🧵چند روز پیش از سوی دادسرای نظامی ابلاغیه‌ای به خانواده‌های شاکی #PS752 در ایران ارسال شده است که برای اعتراض به آن ده روز مهلت دارند. طبق این ابلاغیه:

1.برای ده نفر بی نام و نشان قرار جلب صادر شده است.
2.دادگاه در مورد شکایت خانواده‌ها از پزشکی قانونی خود را صاحب صلاحیت ندانسته است.
3.برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. ابلاغیه در این مورد از عبارت "مشتکی عنهم" استفاده کرده است و
می‌توان حدس زد همان کسانی باشند که مسوولیت انجام این جنایت را جلوی چشم میلیون‌ها نفر به عهده‌ گرفته‌اند.
مراجعه‌ی وکلای خانواد‌ها برای مطالعه‌ی پرونده، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی ها و اظهارات متهمین و یافتن نام آن‌ها به جایی نرسیده است اما اعتراض را ثبت کرده‌اند و
در حال تهیه‌ی لایحه‌ای به منظور اعتراض هستند. در حالی که دو هفته است کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است قاضی در محل کار خودش حاضر نمی‌شود، می‌گویند پرونده‌ی محرمانه‌ی سری را با خود به خانه برده است، و
نام کسانی که حکم جلب برای شان صادر شده است و نام کسانی که قرار منع تعقیب گرفته‌اند بر خلاف قانون که باید با جزییات در ابلاغیه بیاید، همچنان نامشخص و نامعلوم است.

در روزهای اخیر هم فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده‌ها به دریافت غرامت شدت گرفته است.
انجمن خانواده‌ها و اعضای آن بارها و بارها اعلام کرده‌اند که "کشف حقیقت" و "اجرای عدالت" مهمترین خواسته‌ها هستند و بحث غرامت هیچ اولویتی برای خانواده‌ها ندارد. برگزاری دادگاه نمایشی و فشار آوردن به خانواده‌ها برای دریافت غرامت خواسته‌های اصلی را تغییر نخواهد داد و
تا حقیقت این جنایت روشن نشود و آمرین و عاملین آن مجازات نشوند هیچکس غرامتی را از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت.

#PS752justice
#PS752
#دادخواهی
#هواپیمای_اوکراینی

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with PS752justice

PS752justice Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!