My Authors
Read all threads
'जुन्नर तालुक्याचा ताजमहाल म्हणजेच हापूसबागचा हबशी घुमट किंवा सौदागर घुमट.'

१७ व्या शतकातील निजामशाही राजवटीतील मुघलकालीन स्थापत्य शैलीचा एक अनोखा नमुना.
आफ्रिकेतील हाबसन प्रांतातून आलेल्या निजामशाहाचा वजीर मलिकांबर जुन्नर येथील हबशीबाग येथे वास्तव्यास होता.

#हबशीघुमट
#जुन्नर
आज याच हबशीबागचा उल्लेख हापुसबाग असा करण्यात येतो.
ऊंचच ऊंच 55 फुट रुंद व 60 फुट लांब कोरीव शिळेतील चौरसाकृती ही वास्तू लक्ष वेधून घेते.
साधारण 50 फुट ऊंचीच्या नक्षीदार भिंतीवरील कमानीवर 30 फुट उंच असलेला वरील घुमट अलगद तोलुन धरल्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण पहावयास मिळते...
आतील भागात ९ समाध्या असुन. येथे आपण जोरात आवाज दिला तर त्या ध्वनिचे ९ पडसाद पुन्हा पुन्हा त्याच वेळी ऐकू येतात. व याच आतील भिंतीवर कुराणातील आयते कोरल्याचे निदर्शनास येते.
या वास्तूचा मलिकांबरशी संबंधीत कुण्या मोठ्या असामीचे हे स्मारक असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पुरातत्व विभागाने आता या वास्तुचे मजबुतीकरण करून संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम पुर्ण केले आहे.

सौजन्य: श्री. रमेश खरमाळे सर. जुन्नर निसर्ग पर्यटन.

#हबशीघुमट
#जुन्नर
#भटकंती
#मराठी
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with SANDESH BHAGWAT

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!