Discover and read the best of Twitter Threads about #kalemeydan

Most recents (2)

Akıncılarımızın abdest suyu #Tuna ile #Sava nehrinin birleştiği yer..

#Tuna
#Sava
#Kalemeydan
#Belgrad

Gâh gönlüm gibi cûşân u hurûşândır Tuna
Gâh göğsüm gibi nâlân u girîvândır Tuna

Kûh u hâmunlarda şeydâ deşt ü sahralarda mest
Şöhre-i her şehr ü rüsvâ-yı beyâbândır Tuna Image
Başı eflâke irer gerçi kemend-i mevc ile
Yüzi yirdedir yine hâk ile yeksândır Tuna

Pâk-tînet sâf-meşreb sâde-dil sâfî-derûn
Yâ ruh-ı cânân yahûd âyîne-i cândır Tuna

Yarlardan atılıp taşlara urur başını
Âşık-ı dîvâne vü Mecnûn-ı uryândır Tuna
Aşik Çelebi "Tuna Kasidesi"
Read 6 tweets
Bir Türk için çok şey ifade eder #Tuna
Birzamanlar #Rumeli'mizin Serhad yurdu idi #FETHÜLİSLAM...isminin güzelligine ragmen pek cok Türk Yurdu gibi onu da unuttuk..Haritaya șimdilerde bakanlar Kladovo ismine ya takilirlar ya da bu #Tuna kenarindaki yurdu bir șey ifade etmedigi ImageImageImageImage
icin atlayip gecerler.. neyazikki Osmanli Türk izleri ise coktan silinmiş..
153 yıl önce bugün 28 Ağustos 1521 de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fethettiği #BELGRAD ile #KALEMEYDAN ,#FETHULİSLAM #BÖĞÜRDELEN ve #SEMENDİRE «Kılâ’-ı Hâkaaniyyesı
10 Nisan 1867'de Sırplara ImageImage
teslim edildi

10 Nisan 1867 (5 Zülhicce 1283), Çarşamba:

(Yukarda bu senenin «11 Şubat» fıkrasında gördüğümüz mühlik vaziyet içinde Tuna boylarının da ateş içinde kalmasına meydan vermek istemeyen ve bu hususta Fransa ile Avusturya’nın ihtârlarını da nazar-ı-itibâra alan
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!