۱-تصویر تازه از دنیا در سخنرانی #ماکرون میان سفرای #فرانسه:
هژمونی غرب بر جهان که از دو سده پیش،اروپا در چارچوب آن میاندیشید و سیاستگزاری میکرد پایان یافته است.
جهان به ۲قطب آمریکا و چین درحال تقسیم است و دیگر کشور‌های جهان اگر نمی‌خواهند به زائده‌ای از این دو تبدیل شوند...#رشتو
۲- باید باهم متحد و همکاری کنند و وزنه متقابل یا سومی در جهان بوجود آورند.
مرکز ثقل این وزنه اتحادیه اروپاست و برای این هدف باید در روابطش با روسیه تجدیدنظر و آنرا نوسازی کند،مناسباتش را با هند-آسیا گسترش،پایه نوینی برای روابط با افریقا بدور از منطق هژمونی،برمبنای همکاری بنا کند
۳- ماکرون در این سخنرانی از اصطلاحات #مارکسیست ی استفاده کرد،از جنگ سنگری و جنگ مانووری(اصطلاحات گرامشی)گفت، یا #اومانیسم را شالوده تمدن نوین اروپایی معرفی و اعلام کرد "همانطور که #سوسیالیسم در یک کشور نتوانست به لحاظ تاریخی موفق شود، اومانیسم در یک کشور نیز موفق نخواهد شد".
۴-ماکرون با این سخنان از ۱سمت می‌خواهد تمدن نوین اروپایی ادعایی خود را به نوعی تکرار تجربه سوسیالیسم در شوروی معرفی کند و مدعی راهی تازه باشد،از سوی دیگر تحقق آن را در کوتاه مدت تعلیق به محال کند و مشروط به پیوستن همه جهان به آن کند.
او خواهان تجدیدنظر در معاهدات بین‌المللی شد..
۵-ماکرون گفت: یک دگردیسی و تغییر آرایش ژئوپولیتیک و استراتژیک را شاهدیم. ما احتمالا در دوران پایان هژمونی #غرب بر جهان زندگی می‌کنیم.
اوضاع اکنون تغییر کرده است.
این تغییر برآمده از اشتباهات غربی‌ها در برخورد با پاره‌ای از بحرانها است.
این تغییرات ما را ناگزیر میکند که درباره...
۶-پیامد‌های آن در منازعات #خاورمیانه،نقاط نزدیک و نقاط دیگر بازاندیشی کنیم.لازم است دوباره درباره ۱استراتژی عمیق دیپلماتیک،نظامی و شاید عناصرهمبستگی که گمان میکردیم برای همیشه پایدار است بیاندیشیم.
این همبستگی را باهم در لحظه‌های ژئوپولیتیکی شکل دادیم که اکنون تغییر یافته است...
۷- خطر این چرخش بزرگ با یک چرخش ژئوپولیتیک و نظامی دو برابر می‌شود چرا که در جهانی هستیم که در آن منازعات شدت می‌گیرد و من دو خطر اصلی می‌بینم. نخست اینکه سرشت این منازعات تغییر کرده و روز به روز بیشتر قربانی‌های غیرنظامی می‌گیرد.
دوم اینکه وحشیگری از نو آغاز شده...
۸-و در این عرصه نیز نظمی که یقین ما و سازماندهی ما بر روی آن قرار داشت درحال نابودی است.
ما اکنون معاهدات مربوط به محدودیت تسلیحات را در سکوت و معصومیت کنار می‌گذاریم.همه این‌ها پرسش‌هایی عمیق را دربرابر ما قرار می‌دهد.
نخست اینکه داده‌های گذشته و عادتهای ما دیگر معتبر نیستند...
۹-دوم،باید درباره استراتژیمان بیاندیشیم چراکه اکنون آمریکا و چین دو قدرتی هستند که کارتهای واقعی را در اختیار دارند.
ما ۲گزینش دربرابر این دگرگونی بزرگ داریم:
-متحدکوچک یکی از این۲ یا کمی از این و کمی از آن باشیم
-تصمیم بگیریم که سهم خودرا در این بازی داشته باشیم و اثر بگذاریم...
۱۰-اگر ما به همین راه ادامه دهیم برای همیشه کنترل را از دست خواهیم داد و آن زمان از صفحه روزگار محو خواهیم شد.
من این را با یقین به شما می‌گویم.
«تمدن نابود خواهد شد و همچنین کشور ما و اروپا.»
اروپا نابود خواهد شد و جهان در حول دو قطب، سازماندهی میشود: #آمریکا و #چین
۱۱- با دقت بر سخنان ماکرون و تصویر تازه‌ای که از دنیا ارائه کرده است و همچنین با کنش و واکنش‌های چند وقت اخیر #ایران، بنظر می‌رسد که ما نیز تصمیم به حضور در حلقه قدرت سوم دنیا گرفته‌ایم.
اینکه این تصمیم مناسب است یا خیر و تامین کننده #منافع_ملی ما است، گذر زمان نشان خواهد داد.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Shahram Ejtehadi شهرام اجتهادی
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!