1/14
آزادی بیان و توهین به مقدسات
پاسخی مختصر به برخی انتقادها به توئیت قبلی.
به مقدسات ما توهین نکنید!برای حفظ قداست مقدسات ما از حق آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی خلاقیت هنری خود بگذرید! مقدسات ما را، جز منطبق با برداشت و روایت ما، دستمایه خلق اثر هنری و ادبی نکنید! و...
2/14
1 ـ «توهین» مفهومی ذهنی، مبهم و تفسیرپذیر است.
چه کسی و کدام مرجع توهین را تعریف و مصداق‌های آن را معین می‌کند؟
چه کسی و کدام مرجع تعیین می‌کند که این یا آن اثر هنری و ادبی یا این و آن متن نظری «توهین به مقدسات» است؟
3/14
2 ـ «مقدسات» نیز تعریفی روشن و واحد ندارد. چه کسی و کدام مرجع «مقدسات» را تعیین می‌کند؟ دارندگان دین‌ها و عقاید و مدهب های گوناگون برخی ایده‌ها یا شخص‌ها و.. را مقدس می‌دانند. شمار مقدسات همه دین‌ها و عقاید بسیار و متفاوت است. ان نزد برخی مقدس است نزد برخی دیگر مقدس نیست
4/14
3 ـ به مثل بت‌شکنی محمد،بر سنت بت‌شکنی ابراهیم، از نمادین‌ترین و مهم‌ترین رخدادهای اسلام است که همه مسلمانان، با برداشت های گوناگون از اسلام، آن را چون بت‌شکنی ابراهیم تقدیس می‌کنند.
بر روایت‌های اسلامی محمد بت‌های کعبه،«مقدسات» شماری از مردم را پس از فتح مکه خرد و خمیر کرد.
5/14
طالبان و داعش بر همین سنت ابراهیمی و سنت پیامبر اسلام مجسمه بودای بامیان و بسیاری از آثار تاریخی را نابود کردند.
خرد و خمیر کردن مقدسات مردم شکست خورده در جنگ «توهین به مقدسات» آن‌ها نیست؟
6/14
4 ـ اگر ممنوع بودن «توهین به مقدسات »را بپذیریم و برای دارندگان همه دین‌ها و مذهب‌ها و عقاید و.. (نه فقط برای دین یا عقیده خود) حق برابر قائل باشیم تنها راه این است که از همه دین‌ها و مذهب‌ها و عقاید و.. دعوت کنیم تا فهرستی از «مقدسات» خود بنویسند و ...
7/14
نمایندگان آن‌ها در هر موردی تصمیم بگیرند که این یا آن اثر هنری و ادبی و نظری«توهین به مقدسات» آن‌ها است یا نه و باید ممنوع شود یا نه.
با تنوع گسترده دین‌ها و عقاید و مقدسات و مبهم بودن معنای توهین نتیجه چه می‌شود؟
نشانی از آثار هنری و ادبی و نظری و فرهنگ بشری برجای می‌ماند؟
8/14
5 ـ به مثل نقاشی چهره پیامبران و خدا یا دستمایه قرار دادن چهره‌ها و تاریخ مقدس اسلام برای بازآفرینی در اثر هنری و ادبی با برداشتی متفاوت با برداشت رسمی و.. ، در برداشت غالب در اسلام ممنوع است اجرای همین ایده به معنای نابودی بخش بزرگی از آثار هنری و ادبی و نظری جهان نیست؟
9/14
پس بهتر است بپذیریم که:
1ـ حق همه انسان‌ها است که برخی ایده‌ها، چهره‌ها و.. را «مقدس» تلقی کنند.
2 ـ حق همه انسان‌ها است که این یا آن اثر هنری و ادبی یا نظری را «توهین به مقدسات» خود تلقی کنند اما....
10/14
3 ـ حق همه انسان‌ها است که از آن‌چه توهین به مقدسات خود تلقی می‌کنند انتقاد کنند،علیه آن تظاهرات کنند و..

4 ـاما آزادی عقیده و بیان و حق آزادی خلاقیت هنری نیز حق همگان است و هیچ کس حق ندارد آزادی بیان و عقیده و آزادی خلاقیت هنری دیگران را به بهانه توهین به مقدسات سلب کند.
11/14
5 ـ هیچ کس حق ندارد اثر ادبی یا هنری یا نظری را به اتهام توهین به مقدسات خود سانسور یا ممنوع کند.
12
6 ـ هیچ کس حق ندارد کسی را به اتهام توهین به مقدسات یا مبانی دین یا عقیده خود مجازات کند.
12/14
7 ـ دین‌دارن حق دارند اثری را نخوانند، نبینند، گوش ندهند، بایکوت کنند، آن را نقد کنند و.. اما حق ندارند حق خواندن و دیدن و شنیدن آن اثر را از دیگران سلب کنند.
8 ـ آزادی بیان و عقیده و آزادی خلاقیت هنری حق همگان است، آزادی انتقاد از آثار و نظرها نیز.
13/14

10 ـ توضیح واضحات:
ستم‌های دوران استعمار، وضعیت دشوار مهاجران در اروپا، تبعیض علیه مهاجران،فقر مهاجران و.. واقعیت‌های تلخ دوران ما است که با آن مبارزه باید کرد اما این واقعیت‌ها قتل به انگیزه دینی را توجیه نمی‌کنند و این قتل‌ها نیز به کشورهای اروپائی محدود نیستند.
14/14
برای دیدن قتل به انگیزه دینی کافی است به تاریخ خونبار «دین واقعا موجود» در کشور خودمان یا کشورهای همسایه بنگریم .
خون کسروی، که نقد دین کرده بود، هنوز تازه است. خبر محکومیت جوانی که در داستان یونس و ماهی قران شک کرده بود و بسیاری خبرهای دیگر نیز.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Faraj Sarkohi

Faraj Sarkohi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FSarkohi

9 Oct
1 / 17
خانم عبادی و سربریدن حقیقت، حقوق بشر، آزادی عقیده و بیان، تاریخ و زخم‌های ما در پای اتحاد مستبدان.

متن به تصادف زمانی منتشر شد‌ه است که توجه مخاطبان به جائی دیگر است اما بد نیست بخوانید که نقدی است بر ذهنیت و فرهنگ ما و در باب حال و آینده ما.

bit.ly/2GIZy8P
2/17
از متن:
اعدام‌ها ماه‌ها اول انقلاب و اعدام‌های 60 جنایت علیه حقوق بشر و کشتار جمعی 67 جنایت علیه بشریت است.
مسئولان جنایت علیه حقوق بشر و علیه بشریت بر اساس اسناد دادگاه‌های جنایت علیه بشریت از نورنبرگ تا کنون:

1ـ آمران و عاملان جنایت‌ علیه بشریت با مسئولیت سیاسی و کیفری،
3/17
2 ـ دولت‌زنان و دولت‌مردان درجه اول نظام‌هائی که مرتکب جنایت علیه بشریت و علیه حقوق بشر شده‌اند( پس از اطلاع از کشتارها و اگر خود« آمر» نباشند) با «مسئولیت سیاسی».
در باره برخی از این گروه اتهام «قصور» و «کتمان» نیز مطرح می‌شود به مثل آقایان موسوی و خامنه ای ، رفسنجانی و..
Read 17 tweets
20 Jun
1/4
شاید روزی مجبور شوند بگویند
خردادماهی بود نه چون همه خردادها که نوجوانان دختر و پسر را، بی‌آن که حتا نامشان را بدانند، به اتهام ثابت نشده‌ی شرکت در «تظاهرات 30 خرداد» اعدام کرده و با نشان دادن عکس آن‌ها در سیمای اسلامی و انتشار عکس آن‌ها در روزنامه‌ها از «خانواده های محترمی
2/4
که فرزندانشان...دستگیر و حکم دادگاه در مورد آن ها صادر اجرا گردیده » خواستند که «با در دست داشتن شناسنامه عکس دار ...به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند»

در اطلاعیه رسمی توضیح دادند که «لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده‌است»
3/4
یادم هست که آقای بهزاد نبوی، که در آن زمان سخنگوی دولت مهندس موسوی بود و اکنون از رهبران اصلاح‌طلبان حکومتی، در دفاع از این جنایت در تلویزیون گفت در قوانین اسلامی سن و سال و دانستن اسم و.. مطرح نیست .جرم این‌ها محرز(ثابت) شده و باید مجازات می‌شدند. (نقل به مضمون)
Read 5 tweets
13 Jan
1/11
اعتراض را محدود نکنیم
نکته‌ای انتقادی با تحریم‌کنندگان جشنواره فجر در 11 توئیت

تحریم جشنواره حکومتی فجر امسال کاری است با ارزش در بستر همراهی با مردم معترض، حفظ هویت هنری و فرهنگی و پا نگذاشتن بر فرش قرمزی که با خون مردم رنگ شده‌است.در این موارد پیش از این نوشته‌ام
2/11
اغلب تجریم کنندگان، و نه همه آن‌ها، اعتراض به شلیک به هواپیمای مسافربری و دروغگوئی حکومت، همدلی با مصیبت‌دیدگان، همراهی با مردم و دلایلی از این دست را چون انگیزه‌های خود مطرح می‌کنند اما .
3/11
اما مردمی که در خیابان‌های ایران زبان به اعتراض بازکرده‌اند، به شهادت شعارهاِ، نه تنها به شلیک به هواپیما و به دروغگوئی حکومت در این مورد اعتراض می‌کنند که بعلاوه سرکوب‌گری و استبداد حکومتی را نیز هدف گرفته‌اند.
Read 11 tweets
13 Jan
1/6
ای هوار! ای هوار از وقاحت، ای داد از خبطِ دِماغ

عضو مثلث معروف برویم سفارت جمهوری اسلامی در لندن رای بدهیم، عکس یادگاری بگیریم و به تهران بفرستیم و... که این روزها به شدت نگران «همدلی حکومت با مردم» است، در متنی که به سایت انصاف نیوز فرستاده، یک کلمه که هیچ حتایک ویرگول..
2/6
حتا یک ویرگول در انتقاد از دروغگوئی،تیراندازی به مردم، کشتگان آبان‌ماه و..ننوشته اما از لندن به «رهبر،رییس جمهور،رییس قضا و رییس سپاه» توصیه می‌کند که «در مجلس ترحیم قربانیان فاجعه هوایی حضور یابند» که « گام مهمی در مسیر همدلی حکومت با مردم و رعایت جامعه پیش خواهیم رفت»
3/6
مردم را در آسمان و در خیابان‌ها می کشند، دروغ می گویندو.....و او فکر می‌کند «یک قطره اشک،یک شاخه گل یا یک فاتحه»ِ‌ی «رهبر، رییس جمهور، رییس قضا و رییس سپاه» «از کارآمدترین درمان‌ها برای ارواح زخم خورده است»
اگر بنویسیم بلاهت و خبطِ دِماغ، که همان آشفتگی ذهنی است، توهین است؟.
Read 6 tweets
20 Oct 19
1/8
مرغ خوش‌خوان ما را کشتند
حسین دهلوی رفت اما در یاد من حسین سرشار، نشسته بر شاخه درختی بلند، «آواز کشتگان» می‌خواند. ممنوع شده، زخمی، شکنجه شده، له شده زیر چرخ های یک ماشین
شاید به این دلیل که سرشار روزی به من و اسپهبد گفت «عاقبت می‌روم روی درختی می‌خوانم هرچه بادا باد»
2/8
در فیلم خاکسپاری حسین دهلوی دیدم کسی یکی از کارهای او را می‌خواند اما من چهره عاشق و شیدای حسین سرشار را دیدم و غمی به تیرگی همه ابرهای سیاه همه زمستان‌های تاریک عالم بر جانم چنگ انداخت
.
3/8
آن‌چه نظام فرهنگ‌کش با حسین دهلوی کرد قصه‌ای است پر غصه‌ که گوشه‌ای از آن در گفت و گوی با من در مجله آدینه هست و تمامی سیاهی آن در تاریخ ثبت می شود اما حسین سرشار، که برخی آثار دهلوی را نیز خوانده است، خود حکایتی است از زخمی ترین حکایت‌های عالم
Read 8 tweets
14 May 19
1ـ 6 ستایشگر جنایت در 60 دقیقه
چهره تازه‌ی بی. بی. سی فارسی «داریوش فروهر» را «قاتل»می داند،قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای(مختاری و پوینده و..) و کشته شدگان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 را «موجودِ ظاهراً ایرانی» و «پای عملی‌شدنِ بمباران ایران و کشتار وسیع ایرانیان».
2 ـ 6 ـ آقای پرهام فرهنگ وصال، که به عنوان«کارشناس حقوق بین الملل» میهمان برنامه 60 دقیقه بی .بی. سی فارسی است ، در صفحه فیس بوکی خود نوشته است:
« بقایای خط ‌وربطِ قاتلی همچون داریوش فروهر»
و نیز نوشته است :
3ـ 6 ـ و نوشته است : «حوادثی دردناک و غیرقابل‌توجیه مانند اعدام‌های ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای اگر رخ نمی‌داد، الان تعداد بیشتری موجودِ ظاهراً ایرانی شبانه‌روز خود را گذاشته بودند پای عملی‌شدنِ بمباران ایران و کشتار وسیع ایرانیان»
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!