'نقش جهانی آیین های ایرانی '
قسمت سوم ""آیین مانی""

آیین مانی سومین آیین جهانی بود که ایران به دنیای کهن ارمغان داد.این آیین که از نظر محتوای خود عمیق ترین همه ادیان باستانی است،و در آن نقش سنتی فرهنگ ایرانی در ترکیب اندیشه ها و فرهنگ ها بیش از هر جای دیگر جلوه میکند،آمیخته ای⬇ Image
است از سه اندیشه زرتشتی و بودایی و مسیحی که با اندیشه های ایرانی مانی ترکیب شده است،و همین در آمیختگی موفق بود که گسترش بی‌سابقه این آیین را،درظرف مدتی کوتاه، به سرزمینهای پهناوری از چین گرفته تا اسپانیا بدنبال آورد،و پایداری آنرا، علیرغم سرکوبگریها و دشمنی هایی که از نظر شدت و⬇
خشونت در هیچ آیین دیگری درتاریخ جهان نظیر ندارد،باعث شد.به نوشته شارل پوئش محقق سرشناس فرانسوی در دایره المعارف اونیورسالیس،گسترش آیین مانی چه از نظر زمانی وچه ازنظر مکانی از شگفتی های تاریخ است، زیرا این آیین با اینکه کمترین نیروی نظامی یا سیاسی را پشتوانه خود نداشت و با اینکه⬇
درست بالعکس همه قدرتهای موجود چه در خود ایران و چه درامپراتوری روم و امپراتوری اسلام و اروپای عصر مسیحیت به دشمنی درحد اعلی سرکوبگرانه ای با آن برخاستند هزار و دویست سال،از قرن سوم تا قرن پانزدهم میلادی در سرزمینها وجوامع مختلفی از اقیانوس اطلس گرفته تا کرانه های خاوری اقیانوس⬇
کبیر بصورت نیرویی پویا و ریشه دار به تحرک خود ادامه داد،و حتی امروز نیز بازتابهای آن را در زمینه های گوناگونی از تمدن بشری،چه در مشرق و چه در غرب میتوان یافت. آیین مانوی در سده سوم مسیحی،چهار قرن پیش از ظهور اسلام،در ایران ساسانی توسط مانی (ک بیرونی و این الندیم اورا یکی از ⬇ Image
نوادگان پادشاهان اشکانی دانسته اند)بنیانگذاری شد.براساس معتقدات مانوی،در نوروز سال ۲۴۲میلادی فروغی که به اعتقاد مانی درهنگام تولد مادی هر انسانی از قالب زمینی او جدا میشود تا پس از مرگ او دوباره به وی بپیوندد،بصورت فرشته ای بدو خبر داد که وی برای ابلاغ پیام آیینی نو برگزیده شده⬇
است،وی فعالیت مذهبی خودرا که ۲۳سال ادامه یافت باسفرهای ممتد به هند و سوریه و مصر و بخصوص در داخل ایران آغاز کرد که در مراحل نخست بانظر مساعد دربار ساسانی همراه بود،ولی بعدا با مخالفت شدید موبدان زرتشتی مواجه شد و با کارشکنی های آنان مانی ب زندان افتاد و سرانجام کشته شد و کالبدش⬇
را بدار آویختند.ولی آیین مانی که بر پیکار جهانی و ابدی نور و ظلمت تکیه داشت و(آیین فروغ)نامیده میشد با مرگ او متوقف نشد،بلکه گسترشی چنان فراگیر یافت که از جانب خاوری همه آسیای میانه را تا چین فراگرفت و در داخل پادشاهی پهناور چین تا کانتون در جنوبی ترین بخش کشور راه یافت،وحتی در⬇ Image
سرزمین اویغور مذهب رسمی این پادشاهی اعلام شد،و بموازات آن از جانب باختری به سراسر امپراتوری روم و آفریقای شمالی تا اسپانیای مسیحی گسترش یافت.ولی اینبار،برخلاف آیین ایرانی میترا که در این امپراتوری پذیرفته شده بود،آیین مانی بدلیل آنکه از ایران ساسانی حریف نیرومند امپراتوری رم⬇
سرچشمه گرفته بود و بعکس میتراییسم توسط خود رومیان به امپراتوری راه نیافته بود مورد مخالفت شدید امپراتوران رومی قرار گرفت، چنانچه نخستین حکم سوزانده شدن زنده زنده در آتش ک بعدها بدست دیوان تفتیش عقاید(انکیزسیون)درهمه جهان مسیحی رایج شد در اسپانیا در مورد پریسیلیانوس روحانی عیسوی⬇
متهم به داشتن تمایلات مانوی به اجرا درآمد و اندکی بعد از آن در خلافت اسلامی نیز دسته دسته مخالفان را به عنوان زندیق (عنوانی ک اعراب به مانویان داده بودند) در آتش سوزاندند.با اینهمه چند قرن بعد جنبش های مذهبی و فلسفی بوگومیل و کاتار که (نومانوی) نام گرفتند، از بالکان و ایتالیا و⬇
جنوب فرانسه سر برآوردند و چند قرن پیاپی مبارزه ای چنان سرسختانه با کلیسای کاتولیک سازمان دادند ک پاپ اینوسنت سوم اساساً یکی از جنگهای صلیبی را بجای پیکار با مسلمانان به پیکار با مانویان جنوب فرانسه اختصاص داد!! همانطور ک در رشته توییت های پیشین آورده شده، میدانیم که بسیاری از⬇
احکام اسلام از آیین مانوی اقتباس شده باید درنظر داشت که حتی پیش از سلمان فارسی که خود سابقه مانوی داشت، بسیاری از اندیشه های مانویان در مکه و مدینه شناخته شده بود. (شمس الدین دمشقی)،فقیه معروف قرن هفتم هجری درکتاب نخبه الدهر خود چندین آیه قرآن را که در آنها از دوگانگی⬇
تاریکی و روشنایی سخن رفته و عالم آفرینش صحنه نبرد نور و ظلمت به حساب آمده است و همچنین آیاتی را که در آنها خداوند نور آسمانها و فروغ، فروغ ها توصیف شده (انعام.. ۱،،،،،نور.. ۳۵،،،،بقره... ۲۵۷،،،،مائده.. ۱۶،،،،ابراهیم.. ۱و۵،،،، احزاب..۴۳،،،، حدید... ۹،،،،،،طلاق...۱۱)بازتابی ⬇
نوشته های مانوی میداند.گلدتسیهر بنوبه خود چندین آیه دیگر قرآن راکه بازگو کننده برداشتهای عرفانی مانویان است (توبه..۹،،کهف..۱۸،،محمد..۴۷)ملهم از
متون مذهبی مانوی معرفی میکند.. برای اطلاعات بیشتر به رشته توییت های پیشین مراجعه شود🙏

#دکتر_روشنگر
#نقد_اسلام
#نقد_ادیان
#جاویدشاه

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sepideh

Sepideh Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Javid_rezashah2

14 Sep
""جن و اسلام ""

قرآن از وجود موجودات ناپیدای بنام جن نیز سخن میگوید که شبیه آدمیان آفریده شده اند، ولی بخلاف خود آنها که آدمها را میبینند، آدم ها بدیدن آنها،جز درموارد خاص،قادر نیستند.در قرآن اهمیت خاصی به "اجنه" داده شده،بطوریکه ۴۸ آیه به آنان اختصاص یافته،ولی در دو کتاب
توحیدی دیگر،تورات و انجیل،سخنی از جن به میان نیامده است. اعتقاد ب جن،اعتقادی است که از اسطوره های بابلی به معتقدات اعراب عصر جاهلیت و از آنجا به قرآن و به معتقدات اسلامی راه یافته است.در اساطیر بابلی اوتوکوها(اجنه)موجوداتی ناپیدا بودند که از آتش آفریده شده بودند و ب دو گروه خوب⬇
و بد تقسیم میشدند که هر دوی آنها ارتباط تنگاتنگی با آدمیان داشتند. اجنه خوب که اختصاصاً(شدو)نامیده میشدند حامی و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگی و در عین حال خطرات ناشناخته دیگری بودند که آدمیان بر آنها آگاه نبودند ولی جنیان از این خطرات خبر داشتند. این اجنه در سفر و ⬇
Read 19 tweets
1 Sep
نقش ورقة بن نوفل(پسر عموی خدیجه) و سلمان فارسی در تحقق یافتن رویای محمدبن عبدالله به پیامبر شاهی!

بدون هیچ تردید محمد از برجسته ترین نوابغ تاریخی سیاسی و تحولات اجتماعی بشر است.نه اسکندر،نه سزار،نه ناپلئون و هیتلر،نه امیر تیمور گورکان و.هیچ یک را با وی مقایسه نتوان کرد،همه⬇
آنان ب قوای نظامی و جنگجویان با افکار عمومی ملت خود متکی بودند در صورتی ک محمد بادست تهی و بامخالفت و ترس و عناد محیط زندگانی ب میدان تاریخ قدم نهاد.. طفلی بدون وجود پدر و مادر در خانه عموی خویش زندگی میکند،عمویی رافت و شفقت ولی کم بضاعت،برای اینکه عاطل و باطل نمانده و ب⬇
زندگی او کمکی کرده باشد اشتران ابوطالب و دیگران رابرای چرا به صحرا برده هنگام غروب در صحرا خشک و عبوس مکه تنها بسر میبرد..کودکی باهوش و حساس ک چند سالی بدین گونه روز را ب شب و رنج میبرد..در خاموشی و تنهایی این صحرای بی برکت ک شتران تمام نیروی خود را در گردن میگذارند تا از لای⬇
Read 21 tweets
30 Aug
تسخیر ""مدائن"" توسط تازیان و غنیمت هایی ک از ایران ب علی بن ابی‌طالب و اهل بیتش رسید!!
در سال شانزدهم هجری( 637میلادی)پس از پیروزی تازی ها بر سپاهیان ایران در نبرد قادسیه، عمر به (سعد بن ابی وقاص)دستور داد،مدت دو ماه ب سربازانش استراحت دهد و سپس آنها وارد حیره شدند و⬇ Image
سربازانش الله اکبر گویان،سرزمین های تا رود دجله را بتدریج از نیروهای ایرانی پاک کردند. یزدگرد سوم ب تازی ها پیشنهاد کرد،به شرط اینکه آنها از مغرب دجله پیش تر نروند تمام سرزمین های مغرب رود دجله را ب آنها واگذار کند،ولی تازی ها با اهانت پیشنهاد اورا رد کردند،از یک سو تازی ها با
وجود پیروزی های خود،جرات ورود بر سرزمین های ایران را نداشتند،و از دگر سو،آنها ن برای عبور از روی دجله دارای کشتی بودند و نه اینکه توان ساختن کشتی های بایسته و عبور از رود دجله را داشتند و از اینرو برای مدتی در جلگه های رود فرات و دجله برجای ماندند.چون توقف به درازا انجامید، در ⬇
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(