#شجریان گمراه ساده لوح یا خائن آگاه!!؟

شب گذشته عباس میلانی #بهایی مصاحبه ای با بی بی سی انجام داده و اعلام کرده است:«شجریان قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک تهیه کرده است و آن را در اختیار من قرار داده که من طی روزهای آتی آن را منتشر خواهم کرد.»
#نفوذ
#رشتو
۱/۴
خوب در این جان دو مطلب قابل ذکر است: ۱. این اقدام یعنی مقابله با قانون اساسی کشور و تدوین قانونی دموکراتیک بدون در نظر گرفتن اصل انقلاب اسلامی؛ یعنی اعلام مخالفت آشکار با اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی.
۲. شجریان این اقدامات را در راستای پیشبرد طرح آمریکایی-اسرائیلی ایران ۲۰۴۰

۲/۴
دانشگاه استنفورد انجام داده است. یعنی یک اقدام براندازانه نرم با همکاری آشکار با مرکز برانداز سرویس های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی.
لازم بذکر است که مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه ها، ازپروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد با عنوان «حرکت مرکب از خباثت و خیانت دشمن»

۳/۴
یاد کرده بودند.
حال با توجه به این اقدام #شجریان و مرتبطین معلوم الحال وی، باز هم می توان گفت که وی دچار لغزش ناآگاهانه شده است یا این که ما قصد داریم تا به وی به دیده تغافل بنگریم.

تصمیم با شما!

۴/۴

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with پوآرو

پوآرو Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pooarroww

8 Oct
سازمان سرّی پیمان ناتو، «گلادیو»

شبکه #گلادیو پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، اما در ابتدا بر آن نام «استی بهایند» اطلاق می‌شد. کشورهای غربی بر این باور بودند که باید شبکه مقاومت مسلحانه‌ای تشکیل دهند که با حملات احتمالی اتحاد شوروی سابق به اروپای غربی مقابله کند.
#رشتو
۱/۱۱
حضور این شبکه‌های سرّی در میدان و نقش آنها بر سیر حوادث بعدی به صورت غیر مستقیم موجب امضای توافق‌نامه‌های «یالتا» و «پوتسدام» شدند،توسط سازمان «#سیا» آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی MI6 #انگلیس اداره می‌شدندتا اینکه در سراسر اروپای غربی نفوذ کرده وبه سرعت در «#ناتو» ادغام شدند.
۲/۱۱
دیدگاه آمریکا این بود که وجود این شبکه در اروپا در سایه بی‌توجهی و عدم آمادگی برخی از کشورها جهت مقابله با خطر کمونیست امری ضروری است.
با گسترش دامنه نفوذ این شبکه ماهیت کارکرد آن نیز به‌سرعت تغییر کرد. به این ترتیب،مأموریت‌های محوله بر این شبکه از مقابله با نفوذ کمونیست...
۳/۱۱
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!