My Authors
Read all threads
1-#جمهوري_اسلامي مانند همیشه سعی دارد با بحران سازی مدیریت شده، از ویروس #کرونا برای خودش فرصت سازی بکند. نظام قصد دارد با استفاده از مردم #ایران به عنوان سپر انسانی (راهبردی که #قاسم_سليماني در #سوریه و نوار غزه هم پیاده میکرد) از جامعه جهانی پول نقد و مهمتر از آن معافیت تحریمی
2-دریافت کند. در حالیکه مواد غذایی و دارویی از ابتدا اصلا جز تحریمها نبوده و کانال مالی ویژه @USTreasury با همکاری @SwissEmbassyIr از 5 ماه پیش مشغول فعالیت است. همزمان نظام به شکل طنزآمیزی کمکهای بین المللی از جانب آمریکا و

3-سازمانهای جهانی از جمله سازمان پزشکان بدون مرز (@MSF) را رد میکند. همزمان نظام همراه با دولت کمونیست #چین به ترویج تئوری های توطئه روی آورده است. نمونه: دشمنان برای پژوهش بر روی ژنوم ایرانی ماموران اطلاعاتی را در قالب امدادرسان به ایران فرستاده اند. واقعیت: حداقل 10 میلیون
4-ایرانی در خارج از کشور زندگی از جمله در اروپا، استرالیا و آمریکای شمالی میکنند و سازمانهای اطلاعاتی حریف برای دستیابی به ژنوم ایرانی اصلا نیاز به اعزام مامور به ایران ندارند. این به غیر از ایرانیانی هستند که در کشورهای همسایه مانند #ترکیه و #گرجستان زندگی میکنند و دائم به ایران
5-سفر میکنند. به علت ازدیاد جمعیت و رژیم غذایی این کشور، اصول اولیه بهداشتی در بازارهای مواد غذایی چین رعایت نمیشود و این مساله منجر به پیدایش بیماری های مهلک و خطرناک میشود. در مورد ویروس SARS و MERS هم دقیقا همینطور بود. در حالیکه اولین موارد ابتلا به #کرونا در 5 ماه قبل در این
6-کشور نمایان میشود، دولت چین با انکار و دستگیری پزشکان و روزنامه نگارانی که این مساله را عمومی کردند، محدودیتهای مسافری را وضع نمیکند و ویروس در داخل و خارج چین گسترش پیدا میکند. با پیدا شدن اولین موارد در ژاپن و کره مساله از کنترل دولت چین خارج میشود.
theguardian.com/world/2020/mar…
7-به علت قطع زنجیره شیوع #کرونا کشورها به قرنطینه و محدودیتهای مسافرتی شدید روی آورده اند. هزینه جانی و مالی بسیار زیادی بر اقتصاد جهانی تحمیل شده است. از جمله در آمریکا به شکل بی سابقه ای تقریبا هر چه قانون مربوط به شرایط اضطراری داشته اند فعال شده است که حتی در جنگ جهانی دوم
8-از جمله (defence production act) و (national emergency act) و در مجموع کنگره 17 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده و دولت آمریکا حتی برای برخی چک ارسال کرده است تا خسارات مالی قرنطینه را جبران کند. در حالیکه شرایط اقتصادی آمریکا بی شکل کم سابقه ای خوب بود
cnbc.com/2020/03/23/tru…
9-بحران #کرونا اقتصاد جهانی و از جمله آمریکا را به شکل موقت وارد رکود کرده است. در واقع اگر کسی بخواهد ادعای جنگ بیولوژیک بکند باید آن را علیه دولت چین مطرح بکند که باعث ایجاد رکود در اقتصادهای رقیب از جمله در ژاپن و آمریکا و اروپا شده است. گرچه من اعتقادی به این مثلا تئوری های
10-توطئه ندارم. بحران #کرونا یکبار دیگر الگوی #جمهوري_اسلامي برای اداره امور کشور را نمایان کرد: انکار بحران، ایجاد خط قرمزهای ساختگی و تخیلی و سپس عبور از همه خطوط قرمز پیشین در موقعی که چاره ای باقی نمانده و بعد از آن تلاش برای فرصت سازی از بحرانی که نظام خودش در به وجود آمدنش
11-مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته. #جمهوري_اسلامي وقتی مجبور شود همه کارهایی که گفته نمیکند را میکند.قرنطینه شهرها و استانها، بستن اماکن مذهبی در #قم و #مشهد. علت: گسترش غیرمنتظره ویروس و کشته شدن بسیاری از مسولین حکومتی. مقاومت تا دقیقه 90 و تسلیم در دقیقه 91، مانند 42 سال گذشته
12-اگر میخواهید بندانید چرا این بیماری های جدید در جایی مانند #چین شروع میشود به شدت توصیه میکنم ویدیو زیر را ببینید.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Azadi

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!