Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin
Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
De stikstofcrisis is van meerdere makelij: de boeren, landbouworganisaties en de politiek. De huisvestingscrisis is van meerdere makelij: bevolkingstoename, bezuinigen op de bouw van betaalbare woningen, enzovoorts.
Migranten de schuld geven klinkt leuk nu Ter Apel het allemaal niet kan opvangen maar ook daar is sprake van een politieke crisis door het afbouwen van de opvangcapaciteit geen crisis die veroorzaakt wordt door migranten.
Al 50 jaar zijn er zorgen over de gevolgen van teveel mest. Die zorgen werden weggemoffeld en er kwamen wat halfslachtige maatregelen.
De Stichting Natuur en Milieu kaart het mestprobleem in 1972 voor het eerst publiekelijk aan in het rapport Bio-industrie. Augiasstal in milieu en landschap link.springer.com/chapter/10.100…
Al in de jaren '80 wordt, in politieke retoriek althans, geprobeerd de intensivering van de agrarische industrie tegen te gaan: tevergeefs want tegelijkertijd is er en druk vanuit politiek, industrie, bankwezen voor schaalvergroting.
Er zijn halfslachtige maatregelen maar die moeten op decentraal niveau worden uitgevoerd en daar hebben boeren veel invloed. En ook de protesten uit de jaren '80 en '90 doen hun werk (toen ook al met de tractor!).
Wel komt mestverwerking op gang, luchtzuivering, stalinnovatie enzovoort. Er wordt ook inderdaad echt wel het nodige verandert door de boeren. Maar...
...het zet te weinig zoden aan de dijk omdat de regelgeving halfslachtig is, normen te ruim en te flexibel zijn ook al moet er daar toch flink voor geïnvesteerd worden (wat de boeren alleen meer bindt aan de grootindustrie). volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Daar komt dus geen migrant aan te pas. Wel ministers en anderen die meer lijken te lobbyen voor eigen belang en voor de industrie dan voor iets anders sargasso.nl/henk-bleker-is…
Daarbij is nog maar de vraag of de vrijgekomen landbouwgrond wel gebruikt kan worden voor woningbouw. Wie zegt dat de grond vrij komt en wie zegt dat de regels het toelaten om daar woningen te bouwen? Zeker bij land dat bij natuurgebieden ligt is dat allemaal onzeker.
Volgende punt is dat we weliswaar huizen nodig hebben voor de groei van bevolking maar tot 2014 is de groei van de bevolking voornamelijk veroorzaakt door natuurlijke groei. Pas daarna is migratie de belangrijkste factor geworden.
De rol van migratie is dus niet eenduidig en niet in beton gegoten.
Sterker nog, je zou kunnen stellen dat als de hele bevolking groeit en huizen nodig heeft, iedereen (en niet alleen migranten) profiteren van de vrijgekomen ruimte.
Maar dat staat wat raar: tegen de stikstof aanpak zodat iedereen kan wonen? Nee, we maken ervan 'tegen de aanpak want het is alleen bedoeld voor migranten'. De migrant als xenofoob retorisch instrument tegen beoogde sociale verandering. Korter: zondebok.
En natuurlijk hebben we een woningtekort. En daar hebben we migranten bijzonder weinig mee van doen, sterker nog zij zijn vaak één van de groepen die het slachtoffer zijn van het woningtekort.
Er is maar ongeveer 7% van de woningen dat naar statushouders gaat: dat lost de woningcrisis niet op en is ook niet de oorzaak.
De oorzaak ligt in beleid. De nieuwbouw van (goedkope) corporatie woningen is omlaag gebracht door landelijk en gemeentelijk beleid zo laat @CodyHochstenB zien. oneworld.nl/lezen/discrimi…
Maar het is natuurlijk makkelijker voor de politiek om de schuld af te schuiven op migranten: dat type racisme is zo onderdeel van de samenleving dat niemand ervan opkijkt.
Het gaat daarbij in veel politieke retoriek niet om alle migranten he. Het gaat niet om expats, toeristen, EU burgers, Oekrainers. Het gaat om mensen uit het Midden-Oosten / Afrika.
We kunnen dus vaststellen dat figuren die tamboeren over 'oh het zijn de migranten' een complexe zaak met veel kanten en waar migratie heel weinig mee te maken heeft, terugbrengen tot hap-slik-weg proporties: we doen dit alleen vanwege de buitenlanders.
Maar de landbouwcrisis is ouder dan de huizencrisis en beiden hebben we gewoon beleidsmatig laten versloffen.
Het spelen van de migrantenkaart gebeurt omdat het bij veel Nederlanders, inclusief agrariërs, volstrekt genormaliseerd is om migranten, moslims, vreemdelingen de zondebok te maken. En meer nog: het blijkt keer op keer een goed middel om kiezers en demonstranten te mobiliseren.
Dat het zo genormaliseerd is geraakt om specifieke minderheden als zondebok aan te wijzen is niet nieuw en ook niet typisch radicaalrechts. Het zijn middenpartijen zoals PvdA, CDA en VVD die hier al decennia aan bijdragen en ook een links-populistische partij SP kan er wat van.
Het is ook niet immigratie, islam of iets dergelijks dat racisme, radicalisering en extremisme veroorzaakt. Zoals alle onderzoeken naar radicalisering en extremisme laten zien:
die kwesties moeten politiek vertaald worden in een wij-zij politiek, waarbij de 'zij' categorie als bedreiging wordt neergezet met pleidooien om die dan ook anders te behandelen dan andere burgers.
Het mobiliseren van mensen gebeurt door een dreiging aan te wijzen en dat te verbinden met een specifieke categorie mensen en dat dan zodanig dat het logisch lijkt: het is toch logisch dat er plaats gemaakt moet worden voor al die migranten? Nee dus.
De realiteit is anders: telkens worden dezelfde groepen tot zondebok gemaakt voor zo ongeveer alles wat een ideaalbeeld van Nederland bedreigt en voor zo ongeveer alles wat we door korte termijn winstbejag, slappe politiek en electoraal gewin hebben laten versloffen.
Dus nee, de boeren maken geen plaats voor massaimmigratie, maar door roofbouw, kortzichtigheid van beleidsmakers en onze eigen verslaving aan goedkoop voedsel. De antimigrantenkaart is giftig en vals. #stikstofcrisis #stikstofdebat #boerenprotest
Even een paar aanvullingen op het (toch al lange) draadje n.a.v. #stikstofcrisis #boerenprotest #stikstofdebat en het valselijk uitspelen van boeren tegenover migranten.
'Betekent dat dan dat de provincie 25.000 woningen wil bouwen in Stroe? "Nee, absoluut niet. Op dit kaartje kijken we wat er mogelijk zou zijn als we alle andere aspecten buiten beschouwing laten."' (maar kom op sukkels!) gld.nl/nieuws/7716770…
Om tal van redenen, oa als een boer stopt komt de grond nog niet altijd vrij, milieurichtlijnen (stikstof), zou ik sowieso voorzichtig zijn met de stelling dat we de grond gaan gebruiken voor woningen.
Als we die grond gaan gebruiken is dat voor iedereen, maar dat wordt natuurlijk niet gesteld: de kwestie wordt versmald tot migratie wat slechts beperkt (en alleen de laatste jaren) verantwoordelijk is voor bevolkingsgroei.
In feite stellen degenen die van migratie in relatie tot de boeren een probleem maken, dat de vrijgekomen grond aan iedereen toebedeeld kan worden maar niet aan migranten. M.a.w. een huisvestingsbeleid op basis van afkomst.
Die retorische truc zorgt er ook voor dat het slechts beperkt zin heeft om serieus in te gaan op de kwestie grond voor migranten (die dus sowieso onzinnig is).
Het gaat erom dat migranten als pionnen worden aangewend om een politiek doel te bereiken. Deels om een voor sommigen ongewenste uitkomst tegen te gaan, vanuit het idee als we het over migratie hebben krijgen we de mensen wel op de hand van de boeren.
En deels vanuit het idee, als we het over migratie gaan hebben, dan hebben we het niet meer over de zeker al vijftig jaar durende discussie over landbouw en de gevolgen voor het milieu. Zie:
De andere kant van dat racistische spel waarin migranten en boeren tegen elkaar uitgespeeld worden, is dat we zo net doen alsof de boeren één homogeen blok vormen en het platteland alleen de boeren zijn. Niets daarvan:
Met andere woorden, het tegenover elkaar zetten van migratie en boeren is niet zomaar onzin, het is gevaarlijke racistische politiek waarbij men er op rekent dat het in vruchtbare aarde valt. #stikstofdebat #boerenprotest #natuur

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn de Koning

Martijn de Koning Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Martijn5155

Jun 21
"Belgium has repatriated 6 women and 16 children from the camp Al Roj in North-East Syria last night. This is the second operation of repatriation. The first one was in July 2021, when it brought back six women and ten children." academicsforrepatriation.com/news/
Women without children (among them those who have lost their children) and women whose citizenship has been revoked, have not been repatriated from North-East Syria. That should be a next step. In the end, everyone should be repatriated.
"België heeft afgelopen nacht 6 vrouwen en 16 kinderen gerepatrieerd uit kamp Al Roj in Noord-Oost Syrië. Dit is de tweede repatriëringsoperatie. De eerste was in juli 2021 toen men 6 vrouwen en 10 kinderen terugbracht." academicsforrepatriation.com/news/
Read 6 tweets
May 1
Het is opvallend dat mainstream politici haatzaaien over moslims en migranten of het discrimineren van moslims op basis van een eenzijdig stereotype en vijandelijk beeld van islam, zien als islam kritiek. Eigenlijk is dat, en niet de tweets van Wilders, het echte gif.
Wilders mobiliseert zijn kiezers tegen moslims op basis van een vijandelijk beeld over islam als monsterlijk, de ergste ziekte en vol van bloed vergieten. Waarbij hij migranten uit Afrika / Midden-Oosten neerzet als tuig, roedel, hyena's. Noem dat maar kritiek.
Weliswaar maakt Wilders een onzinnig en nauwelijks hanteerbaar onderscheid tussen moslims en islam dat intussen gemeengoed lijkt geworden. Maar vergis je niet: hij heeft wel degelijk de vrijheid en burgerrechten van moslims op het oog.
Read 11 tweets
Apr 30
"Dat velen dit gevaar niet meer zien of voelen, komt door de structurele dehumanisering van moslims die afgelopen twintig jaar, en de terughoudendheid van de meeste journalisten om hier fel en kritisch tegen op te treden..." trouw.nl/leven/extreemr…
Lezenswaardige column (alweer) van @overlistener (o.a.) in reactie op de tweet van @DominiqueHeyde
Het lastige daarbij is denk ik voor journalisten dat er weinig deskundigheid is over racisme en hoe het werkt en dat politici als Wilders en (tot vrij recent) hun racisme zo proberen te verpakken dat het makkelijk verteerbaar is religionresearch.org/closer/2018/01…
Read 4 tweets
Mar 4
Oekraïnse mannen vechten tenminste, de Syrische mannen vluchtten massaal. Dat is inderdaad de betekenis die eraan gegeven wordt. En onterecht. Ook omdat de bewering zelf onjuist is.
Wanneer we ons beperken tot 2015, het hoogtepunt van de zogeheten vluchtelingencrisis, dan zien we dat de verhouding mannen en vrouwen (incl. kinderen) uit Syrië ongeveer 50-50 was. Ook nu is dat zo Image
Het maakt daarbij uit wat de bestemming van de vluchtelingen was. In Libanon en in sommige kampen in Jordanië, waren vrouwen en meisjes juist in de meerderheid. In 2017 waren vrouwen en kinderen meer dan 75% van de vluchtelingen. huffpost.com/entry/syrian-r…
Read 7 tweets
May 21, 2021
'Uit angst voor stigmatisering is in Nederland veel later dan in andere landen erkend dat bepaalde bevolkingsgroepen een hoger risico lopen tijdens de coronapandemie. aldus hoogleraar gezondheidszorg Maria van den Muijsenbergh en Armand Girbes, Amsterdam UMC in Amsterdam.'
Er is weinig hard bewijst voor de stelling dat angst voor stigmatisering ertoe leidt dat het hogere risico van corona voor sommige burgers niet besproken mag worden. Er is vrij snel, vrij breed de observatie gedaan dat sommige groepen een hoger risico hebben.
Er werd dan ook vrij snel opgeroepen tot gepaste overheidscommunicatie omdat corona risicofactoren vaker voorkomen bij gemarginaliseerde groepen bijv socialevraagstukken.nl/communiceer-be…
Read 14 tweets
Apr 30, 2021
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht het Nederlanderschap intrekken van zes zogenoemde 'uitreizigers' naar Syrië. Dat is zoals de @RaadvanState haar besluit presenteert. Maar dat is niet het gehele verhaal. Een draadje.
Voortdurend wordt gesteld dat de Nederlandse nationaliteit kan worden ingetrokken als een persoon zich aansluit bij een groepering die op een lijst van terroristische organisaties staat. We zien dat ook terug in mediaberichtgeving, maar het is maar de helft van het verhaal.
Het bericht vandaag is gebaseerd op zeven zaken bij Raad van State. Even allemaal op een rijtje: 1) Ongewenste vreemdeling raadvanstate.nl/actueel/nieuws…
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(