*കരയോഗം ഭാരവാഹികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.*

എല്ലാ കരയോഗ അംഗങ്ങളെയും ഈ വിവരം പരമാവധി അറിയിക്കുക.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻെറ പുതിയ നിയമപ്രകാരം സംവരണ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സംവണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, (1),
അതിൻ പ്രകാരം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ പരീക്ഷകളിലും , പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലും മറ്റും *EWS* *(Economically* *Weaker* *Section*)* എന്ന് ചേർത്താൽ സംവരണം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാൽ അതിനായി *EWS* സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
(2),
ഓർക്കുക ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻെറ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാരിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ്. മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് അർഹരല്ല എന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ.
(3),
സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൻെറ പരിധിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ നിശ്ചയമായും അടുത്തു വരുന്ന സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര പരിക്ഷകളിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം.

*EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ*
(4),
1️⃣ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങൾക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണം(EWS) എൻജിനിയറിംഗ്/മെഡിസിൻ/UG NET,തുടങ്ങിയ മറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ സംവരണം തുടങ്ങി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. (5),
ഇത് മൂലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ധാരാളം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

2️⃣ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് മാത്രമാണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളത്. മാത്രമല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഉയർന്ന മൂല്യവും ഉണ്ട്.
(6),
3️⃣ സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര പരീക്ഷകൾക്കായി വില്ലേജ് ഓഫിസർ / തഹസിൽദാർ എന്നിവർ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക

*വരുമാനം, ഭൂമി പരിധിയെകുറിച്ചുളള സംശയങ്ങൾ* -

4️⃣ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 4 ലക്ഷം രൂപ,പഞ്ചായത്തിൽ കൈവശഭൂമി 2.5 ഏക്കർ എന്നിവ മാത്രം. (7),
(മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ എങ്കിൽ ഭൂപരിധി യഥാക്രമം 75 സെന്റ് 50 സെന്റ് വീതം. ) വീടിൻെറ ഏരിയ പരിധി എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംവരണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ പതിനെട്ടു വയസിൽ കൂടുതലുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ വരുമാനമോ ഭൂമിയോ കണക്കിലെടുക്കുന്നതല്ല. (8),
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, വില്ലേജ് ഓഫീസറെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.
(9),
5️⃣. സമുദായത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ- ഇതിന് സത്യവാങ്ങ്മൂലം നൽകാം. എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻെറ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി നൽകാം.

6️⃣. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണോ എന്ന സംശയം- ഇതു തെളിയിക്കാൻ റേഷൻ കാർഡിൻെറ കോപ്പി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുക
(10),
7️⃣. ഇവയെല്ലാം നൽകിയിട്ടും EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നില്ലങ്കിൽ എന്തു കാരണത്താൽ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എഴുതി വാങ്ങുക. തുടർന്ന് തഹസിൽദാർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരാതി നൽകുക.
(11),
8️⃣. കാലതാമസം വരുത്താം എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അപേക്ഷയ്ക്ക് റസീപ്റ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കണം. റസീപ്റ്റ് നൽകണം എന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവാണ്. EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലെയുള്ളവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുക.
(12),
NB: ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ വെളള പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതിന്റെ മാതൃക താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സ്വീകർത്താവ്, സ്ഥലം..
തീയതി..

വില്ലേജ് ഓഫീസർ
............ വില്ലേജ്
(13),
സർ,

വിഷയം : EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

.........താലൂക്കിൽ........... വില്ലേജ് പരിധിയിൽ........ പഞ്ചായത്തിൽ......... വാർഡിൽ......... കെട്ടിടനമ്പർ............ വീട്ടിൽ.............. എന്ന (ഞാൻ / എൻെറ മകൻ / എൻെറ മകൾ) (14),
സംവരണേ തര സമുദായമായ .................... (സമുദായം രേഖപ്പെടുത്തുക ) വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വ്യക്തിയാണന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻെറ വാർഷിക വരുമാനം............ രുപയാണന്നും ഞങ്ങളുടെ ആകെ ഭൂപരിധി ....... സെൻറ്/ഏക്കർ ആണെന്നും സത്യമായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. (15),
ആയതിനാൽ എനിക്ക് (എൻെറ മകന് / മകൾക്ക്) സാമ്പത്തിക സംവരണ (EWS) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

എന്ന്
(പേര്)
ഗുണഭോക്താവ്/ രക്ഷകർത്താവ്
വിലാസം
ഫോൺ
################
(16). 🙏നന്ദി🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with V.Sreekumar Nair

V.Sreekumar Nair Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vsreekumarnair

17 Oct
അയ്യപ്പ ഭക്തർ വരുന്നത് പിക്നിക്കിന്‌ അല്ല അയ്യനെ കണ്ടു സായൂജ്യം നേടാൻ ആണ്‌
കാണിക്ക ഇടാൻ അല്ല കൈവല്യത്തിനായ് ആണ്‌

ഈ വർഷം ശബരിമലക്ക് പോകണോ ?

❎ഇരുമുടി പാടില്ല
❎പേട്ട തുള്ളൽ പാടില്ല
❎പമ്പയിൽ മുങ്ങാൻ പാടില്ല.
❎ കൂട്ടമായി ശരണം വിളിക്കാൻ പാടില്ല
(1),
❎പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ല
❎നെയ് അഭിഷേകം പാടില്ല
❎വഴിപാട് പാടില്ല
❎പ്രസാദമില്ല.

@ വിരി വെച്ചു വിശ്രമം അനുവദിക്കില്ല

💲✔️പക്ഷെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസയിടാം..😋😋
(2),
ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പിരിവ് കുട്ടകങ്ങളിൽ കൊണ്ട് കാശിടാനായി മാത്രം 41 ദിവസം കഠിന വ്രതമെടുത്ത് മല ചവിട്ടാൻ ഭക്തർ പോകരുത്
കോവിഡ് വ്യാപത്തിന്റെ പഴി കൂടി ഭക്തരുടെ തലയിൽ വന്നേക്കാം ഓരോ അയ്യപ്പ ഭകതനും സ്വയം ചിന്തിക്കുക.
(3),
Read 26 tweets
10 Oct
*പ്രിയപ്പെട്ടവരേ* .,

ശബരിമലയും കേരളത്തിലെ ഖജനാവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ചിന്തിക്കാം...

അഞ്ചര കോടി ഭക്തർ വരുന്ന ശബരിമലയിൽ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ അരവണ വാങ്ങിച്ചാൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ വരവ് എത്ര എന്നറിയുമോ?
സുമാർ 550 കോടി...
(1),
അപ്പം വാങ്ങിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ...
അപ്പോൾ നാം സാധാരണ നിലയിൽ വാങ്ങുന്ന മൂന്നും നാലും ടിൻ അരവണ വാങ്ങിച്ചാലോ?

പ്രിയമുള്ളവരേ 10000 കോടി മുതൽ 12000 കോടി വരെ ദേവസ്വത്തിന് നേരിട്ട് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഈ പുണ്യ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസം (2),
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു സാമ്പത്തിക ഘടനയെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം...

കറുത്ത മുണ്ട് കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് 5 കോടിയോളം ആണ്.. 200 രൂപ വച്ചു നോക്കിയാൽ 1000 കോടി രൂപയോളം ബിസിനസ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നു..
(3),
Read 16 tweets
10 Oct
താഴെ കൊടുത്തിതിരിക്കുന്ന ഈ കത്ത്, ഒരു നായർ സഹോദരി - NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കയച്ചതാണ്..
ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ നായർ സ്ത്രീയുടെയും മനസിൽ എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നതും സത്യം.. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താഴെ കൊടുക്കുന്നു :
(1)
15 ഒക്ടോബർ 2019

ബഹുമാനപെട്ട എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ സാറിന്,
(2),
സർ,
എൻ എസ് എസ് കരയോഗാംഗവും വനിതാസമാജം പ്രവർത്തകയും,
ബി. എ ഇംഗ്ലീഷ്
ബിരുദധാരിണിയുമായ 58വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മയും, നായരായിജനിച്ചു എന്ന ഒറ്റകാരണത്താൽയാതൊരു 'സാമ്പത്തിക - സംവരണ' ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടി വന്ന ഒരു സാധാ മുന്നോക്ക മലയാളിയും ആണ്.
(3),
Read 23 tweets
10 Oct
പാത്തുമ്മയും കുഞ്ഞാടുകളുടേയും കൈകൊട്ടി കളി.

ഒന്നും രണ്ടും അല്ല. പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് കുമരംപുത്തൂർ വില്ലേജിലെ 22.43 ഏക്കർ ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് പാത്തുമ്മയും ഫൈസൽ അലിയും ഫിറോസ് ഖാനും ഷാനവാസ് ഖാനും ത്രേസ്യാമ്മയും നൈനാനും ചേർന്ന് കയ്യേറി സുഖിക്കുന്നത്.
(1),
മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള കുമരംപുത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലവരുന്ന വസ്തുക്കളിലാണ് ഈ മതേതര കുത്തി മറിയൽ.
(2),
ഇവരെ ചവുട്ടി പുറത്താക്കാൻ കൊടുത്ത കേസിൽ (WP(C).No.25272/2015) ഇപ്പോഴിതാ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശപ്പെടുന്ന അധാരങ്ങൾ കോടതിയിൽ എത്തി. ആധാരത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ് എന്ന്. (3),
Read 4 tweets
9 Oct
സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തു ഒരു ഭീകര ഇസ്ലാമിക മാഫിയ സംഘം കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരും പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ലോബിയുമാണ് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
(1),
കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അഴിമതി, സ്വർണക്കടത്തു, മയക്കുമരുന്ന് കടത്തു, സ്വജനപക്ഷപാതം, തീവ്രവാദം തുടങ്ങി എല്ലാ ദേശവിരുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും ഒരറ്റത്ത് ഈ സംഘം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
(2),
മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എ എം റഹിം, ഷംസീർ, ജലീൽ തുടങ്ങി വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്കുള്ളിലും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങളെ തിരുകിക്കയറ്റി ഒരു മുസ്ലിം മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
(3),
Read 4 tweets
8 Oct
#അമിത്ഷാ കോവിഡ് മുക്തനായി തൻ്റെ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ച ശേഷം, കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ.

1. 5 ലക്ഷം ഹിന്ദു - സിക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് J&K മാതൃ സംസ്ഥാനമായി.

2. ഒമർ, മെഹ്ബൂബ അടക്കമുള്ള സകല നേതാക്കളുടേയും സൗജന്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി.
(1),
3. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യുണിവേഴ്സിറ്റികളിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കി. എല്ലാ അധികാരവും UGC ക്ക്.

4. ക്ഷേത്രങ്ങളിന്മേലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയന്ത്രണം നീക്കി. നിയന്ത്രണം നേരിട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്. (2),
(ഇത് ഭാവിയിൽ ദേവസ്വം ബില്ല് അബോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കരുതൽ നടപടി ആയിരിക്കണം )

5. l990- ൽ വംശീയഹത്യക്ക് വിധേയമാകുകയും, (3),
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!