावके‌सीमाके बाहर‌ हकाल
दियाथा।उनको‌ कौन,कब,अंदरलाके‌, कला-क्रिडाओंका,धंदा चालुकिया?सब पहेले, कहीबार बताचुका हु।
इनकेबादआतेहै,पालिटिशियन्स,
@aajtak @mausamii2u 4/n.धर्मवाले,धंंदेवाले,दलाल और आखरी
इंनसबको हेल्पकरनेवाले बुध्दीजीवी।
बुध्दीजीवीतो ब्राम्हण है।चाहे उनका नाम आठवले, अंबेडकर,पासवान‌ हो।ऋषियोंने इनसबको बस जीनेका साधन,रोटी,कपडा और मकान;ना कोयी
लग्झरी,दीथी।
उन जमानोमे खेतीमे मेहनत करनेवालोंको, अहमियतथी।
अभि दुनिया उलटी होगयी है।
@aajtak @mausamii2u 5/n.आप किसको संस्कारोंके बारेमे बात करनेका
कोयी हक ही नही है। @JayaBachchan
कुदरतने,या भगवानने कहो,आजतक किसको कपडे
पहेनाकर जन्म नही दिया है।
फिर कपडे पहेननेका मकसद कमदिमागवाले नही
समझ पायेंगे। लोगोंको लूटके डिझायनर‌ क्लोद्ज
क्या,जरुरी है।
पैसा कौन निर्माण करताहै। उसके उपर कौन
हक
@aajtak @mausamii2u @JayaBachchan 6/nजताता है।
समझनेकेलिये,पहेले इंन्सान बनो!
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpeciesFromEarlyExtinction
Due To, Increase In Population Of
HumanAlike Meanest Animals On This
Planet. May be because you wrong nurturing (संस्कार) for thousands of years

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kishor Kochrekar

Kishor Kochrekar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Human_oneness

20 Mar
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 1/nLavishजगणं हा शुद्ध जनावरांचागुण.
त्यांच्या शारीरिकअक्षमतेमुळे सीमितअसतो.
तोचगुण ज्या६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासून उत्क्रांतझालेल्या, सस्थनम्हणूनवर्गिकरणकेलेल्या,मनुष्य
जनावरांनीInheritकेलाआहे तीमनुष्यसद्रुष्य जनावरे दुसऱ्यांच्याश्रमांवरजगत हाच प्रश्ण विचारणार.त्या जनावरांत
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 2/n.प्रामुख्यानं मोडतात,राजकारणी, धर्मकारणी, नाचुन,गाउन,खेळुन आपल्या ऐषोआरामात जगण्यासाठी पैसे कमावणारे,ह्यासर्वांचा धंदा करणारे,त्यांचे दलाल किंबहुना दलाली करतच जगणारे(A.I.चाMisuseकरत,निर्माण केलेली
सर्व ‌Apps काय आणि ‌कशाकरता आहेत हे जर
ध्यानात येत नसेल तर???धन्य आहे!
OneGenome
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 3/n.OnenessConcept,ToSaveLast&The
BestEverPossible HumanSpecies From
EarlyExtinction
लोकहो!मी कुणालाही दोष देत नाही
"मी"चं अज्ञान,लाखोवर्षांचे झालेले चुकिचे संस्कार
ह्या‌ सर्वांला जबाबदाऱ आहेत
पण आजचं सायंन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या ज्ञानामुळे
सत्य समझुन घेउन,मानवसमाज पद्धतीत अमूलाग्र
Read 8 tweets
20 Mar
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 1/n मुलीवापरत असलेल्या फाटक्याजीन्सबद्धल?
नकोत्या निरर्थकविषयावर पांजापांजकरत
A.I.चाMisuse,Tweetrच्या CEO/Major Shareholdersना मालामालकरत रहाण्यापेक्षा
एक मद्ध साधू
पैशैवाल्यांच्या पोरिंनी नव्या जीन्स गरीबांना वाटाव्या
आणि फाटल्यावर परत मागुन आपल्या फ्याशनची
हौस भागवावी.जगामद्धे
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 2/nअसंख्यIssues,Problemsमनुष्यम्हणून
आपल्यालाSolveकरायचेआहेत
मुळात निसर्गानं,हवंतर देवानंम्हणा!मनुष्यासह
कुणाला कपडेघालून जन्म दिलाआहे?
मग शेतकऱ्यांनी जमीनमशागतकरत त्यांचे‌श्रम, महत्वाचंपाणी,असं तुम्हीच मोजा कीती अपव्यय
होतोआहे.ह्यांचा सदुपयोग झाला तर जे अन्न निर्माण
होईल त्याने
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 3/n.असंख्य भुकबळींचे प्राण वाचतील.ह्या Only,Unique,InhabitablePlanetEarthवर
६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियनवर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेला,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेला,मेंदुपेक्षा,सुपेरियरशारीरिकक्षमता
असलेला एकमेव,आपल्या Disposalलाआहे
हेजर स्वतःला सुशिक्षितसमजणाऱ्यांच्या ध्यानात
Read 10 tweets
19 Mar
@INCIndia 1/n.अच्छिबात‌है।
पर जवाहरलालनेहरुजीने अपनि‌ वाईफ कमलानेहरु जब टी.बी.से झुंझरहीथी तब प्रागके कहीदूर
टी.बी अस्पतालमे भरतीकरके‌ हमेशाकेलिये
भुलादियाथा।येसच‌ है?
m.facebook.com/story.php?stor…
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpeciesFromEarlyExtiction
Because Of
@INCIndia 2/n.यहाहै वोस्टोरी।क्यासचहै?
m.facebook.com/story.php?stor…
BecauseOf IncreasingPopulationOf
HumanlikeAnimals(Politicians,Bigotry, Fanatics)And
Majority's Involvement-In
AndEncouragementToBusinessOf Arts&Sports.InsteadOfLabourWork,
TheMainFactThatDevelopedThisWorld
AndNatureEndowedUpon
@INCIndia 3/n.OnlyAnimalEvolvedFromMonkey,60millionsYearsAgo,ClassifiedAs Mammal
EducatedTryToUndersand
ThisBestHumanSpeciesIsAtOur
Disposal,After640MillionYears,
WeAppearedOnThisOnlyHabitable(For
Humans')PlanetEarth
CanAnyLiterateThink&Imagine?
IfThere IsNoSuchThingAs Instinct Of Survival
Read 5 tweets
17 Mar
@SarkarnamaNews 1/n.तुम्हीचबनवलाय मानवीसमाजात दमडिचीही
किंमतनसलेल्याला,पैसेवाला!आणि ते‌ही
पोटालादेणाऱ्या कष्टकरी(७/१२उताऱ्यावरीलनव्हे,
जे आमदार,खासदारांपैकी९०%अधिक ईतर राजकारणी,धर्मकारणी,नाचुन,गाउन,क्रिकेट वगैरे
खेळून कमवलेला बेहिशोबीपैसा,व्हाईट करतात)
तर खऱ्या शेतकऱ्यांच्याआत्महत्येला कारणीभुत
@SarkarnamaNews 2/n.होउन!
ऋषीसत्ताकपद्धतीत समाज खराब‌होउ नये‌ म्हणून कलाकारांना गावाच्यासीमेबाहेरहाकलूनदिलेहोते.
निसर्गानं कला,क्रिडाTalentमनुष्यासह सर्व जनावरांना दिलेआहे.बाकिच्यांची शारीरिक अक्षमताआडवीयेते,AnimalsCircusपाहिलितना?
शस्त्रांची ताकद ध्यानातयेताच,औरंगजेबकाही
पहिलानव्हे!
राजेशाहीला
@SarkarnamaNews 3/n.,जीसुरुवातझाली तीआजतागायत
मानवीसमाजपद्धतीला रसातळालान्हेणारी!
दमडिचीहीकिंमतनसलेले,"रत्न"
आणि रत्नमोलाचे?
अशीसमाजपद्धतीं जास्तकाळटिकेल?
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpecies,FromEarlyExtinction
Majorityमनुष्यसद्रुष्य जनावरांच्या डोक्यावरुन
जाणारा
Read 4 tweets
17 Mar
@MiLOKMAT 1/nहेसर्व गुगलवर(पैश्यांसाठी)वयातयेणाऱ्या मुलांनाअसलेल्याPornFilmsचाEasyAccess. सिनेमातनट्यांनी(पैश्यासाठिच)दिलेलेबोल्डसीन्स,
आपल्याला ईझीपैशासाठी सिनेमातकाममिळावी म्हणूनमिडियारिपोर्ट्सकडुनआपल्याबोल्डफोटोजच्या केल्यागेलेल्याजाहिराती;अश्याअनेकगोष्टीकारणीभुत
आहेत
Sex ह।निसर्गातिल
@MiLOKMAT 2/n.सर्वात महत्वाचा भाग.Reproduction ही निसर्गाची गरज,आपल्या Organisms Replacementसाठी.इथं निति,अनिति असाकाही
भाग नसतो.Polygamyहा सर्व जनावरांच्या जिवनाचा भाग आहे.आणि मनुष्य हे लास्ट इव्हाल्व्हड जनावर आहे.निसर्गात क्वचीत माणुस जन्मतो.त्यांनी नितिमत्ता आणली
@MiLOKMAT 3/n.वर पाहिलित‌ पैशासाठी XXXगिरी!
पैशासाठी माणुस नावाची जनावरे‌ काहीही करायला
तयार आहेत
दुर्देवआहे ह्याOnly InhabitablePlanetEarth
वरील जीवनाचं;की६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियन
वर्षापूर्वी माकडापासूनउत्क्रांतझालेलीही,आजपर्यत ची हीLast&TheBestEverPossibleSpecies
निर्बुद्धHumans(?)च्या
Read 5 tweets
11 Mar
दहावर्षमैदानगाजवलेली राष्ट्रीयस्तरावरील व्हॉलीबॉलपटूबनलीप्लंबर! lokmat.news18.com/sport/national…
@ChristyDiyas
मुलीमीतुझ्याचनव्हेणण साऱ्याजगाच्याबापासारखा‌आहे बापालाचसर्व कुटुंबाचीकाळजीनिसर्गातीलएकमेव६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासूनउत्क्रांतझालेल्यासस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेल्याएकमेवमनुष्याला
2/n.PhysicalAbilityदिली,ज्यामुळे माणसां?ची ‌पोटं भरतात{(शेतात कष्ट करणारे शेतकरी,)नूसते ७/१२उताऱ्यावरनावंअसुन,कष्टकरीऱ्यांनालुटत ऐषोआरामात जगणारे राजकारणी, धर्मकारणी, नाचणारे,गाणारे, खेळणारे,कुठलाही इश्यु धंधा म्हणून करणारे निचोत्तम मनुष्य सद्रुष्य जनावरे नव्हेत}.तसेच ईतर कष्टकरी
3/nज्यांच्या शारीरिकश्रमांनमुळे‌ आपल्याला
घरे,घरात नळालापाणी,कुकिंगग्यास,वीज
त्यामुळेंअनेकसुविधा
हे‌सर्वमानवीसमाजाची"जीवनरेखा"आहेत
आणिWorkingAsPlumberतुहीत्यातीलएक.
I RespectYouAndAllSuchWorkingPeople🙏,तुम्हिच निसर्गाचा,हवंतर देवाचा म्हणा,मान राखताय.बाकिचे;मनुष्यसद्रुष्यजनावरे
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!