Discover and read the best of Twitter Threads about #منافع_ملی

Most recents (4)

داستان حسین کُردشبستری تعریف نکنید، انسان منصف لجن را می بیند ولو اینکه پاپیون هم دور آن بسته باشید. #منافع_ملی کشک است، در اولویت جناحی شما نیست. آخوند و ریش تیغ زده جناح باز به جای مردم داری و وطن دار بودن، قرمز و آبی اش کرده اید، تیم داری می کنید!
باید لجاجت را از میان برداشت. لجاجت و ستیزه، فهم و خرد را ناتوان می گرداند. با لجاجت شما نخواهید توانست سود و زیان کشور را تشخیص دهید، لجاجت پرده به روی بینش شما فرو خواهد آویخت. بر فرض هم تشخیص دهید، لجاجت نخواهد گذاشت فهمیده ی خود را به مرحله ی عمل بیاورید. Image
شما الان هریک می خواهید طرف (مقابل) را زمین بزنید و هرچه بادا باد، و این بسیار خطاست.
نمی گویم اینها با هم آشتی کنند. نمی خواهم بر اختلافات خود ماست مالانه پرده کشند، چنین کاری نشدنی است و نتیجه هم نخواهد داد. بلکه می خواهم در همان اختلافات و گفتگو که دارند با منطق پیش آیند. Image
Read 19 tweets
برای واکنش مقتدرانه به احتمال واگذاری #سیونیک توسط #پاشینیان یا حمله غافلگیرانه گازانبری باکو و ترکیه برای اشغال سیونیک آماده باشیم.💪👊

باتوجه به سخنان اخیر مقام انگلیسی ناتو مبنی برضرورت حیاتی دستیابی ناتو به #کاسپین (منظور منابع نفت باکو)و نیز شاخ و شانه کشیدن مجدد عردوقان /۱
علیه ایران مبنی بر تصمیم قطعی ترکیه براشغال قهری سیونیک، حتی باوجود مخالفت ایران، مقام های سیاسی و نظامی ایران باید خود را برای هر حمله غافلگیرانه و گازانبری باکو و ترکیه ازدوسوی سیونیک ( ازسوی زنگیلان #قراباغ درشرق و اردوباد #نخجوان درغرب سیونیک ) برای اشغال منطقه آماده کنند. /۲
درصورت چنین خطری، ایران این حق را دارد که راسا ورودکرده و از #تمامیت_سرزمینی و #منافع_ملی کشور درآن سوی #ارس و عمق خاک سیونیک، نخجوان، قراباغ و #تالشان مقتدرانه دفاع کند و در این صورت همه موظف به حضور در خط اول نبرد و حفظ و حراست از تمامیت سرزمینی و منافع ملی ایران خواهیم بود. /۳
Read 9 tweets
#قرارداد_۲۵_ساله
#چین
#رشتو
یک. طبق قانون اساسی هر توافقی که واجد تعهدی برای نظام اسلامی باشد، باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و در آن جا درباره اش تصمیم گیری شود. این حرف هم برای برجام و هم برای توافق ایران و چین وارد است و نباید از آن عدول کرد.
دو. مساله اصلی کشور در بخش مدیریت و اقتصاد به درون کشور ربط دارد و تنها راه پیشرفت #نگاه_درون_زا داشتن به مسائل است و نه تکیه به خارج و برون زا دیدن، چه آمریکا باشد چه چین. استفاده درست از خارج تنها زمانی مفید است که مبتنی بر نگاه درون زا باشد.
سه. نگاه به شرق مبتنی بر درونزایی راهبرد اصولی برای تامین منافع ملی ما است. فرصت از دست رفته در هفت سال اخیر به واسطه نگاه غیرعقلانی و غرب پرستانه دستگاه اجرایی باید جبران شود. یکی‌ از راه کارها برای جبران تعریف روابط راهبردی با #چین و #روسیه ا‌ست.
Read 8 tweets
۱-تصویر تازه از دنیا در سخنرانی #ماکرون میان سفرای #فرانسه:
هژمونی غرب بر جهان که از دو سده پیش،اروپا در چارچوب آن میاندیشید و سیاستگزاری میکرد پایان یافته است.
جهان به ۲قطب آمریکا و چین درحال تقسیم است و دیگر کشور‌های جهان اگر نمی‌خواهند به زائده‌ای از این دو تبدیل شوند...#رشتو
۲- باید باهم متحد و همکاری کنند و وزنه متقابل یا سومی در جهان بوجود آورند.
مرکز ثقل این وزنه اتحادیه اروپاست و برای این هدف باید در روابطش با روسیه تجدیدنظر و آنرا نوسازی کند،مناسباتش را با هند-آسیا گسترش،پایه نوینی برای روابط با افریقا بدور از منطق هژمونی،برمبنای همکاری بنا کند
۳- ماکرون در این سخنرانی از اصطلاحات #مارکسیست ی استفاده کرد،از جنگ سنگری و جنگ مانووری(اصطلاحات گرامشی)گفت، یا #اومانیسم را شالوده تمدن نوین اروپایی معرفی و اعلام کرد "همانطور که #سوسیالیسم در یک کشور نتوانست به لحاظ تاریخی موفق شود، اومانیسم در یک کشور نیز موفق نخواهد شد".
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!