Discover and read the best of Twitter Threads about #خرد

Most recents (3)

#ضحاک_پژوهی 6
یک نکته در مورد پادشاهی ضحاک

خیلی اوقات داستان ضحاک رو اینطورتوی ذهن‌ها مونده که اون به پادشاهی ایران رسید و بعد ماردوش شد و ...
اما ماجرا جور دیگه‌ای هست، قبلا گفتم که جمشید خدمات زیادی در جهت رشد ایران کرد، اما مغرور شد و مردم بر علیه‌اش شوریدند/47
در اون زمان ضحاک تو سرزمین خودش شاه شده بود و ماردوش هم بود، روزی دو وعده مغز انسان رو هم برای درمان درد مارها استعمال می‌کرد، توی همین اوضاع، مردم ایران که شنیده بودن یک شاه اژدها پیکر جایی داره پادشاهی می‌کنه می‌رن سراغش که با کمک اون، جمشید رو از شاهی ساقط کنند./48
#ضحاک_پژوهی 7
راه و رسم پادشاهی ضحاک

اولین ابیات فردوسی بعد از به مسند نشستن ضحاک در ایران (جهان) مربوط می‌شه به اقداماتی که انجام داده:
از بین بردن #خرد، از بین بردن #هنر، از بین بردن #راستی، از بین بردن #نیکی
نهان گشت کردار فرزانگان
پراگنده شد کام دیوانگان
/49
Read 83 tweets
شکافت در راس هرم ج ا! (قسمت اول)
راس قلعه تشیع ایران یعنی خیلی قبل از تمام تقسیم بندیها سه وجه یک مثلث وجود دارد.
۱-ولایت فقیهی ها
۲-بهائیها
۳- انجمن حجتیه
هر سه طیف این نحله دیرزمانی خاستگاهی یکسان داشته اند، هر سه انگلیسیند دو گروه اول بنیانگذاران هندی داشته اند و حجتیه بعدا
در هند (حیدرآباد و بمبئی) شعبه احداث کرده است.
اختلاف آنها این است که حجتیه مخالف #ولایت و‌ بلند کردن پرچم حکومت شیعی قبل از مهدی است. بهایی هم که میگوید بهالله #ظهور کرده و بساط تجارت و صنعت پرسود #انتظار را جمع کنید!
این برای اولینبار است که نقش و موضعگیری آنها در همراهی
و مخالفت با #شورش۵۷ و همینطور میزان مشارکت آنها در حاکمیت ج ا اینطور موشکافی میشود. مثلا احتمالا نمیدانید شناسنامه حجتیه بغیر از #مهدویت و چمباتمه زدن سر چاه انتظار و دشمنی خانوادگی با بهائیت یک چیز دیگر هم هست. #حجاب_اختیاری!! در ابتدای عنقلاب اولین گروهی که شروع به نفوذ
Read 23 tweets
#رشته_توییت
۱-۲۰ عشق در برابرِ ایمان
 در فرهنگ و استوره های ایرانی،
خدا #تخمی است که میروید و گیتی میشود.
بدینجهت خدا و انسان به هم پیوسته و از یک گوهرند.
هر انسانی خودش دانه ای از خوشه یِ هستی بوده و گوهرخدائی دارد
بدینجهت انسان خدای خود در روی زمین است که با اندیشه وخردِ خود
۲-۲۰ که همان #دینِ خود باشد زندگی میکند.
همچنانکه انسان بخشی ازخدا را درخود دارد، خدا هم با جمع انسانها خدا میشود.
جمع جانها «جانان» خدای ایران است. در اینجا غزلیات شاعران بویژه حافظ درادبیات ما گویا هستند.
در این فرهنگِ #سیمُرغی، کسی از کسی بالاتر یا قدرتمندتر نیست،
۳-۲۰ خدائی نیست که کسی را آفریده باشد، همه یِ پدیده های طبیعت از هم روئیده و هستی را تشکیل داده اند. وحدتِ وُجودِ عرفانِ ایران ریشه در این فلسفه دارد.
خدا و انسان یا جمع جانها وجانان درهمکاری وعشق بجای ایمان، زندگی را با جشن و شادی فراهم میآورند.
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!