Discover and read the best of Twitter Threads about #فلات_ایران

Most recents (2)

رشتوی جدید:
ـ #تیمور_لنگ، که بود و چه کرد؟

بریم ببینیم این آقای تیمور لنگ چه اصل و نسبی داشت و افتخاراتش متعلق به کدوم ملته!

تو آسیای میانه یه بابایی زندگی می‌کرد به اسم تراغای. کجا؟ شهر کَش. کَش کجاست؟ امروز تو ازبکستانه. این آقای تراغای، تو شهر کَش برا خودش برو و بیایی داشته
و یکی از ملاک‌های بزرگ بوده که از کردن خون مردم تو شیشه، دارایی و مال و املاکی به هم زده بود. تراغای از قوم برلاس بود. برلاس قومی بود با زبان تُرکی و اصالت مغول. تراغای ادعا میکرد از نسل چنگیز هست ولی هیچوقت ادعاش اثبات نشد. با این حال خودش رو آغازاده می‌دونست و خوب پولی هم

2
از آغازاده‌بازی به هم زده بود.

این بابا یه پسری داشت به اسم #تیمور که سال ٧٣۶ هجری به دنیا اومد. تیمور تو جوونی زخمی شد و پاش آسیب دید. چطوری؟ معلوم نیست. ابن‌عربشاه میگه تو یه جنگ (دعوا) محلی ضربه خورد و منابع دیگه میگن اتفاقای دیگه افتاد مثلا گوسفند دزدید و چوپان با

3
Read 22 tweets
#سگ
4000 سال پیش
انسان هر موجود زنده ایی رو بچشم خوراک نگاه میکرد.هر جنبده ایی را شکار میکرد...
اما بخشهایی از غذا بود که نمیتوانست بخورد (استخوان یا گوشت فاسد) آنها رو از خود دور میکرد و این زباله های غذای باد آورده ایی برای گرگهای خاکستری در عصر حجر بود، گرگهایی بودن👇 ImageImage
گرگهایی بودن که بشکل طبیعی شجاعت بیشتری داشتن و به انسانها نزدیک میشدن و انسان عصر حجر ازغدا دادن به آنها قطعا لذت میبرد...
طی زمان تعدادی از گرگها بودن که بدنبال قبایل شکارچی و گرد اورنده براه می افتاد تا از باقی مانده یا لطف انسانها بهرمند شوند... ImageImage
البته همه گرگها اینقدر خوش شانس نبودن، که با قبایل مهربانی روبرو بشن خیلی وقتها خود آن گرگها غذای انسانها میشدن .
قبایلی که روی باز به این حیوان نشان دادن سعی کردن گرگهایی رو پیش خود نگه دارن که رفتاری آرامتر و جثه کوچکتری دارن.
گرگهای خشن و پرخاشگر کشته و احتمالا خورده میشدن Image
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!