شواهد تاریخی گذارهای دمکراتیک
موفقیت آمیز از رژیمهای تمامیت
خواه/توتالیتر

فرایند گذار از رژیمهای توتالیتر/دیکتاتوری به سیستم دمکراتیک دارای ویژگی
هایی ست و سوال مهم اینست که آیا این ویژگی ها برای کشور های متفاوت،
یکسان است یا خیر. آیا ویژگی ها برای دیگر کشور ها کمک کننده است؟
@threadreaderapp unroll”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with omid shahnaz

omid shahnaz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @omisha2003

11 Sep
دنباله رشته توییت 3/
شواهد تاریخی گذارهای دمکراتیک موفقیت آمیز از رژیم‌های تمامیت خواه/توتالیتر
چارچوب مفهومی، جمع بندی، و ویژگی های استاندارد تجربه شده درباره گذارهای دمکراتیک
Read 4 tweets
11 Sep
دنباله رشته توییت ۱/
شواهد تاریخی گذارهای دمکراتیک موفقیت آمیز از رژیم‌های تمامیت خواه/توتالیتر
چارچوب مفهومی، جمع بندی، و ویژگی های استاندارد تجربه شده درباره گذارهای دمکراتیک
۲۳/
۵:همیشه وجود دارد و دولت های دموکراتیک باید قاطعانه با این تهدیدها مقابله کنند
۲۴/ (مانند فیلیپین و اسپانیا). پلیس و سرویس های داخلی را از نیروهای ارتش جدا کنید. افسران ارشد که در شکنجه ها و سرکوب های وحشیانه مسئول هستند، را برکنار کنید. قاطعانه تاکید کنید که افسران نظامی فعال، کاملاً از اظهار نظرهای سیاسی و دخالت های حزبی خودداری کنند.و البته این
۲۵/ مهم فرایندی تدریجی است و یک شبه اتفاق نمی افتد.

۶:تدوین قانون اساسی قابل اجرا از طریق یک فرآیند فراگیر: ایجاد یک قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی، یک کار اساسی اما دشوار در عبور از یک سیستم تمامیت خواه و رسیدن به سیستم دموکراتیک است (Democratic Transition)
Read 10 tweets
11 Sep
۱/با سپاس از یاس عزیز که در تهیه این متن یاریگر من بود (رشته توییت ۱)

شواهد تاریخی گذارهای دمکراتیک موفقیت آمیز از رژیم‌های تمامیت خواه/توتالیتر
چارچوب مفهومی، جمع بندی، و ویژگی های استاندارد تجربه شده درباره گذارهای دمکراتیک
۲/فرایند گذار از رژیم‌های توتالیتر/دیکتاتوری به سیستم دمکراتیک دارای ویژگی هایی ست و سوال مهم اینست که آیا این ویژگی ها برای کشور های متفاوت، یکسان است یا خیر. آیا ویژگی ها برای دیگر کشور ها کمک کننده است؟
۳/بیتار و لوونتال در کتاب خود اینگونه پاسخ میدهند که تغییر شرایط از یک سیستم اقتدارگرا به سیستم دمکراتیک، در کشورهای مختلف دارای ویژگی های یکسان میباشد. او در کتاب خود به ده ویژگی (درس) جهت تسهیل فرایند گذار از رژیم‌های توتالیتر/دیکتاتوری به سیستم دمکراتیک اشاره می کند که در این
Read 23 tweets
19 Aug
۱/ با رجوع به یک «ساختار جامعه توتالیتر» نمی‌توان به پاسخ رسید؛ چون یک ساختار پلورالیستی از قوانین و روابط یک ساختار *بالا به پایین* پیروی نمیکند؛ بلکه نقش قدرت و رابطه مستقیم و مشترک آن با مردم تعیین کننده است. هرچه بیشتر فرایند تصمیم گیری با مردم یا مکاتبات بین مردم و ساختار
۲/
قدرت از طریق مشارکت فعال مردم در روند دموکراتیک متصل شود، کارآیی این تعادل و کارکرد دموکراسی بیشتر خواهد بود.

تحلیل ساختاری مدلهای قدرت

مدل/ساختار یکپارچه قدرت
قدرت به صورت اعمال شده در ساختاری بدون تغییر و در حالی که مردم به حاکم وابسته هستند، نشان می دهد.
۳/
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(