#sKaNda (#SubrahManya) #ShasHti (29.11.2022) 🧵

In #TheerthaPrabandha Sri #VadiRajaru extols the glory of Lord #SubraHmanya

सुब्रह्मण्यस्य महिमा वर्णितुं केन शक्यते |
" ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತುಂ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೇ "

who has the capacity to describe the merits of Lord SubraHmanya;
Dedicated to Lord #Subrahmanya, sixth day (#Shashti thithi) of the sacred lunar month #Margasira maAsa is known as #SkandaShashti or #SubrahmanyaShashti.
It is believed to be the day Lord Subramanya was born. As such He becomes the presiding deity of Shashti tithi. ++
If there is khanda (broken) thithi [<Panchami (+) >Shashti] and the day is coinciding with Sunday or Tuesday + Satabhisha Nakshathra + Vaidruthi Yoga it is known as #ChaMpaShashti. +
Concept remaining same we find people following different customs and traditions according to their sampradaya on the day of Subrahmanya Shashti which is mostly a South Indian festival. +
In #Madhwa sampradaya, Lord #Subrahmanya is considered as an incarnation of #ManMatha and is placed fairly higher in cadre (8th Kakshya) of hierarchy (as per Taratamya) in line with #Indra having #Narayana Aavesha. +
Lord Subrahmanya has a unique place among the Demi-Gods. He is associated with all the three Trinal Lords (Trimurthi);
As incarnation of Manmatha (son of Lord Sri Hari)
As Sanatkumara (Brahma Maanasa Puthra)
As Skanda (son of Lord Shiva)

apart from...++
As Bharatha (brother of Lord Sri Rama)

As Samba (son of Lord Sri Krishna & Jambavati
Devi) during Dwapara Yuga;

As Pradyumna [(incarnation of Manmatha) son of Lord Sri Krishna & Rukmini Devi]

As Sudarshana – (incarnation of Manmatha)
++
Worship of Lord Subrahmanya a Vedic God is prevailing in Hindu religion since time immemorial. Widely known as son of Lord Shiva, Lord Subrahmanya was commander-in-chief of army of Gods (Devasenapathi) who killed the demon Tharakaasura. ++
He is called Subrahmanya (Su+BraHmanya) the one who is highly chaste, one who has understood the Brahman (absolute reality) and blossomed by Brahma JnaAna the supreme knowledge. He is considered as Brahmachari (Bachelor). ++
He is also known as Kumara because He always looks like a teenager (youth). Lord Subrahmanya is considered as a personification of charm, youth, masculinity, valour, vitality and wisdom. He is an incarnation of Manmatha; ++
Lord Subrahmanya is popularly known as #KaArthikeya; the one whose birth star is Krittika which is a cluster of six stars whose feminine energies (divine mothers) have brought Him up. Since He was suckled by six divine mothers He is also known as #ShanMaAthura. ++
#SarAvaNabHava is another popular name of Lord #Subrahmanya; the one who has emerged out from the powerful divine energy (Tejassu) of Lord #Shiva that was initially held by #Agni (Fire God) & dropped in2 the holy #Ganga (Ganges) that was later pushed into a lake called #Saravana+
and shoved to the reedy bushes on its banks. Saravana lake is believed to be the makeover of the divine mother Goddess #Parvathi Devi. Since He has emerged out on the lawns of #Saravana He came to be known as #SaraVanabHava. Bhava means born. ++
Since He was born from D divine energy that got spilled/shoved He is known as #Skanda. He is #Ayonija.
In Bhagawadgita (Vibhuti Yoga) #SriKrishna says, He is #SkaNda among the commanders-in–chief;
“SenaAneEnaAm AhaM SkAnda” Subrahmanya (SKANDA) is Vibhooti roopa of Sri Krishna; +
In Sri #VishnuSahasranama Stotram (sloka # 36), Lord Vishnu is extolled as “#SkAnda#SkaNdadhAraH
the one who is...commander of the forces of wisdom, great thoughts, light and delight and unstoppable destructive force for all taMasik people like asurasas and other evil-doers. +
He is internal commander in our conflict with the good and the bad; guiding us towards the spiritual strength, wisdom and discriminative power;

An exclusive Purana #SKANDAPURANA is named after Lord Subrahmanya scripted by Sri #VedavyasaRu forms part of Ashtaadasa Maha-Puraanas.+
While Peacock is Vaahana (mount) of Lord Subrahmanya, we find Rooster (Kukkuta) on his flag and portrayed as holding a Spear as his weapon.

Kukkuta believed to be representing Ego (Tarakasura) which was subdued by Lord Subramanya; +
Kukkuta gives a wake-up call at dawn; Lord Subramanya with Kukkuta as His dhwajah awaken our consciousness (Kundalini) for #gnyaAna - #bhakti - #vairagya. He is #ManoVairagyaChakraabHimaAni Devata; ++
Lord Subrahmanya is assumed as a Sarpa Devatha. But, in fact He is not a Sarpa Devatha; He has protected the Serpentine clan from #Garuda's scare by invoking the blessings of Lord #LakshmiNarasimha. +
to be continued...
Lord Subrahmanya popularly known as #Shanmukha or #ShadaAnana is symbolized as having six faces. It is believed that six faces represent the five senses and the mind.

He is worshiped for marital prosperity, obtaining progeny; remedy for health problems especially+
skin diseases like leprosy, leukoderma, relief from enemies (internal & external), relief from debts apart from overall prosperity & general well-being. He is also worshiped for relief from malefic effects of Rahu/Kethu, Sarpa/Naga Dosha; Kuja (Angaraka) Dosha. +
#Anusandhana while worshiping Lord Subramanya...
Sri Subrahmanya Devathaanthargatha;
Bharatheeramana Mukhyapraanaanthargatha;
Pradyumnaroopi Sri Naaraayana 🙏🙏🙏
+
While Lord SubrahManya is to be worshiped on all days of the week;

•Tuesday,
•Shashti thithi (6th lunar day) and
•Krittika star days

are considered to be more sacred days for worshiping Him.

Skanda (SubrahManya) is AbhimaA ni Devata for Shashti thithi. +
We find temples of Lord SubrahManya across the country & even abroad; Some of the famous shrines exclusively dedicated to SubrahManya R..
Thiruttani, Palani, Tiruchendur, Tirupparakundram,
Swami Malai & Pazamudhircholai (in T.N.)
Kukke Subramanya &
Ghati Subramanya in Karnataka.
Yatha-shakti, Brahmachari Pooja + Brahmana/Brahmachari Bhojana + Vastra Daana to Brahmachari along with Gopichandana and Yagnopaveetha + Dakshine is considered meritorious on the day of Skanda Shashti.
Skanda pooja removes fear (bhaya nivaarana)
षडाननम् कुंकुम रक्त वर्णं
महा मतिम् दिव्य मयूर वाहनम् ।
रुद्रस्य सूनुम् सुर सैन्य नाथं
गुहम् सदा शरणमहम् भजे ॥

ಷಡಾನನಮ್ ಕುಂಕುಮ ರಕ್ತ ವರ್ಣಂ
ಮಹಾ ಮತಿಮ್ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಮ್ ।
ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಮ್ ಸುರ ಸೈನ್ಯ ನಾಥಂ
ಗುಹಮ್ ಸದಾ ಶರಣಮಹಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥
🙏🙏🙏
"Shadaananam Kunkuma Raktha Varnam
Mahaamathim! Divya Mayuura Vaahanam
Rudrasya Suunum! Sura-saiNya Naatham
Guham Sadhaaham Saranam Prapadhye"

షడాననమ్ కుంకుమ రక్త వర్ణం
మహా మతిమ్ దివ్య మయూర వాహనమ్ ।
రుద్రస్య సూనుమ్ సుర సైన్య నాథం
గుహమ్ సదా శరణమహమ్ ప్రపద్యే ॥
🙏🙏🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with bhargavasarma (krishna bhagavan nirikhi)

bhargavasarma (krishna bhagavan nirikhi) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bhargavasarma

Nov 26
#Subhashita

pApaM praj~jA nAshayati kriyamANaM punaH punaH |
naShTapraj~jaH pApameva nityamArabhate naraH ||

पापं प्रज्ञा नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ।
नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः ॥
++
One loses the discriminating intellect (prajna) by committing errors (pApa) again and again and one who has lost that ability keeps on repeating the same errors.

++
puNyaM praj~jA vardhayati kriyamANaM punaH punaH |
vRuddhapraj~jaH puNyameva nityamArabhate naraH ||

पुण्यं प्रज्ञा वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ।
वृद्धप्रज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः ॥

++
Read 4 tweets
Nov 4
🙏 ThulAseEthwaAm NamaMyaHam 🙏
(Glory-Significance-Merits-do's & don'ts of #THULASI)

प्रसीद तुलसीदेवी प्रसीद हरिवल्लभे
क्षीरोदमथनोद्भोते तुलसीत्वां नमाम्यहं |

ಪ್ರಸೀದ ತುಲಸೀದೇವೀ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ
ಕ್ಷೀರೋದಮಥನೋದ್ಭೋತೇ ತುಲಸೀತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ |

Special🧵on the eve of #UttanaDwaadasi ++
As per Padma Purana, Thulasi has emerged from aAnandaAsru (AanandaBhaashpa - Joyous tears) of Lord Vishnu that fell on the divine Amrutha during KsheeraSagara Mathana.

Thulasi is Lakshmi Swaroopa and is beloved to Lord Vishnu; +
Where #Thulasi is, there Lord #Vishnu resides and such place is considered as a #Theertha (sacred place).

Lord Vishnu always resides where there is #Thulasi, #Padma (Lotus) and #Saligrama; ++
Read 31 tweets
Nov 3
04.11.2022 - Karthika Sukla Ekaadasi (#Prabhodhini)

05.11.2022 - Karthika Sukla Dwadasi - #UttanaDwadasi - Thulasi Damodara Vivaha - Manvaadi - Chaturmaasya Vratha samaapti - Shani Pradosha.

++ Image
स्नानं दानं जपं पूजां समुद्दिश्य जनार्दनम्।
नरे यत्कुरुते वत्स प्रबोधिन्यां तदक्षयम्॥

Those who perform ceremonial bath, stipulated worship, perform japa, daana (charity), meditating upon Janārdhana on this day (#Prabhodhini) shall get infinite merits. +
पूर्वजन्मसहस्रेषु यत्पापं समुपार्जितम्।
निशिजागरणां चास्या दहते तूलराशिवत्॥

staying awake all night on Kārtika Ēkādaśi (#Prabhodhini) by following scriptural injunctions one’s sins accumulated from many previous births shall B burnt just like mountain of cotton is burnt by fire+
Read 12 tweets
Nov 3
ಸಾಗಿಬಾರೈಯ ಭವರೋಗದ ವೈದ್ಯನೆ (Saagi baarayya bhavarogada vaidyane)

This is a famous composition of Sri #VijayaDasaru made during his yatra 2 Tirumala Kshetra. When he could not get darshan of Lord Srinivasa, he went into meditation sitting far away from temple for a call from Lord.+ Image
Incidentally that time Bramhotsavam festival was going on at Tirumala & that day it was Rathotsavam. The chariot of Lord Venkateswara did not move in spite of deploying the services of Elephants. +
Finally on intervention of Daivagnyas people rushed to Sri Vijayadasaru for help when he composed this famous song that made the chariot to move effortlessly.+
Read 8 tweets
Nov 3
ನೋಡಿದೆ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿದೆ
ನೋಡಿದೆನು ಗುರುರಾಘವೇ೦ದ್ರರ
ಮಾಡಿದೆನು ಭಕುತಿಯಲಿ ವ೦ದನೆ...... (Sri VijayaDasaru)

NODIDE GURUGALA NODIDE
NODIDENU GURU RAAGHAVENDRARA !
MADIDENU BHAKUTIYALLI VANDANE 🙏

Those were the auspicious words uttered by none other than... + Image
Aparoksha Jnaani - Bhrigu Amsa Sambhotha Sri VijayaDasaru when he saw divine picture inside Moola Brundavana of Sri GuruRayaru having visesha sannidhana of Supreme God Hari Sarvottama in the form of,

Rama, Krishna NaraHari, VedaVyasa, Sri Madhvacharya along with Sri GuruRayaru+
Perhaps Sri VijayaDasaru might be the only one who could get the fortune of witnessing such a divine scenario inside Moola Brundavana of Sri Guru Raayaru; +
Read 4 tweets
Sep 24
#AMAAVAASYA - The #PITHRU Thithi (Titbits) -🧵

As per Lunar calendar there R 16 thithis (Lunar days) out of which 14 gets repeated twice in a cycle of 30 days starting from Prathipada ending with Chaturdasi. Other 2 thithis that occur once in a month R Pournami & AmaAvaasya. +
A lunar month ending with Poornima is called #PoornimaAnta & the one ending with Amavasya is called #AmaAnta.

Chaturdasi overlapping with AmaAvaasya is called #Sinivaali & Amavasya overlapping with Prathipada is called as #Kuhu. Both are astrologically considered as malefic. ++
AmaAvaasya is also known as #Darsha thithi. Darsha (Darshana) means the day AmaAvaasya is visible. On this day of Darsha when Amaavaasya thithi is prevailing around afternoon time (#Aparaannah vyaapini) Thila tharapana is given to forefathers. ++
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(