சங்ககால கைவினைக் கலன்கள்!

குயவர்கள் 'கலம்செய் கோவே' என அழைக்கப்பெற்றனர்.
கலத்தினை வனைவதற்குத் #திகிரி (மலைபடு.474) பயன்படுத்தினர்.

#குயவர்கள் சமைத்த கலன்களைச் சூளையில் சுட்டு உருவாக்கினார்கள். Image
▪︎ #தாழி:

இறந்தோரை அடக்கம் செய்யும் 'தாழி'யினையும் இக்குயவர்களே செய்து கொடுத்தனர்.

'முதுமக்கள் தாழி' எனப்பட்ட இக்கலம் பெரிய வாயகன்ற பானை போன்று இருந்தது.

உயிர் நீந்த மன்னர்களையும், நிலக்கிழார்களையும், தலைவனையும் இத்தாழிக்குள் வைத்துப் புதைந்தனர். Image
இதனை #பதிற்றுப்பத்து பின்வருமாறு உணர்த்துகிறது.

சங்க காலத்தில் குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை நில மக்கள் #ஈசல் பிடித்து உண்டனர்.

அவ்வீயலைப் பிடிக்கத் #தாழி பயன்பட்டது என்பதை

‘நெடுங்கோட்டுப் புற்றத்து ஈயல்கெண்டி' எனும் #நற்றிணை (59: 2) அடி குறிப்பிடுகிறது. Image
▪︎ #அகல்:

மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகன்ற சட்டி #அகல் எனப்பட்டது. இது அக்காலத்தில் #அப்பம் சுடுவதற்குப் பயன்பட்டது என்பதை பின்வரும் #பெரும்பாணாற்று அடிகள் (377-378) மூலம் அறியலாம். Image
▪︎ #மண்டை:

#பாணர்கள் நிலைகுடிகளை அண்டி உணவு பெற்றுண்ணும் #மண்டை மண்ணாலானது.

இது 'இரப்போர் கலம்', 'சென்னி' என்று அழைக்கப்பெற்றது.

கீழ்கூறிய பாடலடிகள் #மண்டை எனும் பாத்திரம் மண்ணாலானது என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றன. Image
மன்னர்கள் பயன்படுத்தியதும் அவர்கள் பரிசிலர்க்கும், வீரர்களுக்கும் கொடுத்த விருந்துக்குப் பயன்பட்ட மண்டை எனத் தங்கத்தாலும், வெள்ளியாலும் செய்யப்பட்டவையாக இருந்தன. Image
▪︎ #குழிசி:

களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பானை போன்றது குழிசி, உட்புறம் குழிவாக இருந்தது.

இது #சோறு வடிப்பதற்குப் பெரிதும் பயன்பட்டது.

மேலும், #கஞ்சி காய்ச்சவும், பிற உணவு வகைகள் சமைப்பதற்கும், #களி கிண்டவும் #குழிசி பயன்பட்டது. Image
சமைப்பதற்கு மட்டுமன்றி, முல்லை நிலமக்கள் தயிரினை எடுத்துச்சென்று #பண்டமாற்று செய்துவர குழிசியைப் பயன்படுத்தினர். Image
▪︎ #குடம்:

செம்பு, மிடா, குடம் இம்மூன்றும் ஒலி பொருள் குறித்த சொற்கள்.

இப்பாத்திரம் #பலாப்பழம் போல் இருந்தது என்பதை 'முடவுமுதிர் பலவின் குடம்மருள் பெரும்பழம்' என்கிறது #அகநானூறு (352:1)
ஆயர் மகளிர் கறந்த பாலினைக் குடத்தில் ஊற்றி வைத்தனர்.

அக்குடத்துப் பாலிலேயே பிரைத்துளி குத்தித் தயிரும் தோய்த்தனர்.

இதனைப் #புறநானூறு,
'ஆய்மகள் வள் உகிர்த் தெறிந்து குடப்பாற் சில்லுறை போல்'
(276: 4-5) என்கிறது.
குடமானது #தசும்பு என்றும் கூறப்பட்டது. கோபுர விமானங்களின் உச்சியில் இருக்கும் கலசம் போன்றது என்பதால் குடத்தைத் தசும்பு என் அழைத்தனர்.

ஆயர்கள் தயிரை எடுத்துச் செல்வதற்குத் தசும்பைப் பயன்படுத்தினார்கள். உணவு சமைக்கவும், தேறல் கலந்து ஊற வைக்கவும் தசும்பு, மிடா இரண்டும் பயன்பட்டது. Image
▪︎ #சாடி:

கள்ளினைக் காய்ச்சுவதற்கும், அதனை நொதிக்க வைப்பதற்கும், பின்னர் பாதுகாப்பதற்கும் இச்சாடி பயன்பட்டது.

பல்வேறு இலக்கியங்கள் இதனைப் பதிவு செய்துள்ளதைப் பின்வரும் சான்றுகள் வழி அறியலாம். Image
இச்சாடி கலைநயத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதை,

'கலிமடைக் கள்ளின் சாடி அன்ன எம், இளநலம் இற்கடை ஒழிய' என #நற்றிணை (295:7-8) பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.

▪︎ #தாலம்:

தாலம், பிழா இரண்டும் இன்று #தட்டு போன்று உணவு உண்பதற்குப் பயன்பட்டது எனலாம். இதனை #புறநானூறு மூலம் அறியலாம் Image
▪︎ #பிழா:

கொழியலரிசிக் கஞ்சியை உண்பதற்கு அகன்ற வாயுடைய தட்டு பயன்பட்டது.

ஏறக்குறைய #தாலம் போன்றதொரு பாண்டமே #பிழா என்றழைக்கப்பட்டது என இதனைப் #பெரும்பாணாற்றுப்படை (275-276) விவரிக்கிறது. Image
▪︎ #வள்ளம்:

#வள்ளம், #வட்டில் இரண்டும் வட்ட வடிவமான கலன்களாகும்.

தற்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள #கிண்ணம் போன்று உட்குழிந்தும் வட்டமாகவும், தட்டைவிடச் சற்று உயரமாகவும் உள்ள பாத்திரமாகும்.

சங்க காலத்தில் பால், தேறல் முதலான நீர்மப் பொருட்களை இந்த வள்ளத்தில் பெய்துண்டனர். Image
மன்னர்களின் அரண்மனைகளிலும், உயர் குடிக் குடும்பங்களிலும் இவ்வள்ளம் தங்கத்தாலும், வெள்ளியாலும் செய்யப்பட்டது என்பதை

'பொன்செய் வள்ளத்துப் பால்கிழக் கிருப்ப' எனும் நற்றிணைப் பாடலடி (297:1) வழி அறியலாம்.
உணவுப் பொருட்களைப் பாதுகாத்து வைப்பதற்கு மெழுகு பூசிய பெட்டியைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் எனும் பட்டினப்பாலை வர்ணனை வழிக் காண்கிறோம். Image
அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த காலகட்டம் சங்ககாலம் என நாம் மதிப்பிடுகிறோம்.

உலோகங்களாலும், மணிகளாலும் அலங்காரம் மிக்கப் பண்டப்பாத்திரங்களை அக்காலத்திலேயே செய்துள்ளனர் என்பது கருத்தூன்றிக் கவனிக்கத்தக்கது.
நீரின் வெதுவெதுப்பைப் பாதுகாத்து, முன்பனிக் காலத்தில் #வெந்நீர் பருகும் வகையில், #சேமச்செப்பு ஒன்றினையும் தயாரித்துள்ளனர்.

இது ஒரு வியப்பான செய்தியாக உள்ளது. இதனை பின்வரும் #குறுந்தொகை பாடல் தெரிவிக்கின்றது. Image
உண்கலன்கள் யாவும் புழங்கு பொருள்களாகும். பொருளும் பண்பாடும் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போன்றவை.

சுருக்கமாகச் சொன்னால் 'பண்பாட்டின் கண்ணாடி புழங்கு பொருள்கள்' எனலாம்.

பொருள்கள் பண்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கின்றன. சங்க காலத்தில் கைவினைகள் பெருகியிருந்தன.
அவற்றின் மூலம் எண்ணற்ற கைவினைப் பொருள்களைச் செய்தனர். அவற்றில்,

அழகியலும் அலங்காரமும் சார்ந்தவை #கலை எனப் பிரிக்கலாம்.

தினசரி பயன்பாட்டுக்கு உகந்தவற்றைக் #கைவினை எனப் பகுக்கலாம்.

சங்ககாலப் புழங்கு பொருட்களில் இவ்விரண்டு வகையினங்களும் இருந்தன.
எனினும் கைவினைப் பொருட்களே பெரிதும் #புழங்கு பொருள்களாக விளங்கின. இவற்றில் #குழிசி எனும் #குடம் பெரிதும் பயன்பட்டது.

புழங்கு பொருட்கள் எவ்வாறு செய்யப்பட்டன? என்பதை அறிதல் அதன் தொழில்நுட்பத்தை அறிதலாகும். எப்படி, எவ்வாறு பயன்பட்டன என்பதை அறிதல் புழங்கு பொருள் பண்பாட்டை அறிவதாகும்
சங்ககால மக்கள் தாவரங்களைக் கொண்டும், உலோகங்களைக் கொண்டும், களிமண் கொண்டும் பொருட்களைச் செய்துள்ளனர்.

சங்ககாலத்தில் 33-க்கும் மேற்பட்ட கைவினைக் கலைஞர்கள் இருந்துள்ளனர், இவர்கள் எண்ணற்ற கைவினைப் பொருள்களைத் தயாரித்தனர். அவற்றில் பல புழங்கு பொருள்களாகப் பயன்பட்டன.

- நன்று

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with தஞ்சை ஆ.மாதவன்

தஞ்சை ஆ.மாதவன் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ThanjaiMadhavan

May 13
சங்க காலத்தில் கடல் வணிகமும், புலம்பெயர்வும்!

சங்க காலத்தில் தமிழகத்திற்கும், கிரேக்க, ரோமானிய நாடுகளுக்குமிடையே நடைபெற்ற கடல் வணிகத்தில் இவ்விரு நாடுகளுக்கிடையே #புலம்பெயர்தல் நிகழ்ந்துள்ளது. Image
கிறித்து பிறப்பதற்குப் பன்னூறாண்டுகட்கு முன்பே தமிழர் மேற்கே கிரேக்கம், உரோம், எகிப்து முதல் கிழக்கே சீனம் வரையில் கடல் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள்.

வணிகத்துக்காகத் தமிழகம் வந்த கிரேக்க, ரோமானியர்களைச் சங்க இலக்கியம் #யவனர் என்று குறிப்பிடுகின்றது.
#யவனர்கள் வணிகத்தின் பொருட்டும், தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாகவும் சேர, சோழ, பாண்டிய நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்துள்ளனர்.

#காவிரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் #பூம்புகார் சோழர்களின் தலைநகரமாகவும் பெருந்துறையாகவும் வாணிப, கலாசார நகரமாகவும் இருந்தது.
Read 15 tweets
May 11
சங்க கால உண்கலன்கள்...!

சங்க காலத்தில் உணவுப் பொருள்களைச் சேகரிக்கவும், சேமித்து வைக்கவும், சமைப்பதற்கும், உண்பதற்கும் பல்வேறு புழங்கு பொருள்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

இலை, ஓலை, மூங்கில், மண் பாத்திரங்கள் முதலான சாதாரண கலன்களும்... Image
இரும்பு, வெள்ளி, செம்பு, பொன் பாத்திரங்கள் முதலான விலையுயர்ந்த கலன்களும் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளன.

புழங்கு பொருள்கள் பண்பாட்டின் காலக் கண்ணாடியாகவும், அதன் வளர்ச்சியைக் காட்டும் அளவு கோலாகவும் உள்ளன.
அறிதிறன், தொழில்நுட்பத் திறன், உலகப் பார்வை முதலானவற்றைப் பூடகமாகக் காட்டும் தன்மையையும் இவை கொண்டுள்ளன.

தொழிற் பாகுபாடுகள், வேலைப் பிரிவினை, சமூகப் படிநிலை, வாழ்வியல் வேறுபாடுகள் முதலானவற்றையும் புழங்கு பொருள்கள் காட்டுகின்றன.
Read 16 tweets
May 9
சங்க கால இனக்குழு சமூகத்தின் வேட்டை வாழ்க்கை முறை...!

இனக்குழு வாழ்வில் குழு வேட்டையே முதன்மையானது. மிகச்சில தருணங்களில் தனிநபர்களும் வேட்டைக்குச் சென்றார்கள் (நற். 59).

சங்க காலத்தில் உடும்பு, நுணல், ஈயல், முயல் போன்ற சிறு விலங்குகளைத் தனிநபர்கள் வேட்டையாடினார்கள்.
இதற்கு மாறாக #கானவர், #வேட்டுவர், #குறவர் முதலானோர் காடுகளிலும் மலைகளிலும் குழுவாகச் சேர்ந்து வேட்டையாடினார்கள்.

இனக்குழுச் சமூகத்தில் வேட்டையாடி உணவு சேகரித்தல் அடிப்படை வாழ்வாதாரமாக இருந்ததால், விலங்கினப் புரதமும் தாவரவினப் புரதமும் ஏறக்குறைய சம அளவு இருந்தன.
இது உலகளாவிய நிலையில் இனவரைவியல் கண்டுள்ள உண்மையாகும்.

சங்க கால இனக்குழுச் சமூகத்தினரும் இதனையே பிரதிபலிக்கின்றனர்.

சங்க கால #வேட்டுவர்கள் அனைவரும் சிறுவயதிலேயே #விற்பயிற்சி மேற்கொண்டனர்.

ஊகம்புல்லின் நுண்ணிய குச்சியில் புழையையுடைய வெள்ளிய முள்ளைச் செருகி, அம்புகளாக்கி...
Read 20 tweets
May 8
சங்ககாலத்தில் பயிர்த்தொழிற் கருவிகள்!

நீர் வளமும், நில வளமும் மிக்க தமிழ் நாட்டில் பண்டைக் காலந்தொட்டே நிலத்தின் தன்மைக்கேற்பப் பயிர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, செய்வனயாவும் செவ்வனே செய்து நல்ல வருவாய் பெற்று வளமுடன் வாழ்ந்தனர்.
பயிர்த்தொழிலுக்கு வேண்டிய கருவிகளான கொழு, கணிச்சி, கோடரி, அரிவாள், உளிவாய்ப் பாரை ஆகியவற்றைக் கொல்லர்கள் வடித்துக் கொடுத்தனர்.

▪︎ கொழு:

உழவுத்தொழிலில் நன்கு பயின்ற பெரிய எருதுகளை நுகத்தில் பூட்டி உழவர்கள் உழச்சென்றனர். பெண் யானையின் துதிக்கை போன்று வளைந்த வாயை உடைய...
கலப்பையில் பொருத்தப்பட்ட, உடும்பு முகத்தை ஒத்த #கொழு, நிலத்தில் முழுவதும் ஆழ அழுந்துமாறு உழுதனர்.

புன்செய் நிலத்தில் வித்திட வேண்டி வலிமையான கைகளை உழவர்கள் கடாக்களை நுகத்தில் பூட்டி உழுதனர்.
Read 13 tweets
Apr 25
சங்ககாலத்தில் கட்டிலும், சேக்கையும் (மெத்தையும்)...!

சங்ககாலத்தில் நகரங்களில் 'மாமதில் மஞ்சு சூழும்', 'மாளிகை நிரை விண் சூழும்' என்றவாறு உயர்ந்த மதில்களும் மாளிகைகளும் நிறைந்திருந்தன.

மன்னர்கள் வாழ் அரண்மனைகளும், நகர மாந்தர் வாழ் இல்லங்களும் மிகவும் அழகுற அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இவற்றில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கதவுகளில் தெய்வ உரு, குவளை மலர் ஆகியவை செதுக்கப்பட்டிருந்தன.

அக்கதவுகளில் பருத்த இருப்புப் பட்டைகள் ஆணிகளால் பொருத்தப்பட்டிருந்ததோடு, நுண் திறத்துடன் தாழ்க்கோல்களும் பொருத்தப்பட்டிருந்தன என்பன போன்ற தச்சுத் தொழில் நுட்பத்தைக் #கட்டுமானவியல்...
... என்ற பகுதியில் அறிந்து வியப்படைந்தோம்.

உரோமப்பேரரசு, எகிப்துப் பேரரசுகளின் மன்னர்களும் அவர்தம் குடும்பத்தாரும் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் என்பது உலகமறிந்த செய்தி.

நம் மூத்த குடியினரான சங்க மாந்தர் சொகுசு வாழ்க்கையில் அவர்களையும் விஞ்சியவர்கள் என்பதை...
Read 23 tweets
Apr 24
சங்ககாலத்தில் கண்ணாடி தொழில்நுட்பம்...!

#கண்ணாடி இரு வகையது. ஒன்று ஒளி ஊடுருவும் தன்மையது, மற்றொன்றோ ஒளியை எதிரொளிப்பது. பின்னதை முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்பர்.

இவ்விருவகைக் கண்ணாடிகளுமே சங்ககால மாந்தர் அறிந்தவை, பயன்படுத்தியவை என்பனவற்றைச் சங்கப் பாடல்கள்வழி அறிகிறோம்.
திருப்பரங்குன்றின் மீது, பேரழகு படைத்த ஆடல்மகள் ஒருத்தி கள்ளுண்ட மயக்கத்தில் நடனமாடுகிறாள்.

ஆடல்மகள் அழகிலே தன் கணவன் மயங்கிவிடுவானோ என்று அஞ்சிய ஒருத்தி, தன் கணவனைச் சினந்து நோக்குகிறாள்.
மற்றொருத்தி அந்நாட்டிய மகளிலும் தன்னழகு கூடி இருப்பின் கணவன் தன்னைப் பிரியான் என்று நினைத்துக் கண்ணாடியில் பார்த்து, தன்முகம், அணிகலன் ஆகியவற்றைத் திருத்திக் கொள்கிறாள்.

தலைவியின் தோழிகள் கேட்குமாறு, காதற்பரத்தை கூறுமாறு அமைந்த பாடல் மற்றொன்று.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(