#رشتو

۱_بنا به گفته زمین شناسان عمر زمین ۴/۵ میلیارد سال است

به این عدد توجه کنید عدد بزرگی ست
اگر این زمانسنجی را درست درنظر بگیریم
غیرممکن است تنها تمدن موجود و پیشرفته بر روی زمین همین چندهزار سال پیش باشد !

باز به گفته محققان آغاز انسان خردمند یا هموساپینس
۲_برمی گردد به ۱۴۰ هزار سال پیش که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد کوچکی ست.

و اگر به ریشه مذاهب ابراهیمی بنگریم همه آنها حدود ۳۵۰۰ سال پیش بوجود آمده اند یعنی مفهوم خدای واحد و پرستش تک خدایی نهایتا قدمتی ۳۵۰۰ ساله دارد که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد بسیار کوچکی ست ! Image
۳_بنابراین آنچه در مورد بشر و تاریخ آن در کتب درسی به ما گفته شده است بیشتر شبیه فانتزی مضحکی ست که تنها آنرا میتوان در فیلمهای هالیوودی یافت !

براساس تحقیقات جدید ظهور و سقوط تمدنها بر روی زمین میتواند بارها تکرار شده باشد ودر این چرخه تاریخی نژادهای مختلفی از بشر وغیر بشر
۴_شرکت داشته اند.

#براد_استایگر محقق و نویسنده کتاب آتلانتیس تمدن گمشده معتقد است که تمدنهای موجود بر روی زمین بصورت چرخشی تکرار شده اند و نشانه هایی از تمدن امروزی بشر و رشد و شکوفایی علم و دانش را میتوان حداقل در اسطوره
#آتلانتیس یافت.

اما تمدن آتلانتیس چیست و کجاست ؟ Image
۵_آتلانتیس را بدون #افلاطون نمیتوان تصور کرد وی معتقد بود که آتلانتیس واقعا وجود دارد اما لزوما محل آن نمیتواند اقیانوس اطلس شمالی باشد یعنی جایی نزدیک انگلستان کنونی

افلاطون می گوید: مردم آتلانتیس دارای قدی بلند با پوستی سفید و موهایی درخشان
بودند که به لحاظ اخلاقی Image
۶_مردمانی بسیار هوشمند و مهربان محسوب می شدند به همین دلیل جامعه آنها همیشه بصورت مشورتی اداره میشد و اقتصادشان پایه پولی نداشت.

آنها در کشتزارهایی مدور و سرسبز که گویی از جهانی دیگر بود زندگی می کردند.
افلاطون نوشته است قاره آنلانتیس شکل هندسی زیبایی داشت و نهرهای آب Image
۷_مانندرگهای بدن درهمه جاجاری بود همانندتوصیفی ازبهشت که درکتب مقدس آمده است آتلانتیس را برخی متعلق به ۱۲۰۰۰ هزار قبل می دانندکه میتواندریشه مفهوم بهشت درنزدمردمان باشد.

دروسط شهرهای آتلانتیس معابداطلس یعنی خدایان آتلانتیس قرار داشتندکه مردمان گاوهای نرخود راآنجاقربانی می کردند.
۸_داستان افسانه ای افلاطون که به وجودش ایمان داشت درباره ساخته شدن و ازبین رفتن جزیره ای اساطیری ست که انگار این آغاز و پایان هولناک در ذهن و روح بشر نقش بسته و همواره تکرار می شود !

#پوسیدن فرمانروای آبها در اقیانوسهای تحت فرمانش جزیره ای را ایجاد می کند Image
۹_تا آنرا به معشوقه خود که زنی ست جاودان به نام #کلیتو هدیه کند.

این سرزمین وسیع وحاصلخیز با علمی که از طرف #زئوس فرمانروای آسمانها به پوسیدون داده شده در رشد و شکوفایی چیزی از امروز کم نداشت و مردمان آن قرنها در صلح و آرامش به سعاتمندی روزگار می گذراندند. Image
۱۰_اما حرص وطمع مردم آتلانتیس به مرور افزایش می یابدوآنها درصدد ضربه زدن به پوسیدون وکسب جایگاه وی می شوندبه طوری که موفق می شوندکلیتو را که عمری جاودانه داشت بانیروهای اهریمنی از بین ببرند.

به همین دلیل پسیدون عصبانی می شود و آتلانتیس را باهمه جزایرش به قعر اقیانوس می فرستد. Image
۱۱_شاید این داستان در نظرتان کاملا افسانه و اسطوره باشد اما یادمان باشد همه اساطیر باستانی ریشه ای در حقیقت دارند تنها به دلیل نبودن اطلاعات کافی ست که آن حقایق در زبان محاوره ای تبدیل به افسانه می شود به قولی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها !

در سالهای اخیر تحقیقات محققانی
۱۲_چون #اتوهاینرش_موک مهندس اتریشی که کتاب راز آتلانتیس را نوشته است ثابت می کند که حدود ۲۰۰۰۰ هزار سال قبل سرزمینی به شکل قاره استرالیا وجود داشته است که بقایایی از آن در زیر اقیانوس اطلس شمالی یافت شده است.

وی طبق تحقیقات خود متوجه شده است که علت اصلی انقراض این تمدن
۱۳_برخورد سنگی آسمانی ست همانند سنگی که دایناسورها را به انقراض کشاند.

وی درآثار به دست آمده در زیر دریاها و بررسی آنها متوجه سوختگی شدید در بناها وسنگهای یافت شده، شده است.

که نشان می دهدبرخورد آتشین و عظیمی در جو آن مناطق روی داده است چنانکه گرمای آن موجب ذوب بناها شده است! Image
۱۴_ تحقیقات جدید محققان و دانشمندان حوزه زمین شناختی و باستان شناسی وجود این تمدن را با مشاهدات علمی و تکوینی ثابت می کند بنابراین میتوان امروز با قاطعیت گفت که آنچه افلاطون می گفت و باور داشت میتواند حقیقت باشد.

این مثال را از حوزه تمدنی زدم تا به امروز برسم
۱۵_در داستان اساطیری آتلانتیس دلیل سقوط این تمدن حرص و طمع نسبت به خدایان و قدرت و ثروت آنها بیان شد.

یعنی انسان این موجود به ظاهر هوشمند در شناخت کائنات و چگونگی چرخه آن و تعادلی که در این چرخه وجود دارد واقعا عاجز بوده و همواره اشتباهات خود را تکرار کرده است !
۱۶_اشتباهاتی که سرمنشاء آن در منیت و خودمحوری اوست.

اگر به این بینش برسیم که خودشناسی انسان در حقیقت راز سعادتمندی وخوشبختی اوست باید بپذیریم که وجود خدا و شیطان هر دو مفهومی ست موهوم و نادرست که انسان آنرا برای دوری از وجود خویش آفریده است. Image
۱۷_چرا که هم نیکی و خیر و هم زشتی و شر از وجود ما سرچشمه می گیرد.

اما انکار این حقیقت باعث شده است تا بشر به هیولایی خود تخریب تبدیل شود که هر بار با دستان خود گلوی خود را می فشارد.

اگرسیر تکاملی انسان رادر این ۳۵۰۰ سال طی کنیم خواهیم دید از زمانیکه مفهوم خدا و شیطان بوجود آمده
۱۸_بشر روی سعادت را ندیده است.
زمانی در اسارت پنجه های #خدا به ظلم و جور پرداخته و زمانی در چنگالهای شیطان !

بعد از قرون وسطی در اروپا و جنبش #ایلومیناتی که درحقیقت برای رسیدن به روشنایی و نور بود این مسیر به بیراهه رفت و اهداف رهبران روشن ضمیر و روشنفکر Image
۱۹_این تفکر در هاله ای از ابهام فرو رفت !

رها شدن از خدای کلیسا که خدایی خونریز و شکنجه گر بود دستاآورد این جنبش روشنفکری ست

اما همین جریان روشن اندیش به محض کسب ثروت و قدرت تغییر ماهیت داد و امروز به فرقه ای مرموز تبدیل شد که نجات دهنده را #شیطان می داند ! Image
۲۰_خدا ناباوری و #آتئیسم جایش را به شیطان پرستی و کلیساهای شیطان داده و اعمال شرورانه و منافی اخلاق و آداب انسانی جزو ارزشهای جامعه جهانی شده

#شیطان_پرستان مثل اسلافشان یعنی خداپرستان به دنبال ظهور منجی هستند
و زمین را با نیروهای اهریمنی خود آماده قیام فرزند شیطان می کنند ! Image
۲۱_گویا قرار است در تاریخ سقوط و مرگ آتلانتیس باز هم به دست خود مردم انجام شود.

مردمانی که زیر وسوسه ی حرص و آز و طمع انسان بودن خود را فراموش کرده اند و به برده های شیطان یا خدا تبدیل شده اند

و همیشه بردگان قرار است در این تنازع مرگبار منقرض شوند !

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nibiro𓄂𓆃☀️

Nibiro𓄂𓆃☀️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

15 Nov
شما به چه حقی و با چه رویی در مقابل نماد ملی یک ملت وقیحانه می ایستید و خود را مختار به عکس العمل می دانید ؟!

اصلا کی هستی که داری تعیین تکلیف می کنی برای مردم ؟!

فهم تو ازدموکراسی و آزادی شبیه هم مسلکانت در تهرانه !

@shadiamin6 Image
من بعد اگر از این حرکات چندش آور بکنی جور دیگه باهات تا میشه

@shadiamin6
Read 4 tweets
9 Nov
#رشتو

۱_درطول تاریخ انسان مکاتب ومذاهب مختلفی وجوددارندکه آئین مرگ پرستی و مرگ پیشه گی راچه درپوشش نام خداوند وچه درپوشش نام شیطان ترویج وتهییج کرده اند.

این مکاتب همواره کوشیده اندبه آدمی این معنی راانتقال دهندکه حیات اصلی وابدی درمرگ شروع می شود.

آنوبیس خدای مرگ مصر👇
۲_وزندگی فاقد ارزش حقیقی ست.

بنابراین مرگ تقدس می یابدوحیات پس از مرگ نوشدارویی می شود برای آرزوهای در گِل مانده آدمی وزندگی درهمان لحظه که مرگ می نوشی میمیرد !

این مرده پرستی که حیات جاویدان را مقصد خویش قرار داده است گاه به شکل خدایی خونریز و گاه به شکل شیطانی شرور ظاهر میشود
۳_ وجان انسان وخون ارزشمندوی تنها کالایی ست که درمیانه کارزار فدا میشود.

آدمی قربانی می شودتاشروران ساختگی در سایه آرامشی که ازترس ومرگ ساخته اند درکاخها بیارامندوبادستان خونین خویش براذهان مغلوب نقشِ فاتحان راحک کنند.

خون می ریزد
ومرگ هیولایی که می خندد !

بافومت بت تاریکی 👇
Read 15 tweets
6 Nov
مدیر عامل Doomsday Bunker نسبت به خرید وحشتناک ثروتمندان و سلبریتیهای جهانی هشدار داد و آماده سازی پناهگاههای روز قیامت در فرودگاه بین المللی دنور را تایید کرد !

ران هابارد مدیر عامل پناهگاه بقای اطلس با The Canadian Prepper مصاحبه می کند : Image
و میگوید با نزدیک شدن به پایان سال 2021، فروش پناهگاهها بیش از حد تصور است.

هابارد می گوید خرید عمده پناهگاه های بقا توسط نخبگان نه تنها در آمریکا اتفاق می افتد، بلکه جهانی شده ، و هشدار می دهد که گلوبالیستها معتقدند آمریکا نزدیک به فروپاشی و نابودیست !
به این علت که مردم آمریکا به طور فزاینده ای از کل حکومت، به ویژه از شکست بزرگی که دولت بایدن نامیده می شود، عصبانی هستند .

هابارد همچنین در این ویدئو وجود پناهگاه عظیم در فرودگاه بین‌المللی دنور را که سال‌ها درباره آن شنیده‌ایم را تایید می‌کند و هشدار می‌دهد :
Read 4 tweets
3 Nov
#رشتو

۱_جامعه ایرانی دچار نوعی فرهنگ خود تخریبی ست یعنی در مواجهه با مشکلات و معضلات زندگی خود به جای پرداختن به ریشه و علل مشکل سعی می کند آنرا انکار و کِتمان کند.

این اراده برای پنهان کردن مشکلات ازآنجا ناشی می شود که ایرانیها مایل به تظاهر آنچه که نیستند هستند.

#آگاهی_جمعی
۲_آنها فکر می کنند همه چیز را می دانند و این کمال نمایی و کمال پرستی در حقیقت وجهه بارز یک ایرانی ست.

خودرا تافته جدا دانستن یکی ازعوارض مشهوداین خصیصه است اگردقت کنید ما ایرانیها همیشه به نژاد خودافتخار کرده ایم که البته این فخر به نژاد و ریشه در ذات چیز بدی نیست

#آگاهی_جمعی
۳_اما مشکل زمانی آغازمی شودکه این افتخارکردن به غروری بیجاتبدیل می شود
این غروروکبر باعث می شودکه ما نتوانیم با دیگری ودیگران ارتباط درست برقرارکنیم

پس زمانیکه دچارمشکل می شویم تک وتنها می مانیم واصولا نمیتوانیم به منفعت جمعی برسیم همه چیز را برای خود می خواهیم

#آگاهی_جمعی
Read 26 tweets
30 Oct
#رشتو

۱_ #آرامش_دوستدار را درمیان فیلسوفان ایرانی معاصر کمتر می شناختیم وکمتر می شناختند.

این به دلیل سانسوری بود که رسانه های غالب وجریانساز براین اندیشمند نوگرا تحمیل کرده بودند.

دوستداردرحوزه زبانی واژه ای به نام دین خویی را برای ایرانیان و فرهنگ شریعت مدارآنان ابداع کرد.
۲_البته این دین خویی در نظر دوستدار صرفا ربطی به واژه دین نداشت وی هر آنچیزی را که متعلق به گذشته یک فرهنگ و جامعه است با این واژه مورد خطاب قرار داد.

دین خویی یعنی انسان ایرانی بدون اینکه بداند تنها وارث تکرار مفاهیم گذشتگان یا مفاهیم وارداتی غربی ست.
۳_تکراردرسطحی انجام می شودکه تمام شئون زندگی را دربرمی گیرد.

همانندفردی معتادکه زندگی اش بواسطه مصرف موادمخدر دچار نوعی تکرر بیمارگونه می شود.

این مصرف گرایی چه از گذشته تاریخ و فرهنگ وچه تاریخ و فرهنگ وارداتی غرب چنان در تارو پود ذهن ایرانی نقش بسته که نقش دیگری را نمی پذیرد.
Read 18 tweets
24 Oct
#تفرقه_بینداز_حکومت_کن
#رشتو

۱_رژیم اسلامی در طول حیات ننگین خود همه مخالفانی را که دارای وزن سیاسی برای تاثیرگذاری ست یا حذف کرد یا از کار انداخت.

به نمونه های مختلفی از این دست میتوان پرداخت

مثلا بختیار آخرین نخست وزیر شاه یا رهبران احزاب بومی نظیر شرف کندی
۲_یا نویسندگان و شاعران نظیر مختاری

و درکل شخصیتهای مخالفی که میتوانستند تاثیر گذار باشند و در ایجاد اجماع برای براندازی کمک کنند.

بارها نوشته ام رژیم به لحاظ روانشناختی ملت ایران را به خوبی می شناسد و شناگری ماهر در بحرانهاست.

بنابراین از ایجاد آشفتگی و بحران هیچ هراسی ندارد
۳_خمینی برای رسیدن به پیروزی در انقلاب ۵۷ همیشه از وحدت کلمه می گفت

وحدت کلمه یعنی چه؟ :

اگر در لغت بخواهیم به این واژه بپردازیم یعنی اتحاد،همبستگی و اتفاق نظر در کلمه
از طرفی ریشه واژه وحدت به وحدانیت هم ارتباط دارد یعنی توحید

متحد شدن برای توحید
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(