شما به چه حقی و با چه رویی در مقابل نماد ملی یک ملت وقیحانه می ایستید و خود را مختار به عکس العمل می دانید ؟!

اصلا کی هستی که داری تعیین تکلیف می کنی برای مردم ؟!

فهم تو ازدموکراسی و آزادی شبیه هم مسلکانت در تهرانه !

@shadiamin6
من بعد اگر از این حرکات چندش آور بکنی جور دیگه باهات تا میشه

@shadiamin6
دوستان برای مقابله با این لکاته ها هشتک #پرچم_شير_و_خورشيد رو در هر توئیتی که میزنید لطفا به کار بگیرید

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nibiro𓄂𓆃☀️

Nibiro𓄂𓆃☀️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

16 Nov
#رشتو
#مهم

۱_متاسفانه حرکتهای بزرگی که درمنطقه خاورمیانه ویادیگرجاهای دنیابرای تغییر صورت گرفته است بدون اراده وخواست قدرتهای بزرگ انجامش سخت وغیر ممکن بوده است

نمونه اش همان شورش ۵۷ که بااراده قدرتها والبته زمینه داخلی انجام گرفت.

این بینش به معنی نادیده گرفتن قدرت مردم نیست
۲_اما نباید واقعیتهای موجود را انکار کرد

امروز سالگرد خیزش آبان ۹۸ است خیزشی که از دی ۹۶ آغاز شد و نقطه اوجش آبان ۹۸ بود جنس این اعتراضات با اعتراضهای بزرگ قبلی یعنی ۸۸ و ۷۸ کاملا متفاوت بود.

انقلابیون ۵۷ بنا به تجربه جریان اصلاحطلبی را برای فرونپاشیدن سیستم بوجود آوردند
۳_و اتفاقا موفق شدند طیف وسیعی از نخبگان و آحاد مردم را با خود همراه کنند آنها این تصور را در مردم بوجود آوردند که نتیجه خیزشهای بنیان کَن همواره مخرب و هزینه بَر است بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به مطالبات و خواستهای به حق مردم رفرم و اصلاح گری ست.
Read 14 tweets
15 Nov
#رشتو

۱_آزادی تنها مفهومی ست که میتوان گفت با سرشت انسانی در هم آمیخته و میل به اختیار و گزینش انتخابها در انسان باعث بوجود آمدن این گرایش درونی و بیرونی ست

البته اگر به ریشه های این معنا در بشر برگردیم باید به روایتهای مذهبی و باستانی که در خصوص آفرینش انسان وجود دارد Image
۲_چرا که این میلِ رهایی درطول تاریخ فراز و فرود دارد

انگارکه هر بار که انسان به آزادی نزدیک می شود و بالهای پروازش گشوده می شود نیرویی مخرب وقدرتمند دوباره آن بالها را می چیند وانسان را به قفس دائمی خویش برمی گرداند !

در روایتهای کتب مقدس درباره آفرینش گناه انسان عاملی می شود Image
۳_ برای سقوط، سقوط بدین معنا که آزادی اَش محدود می شود و بهشتِ آزاد ممنوع می شود !

این آزادی ست که قربانی نافرمانی بشر می شود و زمین زندانی است که تحت نفوذ شیطان و مدیریت دیکتاتور مآبانه ی خدا به آزمایشگاهی دائمی تبدیل می شود که هدفش یارکشی ست ! Image
Read 18 tweets
13 Nov
#رشتو

۱_بنا به گفته زمین شناسان عمر زمین ۴/۵ میلیارد سال است

به این عدد توجه کنید عدد بزرگی ست
اگر این زمانسنجی را درست درنظر بگیریم
غیرممکن است تنها تمدن موجود و پیشرفته بر روی زمین همین چندهزار سال پیش باشد !

باز به گفته محققان آغاز انسان خردمند یا هموساپینس
۲_برمی گردد به ۱۴۰ هزار سال پیش که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد کوچکی ست.

و اگر به ریشه مذاهب ابراهیمی بنگریم همه آنها حدود ۳۵۰۰ سال پیش بوجود آمده اند یعنی مفهوم خدای واحد و پرستش تک خدایی نهایتا قدمتی ۳۵۰۰ ساله دارد که در مقابل ۴/۵ میلیارد سال عدد بسیار کوچکی ست ! Image
۳_بنابراین آنچه در مورد بشر و تاریخ آن در کتب درسی به ما گفته شده است بیشتر شبیه فانتزی مضحکی ست که تنها آنرا میتوان در فیلمهای هالیوودی یافت !

براساس تحقیقات جدید ظهور و سقوط تمدنها بر روی زمین میتواند بارها تکرار شده باشد ودر این چرخه تاریخی نژادهای مختلفی از بشر وغیر بشر
Read 22 tweets
9 Nov
#رشتو

۱_درطول تاریخ انسان مکاتب ومذاهب مختلفی وجوددارندکه آئین مرگ پرستی و مرگ پیشه گی راچه درپوشش نام خداوند وچه درپوشش نام شیطان ترویج وتهییج کرده اند.

این مکاتب همواره کوشیده اندبه آدمی این معنی راانتقال دهندکه حیات اصلی وابدی درمرگ شروع می شود.

آنوبیس خدای مرگ مصر👇
۲_وزندگی فاقد ارزش حقیقی ست.

بنابراین مرگ تقدس می یابدوحیات پس از مرگ نوشدارویی می شود برای آرزوهای در گِل مانده آدمی وزندگی درهمان لحظه که مرگ می نوشی میمیرد !

این مرده پرستی که حیات جاویدان را مقصد خویش قرار داده است گاه به شکل خدایی خونریز و گاه به شکل شیطانی شرور ظاهر میشود
۳_ وجان انسان وخون ارزشمندوی تنها کالایی ست که درمیانه کارزار فدا میشود.

آدمی قربانی می شودتاشروران ساختگی در سایه آرامشی که ازترس ومرگ ساخته اند درکاخها بیارامندوبادستان خونین خویش براذهان مغلوب نقشِ فاتحان راحک کنند.

خون می ریزد
ومرگ هیولایی که می خندد !

بافومت بت تاریکی 👇
Read 15 tweets
6 Nov
مدیر عامل Doomsday Bunker نسبت به خرید وحشتناک ثروتمندان و سلبریتیهای جهانی هشدار داد و آماده سازی پناهگاههای روز قیامت در فرودگاه بین المللی دنور را تایید کرد !

ران هابارد مدیر عامل پناهگاه بقای اطلس با The Canadian Prepper مصاحبه می کند : Image
و میگوید با نزدیک شدن به پایان سال 2021، فروش پناهگاهها بیش از حد تصور است.

هابارد می گوید خرید عمده پناهگاه های بقا توسط نخبگان نه تنها در آمریکا اتفاق می افتد، بلکه جهانی شده ، و هشدار می دهد که گلوبالیستها معتقدند آمریکا نزدیک به فروپاشی و نابودیست !
به این علت که مردم آمریکا به طور فزاینده ای از کل حکومت، به ویژه از شکست بزرگی که دولت بایدن نامیده می شود، عصبانی هستند .

هابارد همچنین در این ویدئو وجود پناهگاه عظیم در فرودگاه بین‌المللی دنور را که سال‌ها درباره آن شنیده‌ایم را تایید می‌کند و هشدار می‌دهد :
Read 4 tweets
3 Nov
#رشتو

۱_جامعه ایرانی دچار نوعی فرهنگ خود تخریبی ست یعنی در مواجهه با مشکلات و معضلات زندگی خود به جای پرداختن به ریشه و علل مشکل سعی می کند آنرا انکار و کِتمان کند.

این اراده برای پنهان کردن مشکلات ازآنجا ناشی می شود که ایرانیها مایل به تظاهر آنچه که نیستند هستند.

#آگاهی_جمعی
۲_آنها فکر می کنند همه چیز را می دانند و این کمال نمایی و کمال پرستی در حقیقت وجهه بارز یک ایرانی ست.

خودرا تافته جدا دانستن یکی ازعوارض مشهوداین خصیصه است اگردقت کنید ما ایرانیها همیشه به نژاد خودافتخار کرده ایم که البته این فخر به نژاد و ریشه در ذات چیز بدی نیست

#آگاهی_جمعی
۳_اما مشکل زمانی آغازمی شودکه این افتخارکردن به غروری بیجاتبدیل می شود
این غروروکبر باعث می شودکه ما نتوانیم با دیگری ودیگران ارتباط درست برقرارکنیم

پس زمانیکه دچارمشکل می شویم تک وتنها می مانیم واصولا نمیتوانیم به منفعت جمعی برسیم همه چیز را برای خود می خواهیم

#آگاهی_جمعی
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(