Discover and read the best of Twitter Threads about #فرهنگی

Most recents (2)

در گفتگویم با @EtemadOnline: با انباشت #نارضايتی‌ها مواجه هستيم كه در مدتی طولانی شكل گرفته است. #حاكميت توجهی به همه #هشدارهای_قبلی دلسوزان، كارشناسان و اساتيد دانشگاه و... نكرد که كار به اينجا كشید. نارضايتی‌های انباشته‌شده با جرقه ماجرای #مهسا_امينی حالت انفجاری به خود گرفت./١
حاكميت و نيروهای دخيل در آن، #آينده را برای بخش قابل توجهی از مردم #مبهم و #تيره و تلاش‌ها برای تغيير اين #چشم‌انداز را نقش بر آب كرده‌اند. مهمترين نماد اين موضوع، #نااميد كردن مردم از #صندوق‌های_رأی بوده و نتيجه آن، بسته شدن #روزنه‌های_اميد مردم و پيش‌آمدن #وضع_موجود است./٢
حتی اگر در ظاهر نشانه‌هايی از كاهش تجمعات وجود داشته باشد، به معنای كمتر شدن اعتراضات و نارضايتی‌ها نيست. اعتراض در زير پوست رخدادها همچنان وجود دارد، اما ممكن است ظهور آن به صورت آشكار با افت و خيزها و فراز و نشيب‌هايی مواجه شود./٣
Read 22 tweets
پوست اندازی چگونه است!؟ چطور سیستم بعد از فروپاشی خود را بازتولید میکند!؟ #رشتو
فروپاشی سیاسی مرحله بعد از فروپاشی اقتصادی و یک مرحله قبل از #براندازی است. آگاهی به تفکیک بین این سه مرحله مهم است چون عمدتا عوام به اشتباه این سه مرحله را یکی میدانند. درصورتیکه در مرحله فروپاشی
نظام میتواند خودرا بازیابی کند! در این رشتو از روسیه مثال میزنم که دوبار در ۱۹۱۷ و ۱۹۹۱ فروپاشی شده و هربار از درون دوباره خودرا زائیده است!
پوست اندازی دقیقا کی اتفاق می افتد:
پاسخ: بعد از شکست ایدئولوژیک، اقتصادی و نظامی (جنگ یا مسابقه) منجر به #شکافت_بین_مردم_و_حکومت!
بازیابی رژیم فروپاشی شده شامل چه مراحلی است:
۱- کوبیدن جبهه مردم! رژیم درحال انحلال فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را چنان افزایش میدهد که مردم از مرگ به تب راضی شوند.
۲- وابسته کردن مردم به سیستم قبلی: رژیم کمونیستی مردم رو بطور کلی وابسته به فساد قبلی میکند. مثلا از طریق #کوپن
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!