Op momenten zoals gisteravond mis ik een echte atheïst aan tafel bij #Op1, bij het item over de nieuwe Bijbelvertaling. Hoewel je natuurlijk ook als atheïst best erkentelijk kunt zijn voor de historische rol van het christendom en de Bijbel in de Westerse cultuur, moet je ...
... oppassen dat je het allemaal gaat overdrijven. We beschikken immers niet over een parallelle werkelijkheid waarin het christendom geen enkele historische rol speelde waarmee we vergelijkend warenonderzoek kunnen doen om erachter te komen of het christendom werkelijk dat ...
... grote verschil heeft gemaakt. Wat binnen godsdiensten historisch ook veel gebeurd is, is dat ideeën en waarden die primair uit de menselijke inspiratie zijn ontsproten, geadopteerd en geannexeerd zijn door godsdiensten. Daardoor bestaat tegenwoordig de illusie dat die ...
... weer uit de religieuze werken komen. Neem bijvoorbeeld de Gulden Regel ("Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet."). Natuurlijk speelt die in de Bijbel en het christendom een belangrijke rol. Toch komt die ook voor in pre-christelijke stromingen ...
... zoals het Confucianisme en Taoïsme ("愛以身為天下, 若可託天下"). Ook staan er vergelijkbare teksten in de Koran ("Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wenst gij niet dat Allah u zou vergeven?", Soera 24, vers 22) en bestaat het principe ook in het Hindoeïsme en ...
... Boeddhisme. Dit voorbeeld laat zien dat het helemaal niet de godsdiensten en aanverwante werken zijn die de bron zijn van deze inspiratie. Anders zou het enorm toevallig zijn dat die allemaal op deze wijze daarin terecht zijn gekomen. Wat er werkelijk aan de hand is is ...
... dat mensen zelf deze ethische principes bedachten en zodra die maatschappelijk relevant of dominant waren, ze ook in de heilige boeken terecht kwamen. Een omgekeerde causaliteit dus. En dat gebeurt vaak als het om de historische waarde van godsdienst gaat.
Bovendien wordt aan tafel onderschat in hoeverre de recentste geschiedenis vooral het product is van secularisering en humanisme, en de sterke inkapseling van het Noord-Europese christendom door het humanisme. Destijds werd door christelijke partijen tegen de openstelling van ...
het huwelijk voor partners van gelijk geslacht gestemd, en we zijn ook niet dankzij christenen van het verbod op smadelijke godslastering afgekomen.

Ik juich overigens vernieuwingen van de heilige boeken toe. Ook al beschouw ik de inhoud als volstrekt mythologisch, ik kan ...
... de Bijbel natuurlijk best bewonderen als menselijke literatuur. De werken van Tolkien zijn immers ook indrukwekkend zonder dat de verhalen waargebeurd hoeven te zijn.

Waar we voor moeten oppassen is dat we doen alsof mensen nog tot het einde der tijden schatplichtig ...
... blijven aan het christendom. Het belangrijkste is dat we pluriformiteit en nieuwe ideeënstromingen aanmoedigen. Rock 'n Roll is ook belangrijk en taboedoorbrekend geweest voor de muziek, maar dat wil niet zeggen dat we tot in lengte van dagen moeten blijven Rock 'n Rollen.
De wereld is continue in ontwikkeling. Het christendom behaalde zijn omvangrijke invloedssfeer vooral door het afrekenen met inheemse en pre-christelijke tradities. Dus zal het christendom op zijn beurt moeten aanvaarden dat het op een dag ook gewoon een museumstuk zal zijn.
Wat betreft discriminatie van christenen: Ik keur ook af als individuele gelovigen 'dom' genoemd worden of bij de koffieautomaat onderworpen worden aan een kruisverhoor vanwege misstanden in de Katholieke Kerk. Toch gaat het inzetten van de strafwet zoals Zihni Özdil wil, ...
... echt veel te ver. Het is natuurlijk onacceptabel dat mensen niet vrij kunnen uitkomen voor hun geloofsovertuiging in een vrij land. Daar is iedereen met gezond verstand het over eens. Toch brengt het hebben van een overtuiging ook een verantwoordelijkheid met zich mee.
En dat is dat je in diezelfde samenleving repliek kan verwachten van mensen die daar op dat moment ook gewoon hun vrijheid voor aanwenden. Bovendien is, en dat zullen mensen misschien vervelend vinden maar toch, is geloven hoe je het ook wendt of keert een irrationeel fenomeen.
Wij zijn voor onze ontwikkeling als mensheid enorm afhankelijk van het filtermechanisme wat het ridiculiseren van irrationele of achterhaalde denkbeelden vormt. Dat mechanisme uitschakelen zal een soort kritiekloze kakofonie van deze denkbeelden scheppen waarin de menselijke ...
... vooruitgang verlamd zal raken. Mensen raken moeilijk van vastgeroeste gebruiken en ideeën af en dus moet je, binnen de kaders van beschaafde menselijke bejegeningen, een dergelijk mechanisme hebben om met elkaar verder te komen.
Iedereen, conservatief of progressief, plukt immers de vruchten van de maatschappij vandaag de dag die het product is van een oceaan aan in onbruik geraakte denkbeelden en tradities.
Laat mensen gerust kennis maken met de Bijbel en het christendom, maar leer mensen ook dat er andere godsdiensten en heilige boeken bestaan, dat de mens ook nieuwe gedachtestromingen kan en mag omarmen, en dat we nooit volkomen afhankelijk zijn van één soort overtuiging.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Max Waterman

Max Waterman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MaxTheDragon

12 Oct
Dit argument is natuurlijk ook makkelijk te geven voor tal van andere zaken die je op school leert die je niet of nauwelijks in je latere leven actief toepast of benut. Ben ik vandaag de dag nog veel bezig met mijn basisschoolkennis over jager-verzamelaars of heb ik veel ...
... gehad aan de Franse taal als ik niet zoveel met Frankrijk of Fransen heb? Nee. Ik vroeg me als scholier ook af waarom ik leerde over plaattektoniek bij aardrijkskunde als ik toch al wist dat ik informatica wilde gaan studeren. Als volwassene realiseer ik me dat dat soort ...
... kennis ook een metafunctie heeft: je leert dat in de natuur dingen soms onintuïtief zijn. Je leert dat problemen soms complexe oplossingen of geen oplossingen hebben omdat je kennis over arbitraire voorbeelden daarvan illustratief zijn.
Read 7 tweets
6 Oct
Cruciale-verschillen-al-dan-niet-bewust-over-het-hoofd-zien Deel 3282945:
- Een politieke partij hoeft niet neutraal te zijn. Scholen moeten wel neutraal zijn.
- Lid worden van een politieke partij is geen kwestie van kiezen tussen iets om de hoek en iets in een andere stad of dorp.
- Lidmaatschap van een politieke partij kent geen beperkingen aan ...
... capaciteit. Naar een school gaat wel.
- Scholen bereiden mensen voor op een pluriforme maatschappij en zijn dus min of meer een voorstadium van pluriformiteit. Politieke partijen zijn onderdeel van pluriformiteit.
Read 5 tweets
6 Oct
Over wetswijzigingen waar orthodoxe gelovigen moeite mee hebben gesproken: Ik weet nog dat het verbod op smadelijke godslastering een paar jaar geleden werd afgeschaft. U weet wel, dat verbod dat probeerde om via het strafrecht in een zichzelf 'godsdienstvrij' pretenderend ...
... land toch de religieuze norm van respect voor goddelijke entiteiten op te leggen aan andersdenkenden. Dat verbod waarbij progressieve politici zich lekker veilig beriepen op het feit dat het een dode letter was omdat ze de voornamelijk religieuze voorstanders van de wet ...
... niet of nauwelijks in het gezicht durfden te zeggen wat voor tirannieke, theocratische schoften het waren.

Zonder dit verbod zou de wereld vergaan, zo beweerden ze. We zouden elkaar voortdurend beledigen. Spotprenten, harde grappen en religiekritiek zouden het leven van ...
Read 4 tweets
6 Oct
Binnen het onderwijs wordt gebouwd aan de samenleving van morgen. Kinderen worden er opgeleid om straks als volwassenen deel te zijn van de samenleving van 2040, niet die van 2021. Dat is de reden dat de neutraliteit in het onderwijs altijd wat progressief lijkt in het hier ...
... en nu. De grove misvatting is dat dat blijk zou geven van een politieke voorkeur en zodoende afbreuk doet aan die neutraliteit. Dat is niet zo. Klagen over progressieve seksuele voorlichting in het onderwijs is net zo stompzinnig als dat jouw ouders vroeger geklaagd ...
... hadden over aandacht voor computers en ICT in het onderwijs terwijl zij daar het nut niet van inzagen. Er zal altijd een spanning zijn tussen wat volwassenen verantwoord vinden en wat daadwerkelijk verantwoord is. Alleen dat laatste mag een leidraad zijn voor de inhoud ...
Read 4 tweets
5 Oct
Mooie voorbeelden van wetenschappelijk verantwoorde lesprogramma's met een objectief positief effect op de maatschappij ten behoeve van het algemene belang van emancipatie.

Neutraal dus.
Weduwe Rost van Tonningen: Op school wordt geleerd dat de nazi's slechterikken waren. ZIE JE WEL, HET ONDERWIJS IS NIET NEUTRAAL!!!!111
Refo traantjes hebben geen enkel effect op de feitelijke werkelijkheid. Tijd om daarmee leren om te gaan. Emancipatie van de LHBTI-gemeenschap is een algemeen belang. Dat ontkennen is intolerantie.
Read 4 tweets
5 Oct
Een volstrekt plausibel scenario als die vrije school om de hoek ligt en een alternatief op grote afstand of aan het eind van een gevaarlijkere verkeersroute.
Of in een ander dorp of stad.
En misschien wil het kind graag naar die school toe. Daar ooit wel eens rekening mee gehouden, JJ? Wat het kind zelf graag wil?
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(